YOLCUNUN KENDİ İLE YÜZLEŞMESİ

KENDİNİ(Mİ) YAKIN TAKİBE AL”MALIYIM

KAYNAK: ÇAĞLAYAN KASIM BAŞYAZI “KENDİ KENDİMİZLE YÜZLEŞME VE MUHASEBE”

https://caglayandergisi.com/2017/10/31/kendi-kendimizle-yuzlesme-veya-muhasebe/

BEN / NEFSİM / YOLCU / ADANMIŞ / HAKİKİ MÜMİN

 • KENDİNİ(Mİ) YAKIN TAKİBE AL” MALIYIM…
 • Nefsini(min), iyiliklere açık, kötülüklere de meyyal yanlarıyla doğru oku” malıyım.
 • hevâ-i nefsi (mi) dizginlenme” liyim.
 • Nefs-i emmâre(mi) gemle“meli veya “kontrol altına al” malıyım.
 • ahsen-i takvim”e mazhariyet sorumluluğunu yerine getir” meliyim.
 • ” bir kısım menfî tavır ve davranışlardan sıyrıl ” malıyım.
 • yaratılışındaki incelerden ince esrâra da nüfûz ed” menin yollarını araştırmalıyım.
 • Nefis ve hevâ perde” sinden kurtulmalıyım

   yoksa “körlüğe düşen kimse” olurum…

 • Nefis ve hevâ perde” sinden kurtulmalıyım

  yoksa “var oluş hakikati ve “hakikatü’l-hakâik” adına sürekli küsûflar yaşar” ım…

 • Nefis ve hevâ perde” sinden kurtulmalıyım

 yoksa ” nefsânîliğin kararttığı atmosferden kurtul“amam…

 • Nefis ve hevâ perde” sinden kurtulmalıyım

 yoksa ” egoistçe düşüncelerinin güdümünde kahredici kaprislere takılır” ım…

 • Nefis ve hevâ perde” sinden kurtulmalıyım

yoksa “ve hep “ben, ben” der durur.” um.

 • Aman dikkatgünümüzdeki içtimâî atmosfer oldukça sisli-dumanlı;”
 • Aman dikkatyığınlar yaratılış gayesinden bîhaber;”
 • Aman dikkatböyle bir gayeyi dillendirenler taklit gel-gitleri içinde;
 • Aman dikkatdeyip edilenler kalb referansı olmayan dil-dudak mırıltısı;
 • Aman dikkatkutsallar, dünyevîlikler hesabına kullanılan birer argüman;”
 • Aman dikkatservet-sâmân düşkünlüğü, tûl-i emel marazı, bohemlik zaafı, bilerek dünya hayatının ebediyetlere tercih edilmesi, üzerinde durulup düşünülmeyen bir muamma
 • Ey Nefsim Göremiyor musunBöyle bir atmosferde yığınlar birer mezar-ı müteharrik tâli’siz,”
 • Ey Nefsim Göremiyor musunOnları bu hâle getirip güdenler de insî şeytan ve makyavelist mürâî
 • Birak başkalarını… Sen ve Ben
 • YoksaSergiledikleri tavır ve davranış itibarıyla bir yüce gaye-i hayalin ve hak mülahazasının mümessilleri gibi göründükleri halde,onlar genel duygu ve düşünceleri açısından nefis ve hevânın tesirinde birer Firavun, birer Nemrut ve birer Şeddad’dırlar.
 • .. Aman dikkatkazanma kuşagında kaybedenlerden mi olacagız.
 • GEL “BUNUN MUHASEBESİNİ YAPALIM.”
 • .. Ey NefsimKul oldum, kul oldum!” diyecekleri yerlerde firavunâne naralar atarak herkesi kendilerine kul sayma düşüncesiyle oturur kalk” anlardan mı olduķ bu güne değin....
 • .. Ey NefsimUğradıkları yerlerde derviş enînleri sergiler, sofîce tavırlara girer, “din”, “Allah”, “Peygamber” der durur ve kendilerini dinleyenleri büyülerler

       ama iç dünyaları itibarıyla bunlardan fersah fersah uzak” lardan mıydık bu güne değin…

 • .. Ey Nefsim Hakkın huzurundaNe hakperest oldukları beyanlarında ne de derviş gibi davranmalarında katiyen samimi değil” din denilmesinden korkmalı değil miyiz.
 • Korkuyorum “Bunlar birer dünyaperesttirler ” ve “ kutsallarla alakalı hususlar da suiistimal edilip atılan birer argüman mahiyetinde kullananlar” dandı… diye anılmaktan…
 • Gel ey nefsimHakikî derviş odur ki dünyayı terk eder, Gerçek mü’min de odur ki, dünya onu terk eder.”
 • Var mi… ben de “bu duygu ve mülahazanın zerresi
 • Ey vicdanım Yoksa ;” bir aldatma hırıltısı” mı “soluğu sesi“(mi)
 • Ey Nefsim Korkmalı değil miyiz biŕ gün yüzümüze “iman, İslam ve ihsan açısından bir yere koymak (senin için) çok zordu” denilen kaybedenlerden olmayı
 • Ey Nefsim… Yıkılırız bir de sonunda bize “zira bunların hemen bütünü bir anlamda birer İbn-i Selûl’dür. ” deseler.
 • Gel YolcuDüşünce dünyaları kirli” diye defterimize yazılmadan gayretle çalışalım
 • Gel Yolcu… davranışları yapmacık, diye defterimize” yazılmadan gayretle calışalım…
 • Gel Yolcu…gaye-i hayalleri debdebe ve ihtişam, hedefleri de dünya ve mâfîhâ” diye defterimize yazılmadan gayretle çalışalım…
 • Aman dikkat hassasiyetlerimize bakalım daDış görünüşe fevkalâde önem verir, makyajla oturur-kalkarlar..“dan olmayalım
 • Aman dikkat bir hayırhah’a soralım dayaldızlı beyanlarla çevrelerini büyülemeye çalış” anlardan miyiz kendimizle yüzleşmeye bakalım…
 • Gel Yolcu… KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM de “levsiyatlarını gizleme mevzuunda ölür ölür dirilirler..” den olmayalım…
 • Gel Yolcu… söz verelim bundan sonra ” hep apak görünmek için türlü türlü demagojilere başvur” anlardan olmamak için gayret göstereceğimize
 • Ey Nefsim Aman dikkatmesâvîleri ortaya çıkınca da hemen sun’î gündemler oluşturarak irtikâplarını örtbas ediver” en  talihsizlerden olmamalıyız…
 • Gel Ey Yolcu…kalb safvetini” arayalım
 • Gel Ey Yolcu…ruh nezâhetini” arayalım
 • Gel Ey Yolcu…şeklî, surî Müslüman görünümüyle aldat” anlardan olmamak icin gayret edelim.
 • Gel Ey Yolcu… Konuşmalarımız da dikkatli olalımhep birer hak eri ve diriliş kahramanı olduklarından dem vurur dur“anlardan olmayalım. Kendimizi anlatmayalım
 • Gel Ey Yolcu… önce …. “hakk u hakikatle bir münasebet” i arayışına girelim
 • Gel Ey Yolcu… önce …. “diriliş adına” bir gayret içinde olalım
 • Gel Ey Yolcu… önce ….bir muhasebesini yapalım ” çirkâptır duyguları (mız) ve düşünceleri (mız)
 • Gel Ey Yolcu… biliyor muyuzkalbî-ruhî nezafet ve tahareti” ni
 • Gel Ey Yolcu… idrak ettik miiç ve dış bütünlüğünün esas olduğunu
 • Gel Ey Yolcu… Duasını edelimnefis ve hevâ güdümünden sıyrılarak Allah’a hâlis kul olmayı
 • Gel Ey Yolcu… dua ile isteyelim RabbimizdenVicdan mekanizması itibarıyla düşe-kalkadır azm u irade” sahibi olan dönekler gibi onun huzuruna çıkmaktan korktuğumuzu
 • Ey Nefsimyıkılası korkalım… Hak divanın da ” taklit eksenli ve yapmacık kulluklarıyla aldatıcıdır her halleri, Abdest alır gibi görünür, namaz kılacakmış gibi ön safa yürürler ama her şeyleriyle göz boyamacadır tavırları.. kandırmacadır Hak karşısında kıyamları, kuudları..” yüzüne vurulan bedbahtlardan olabilecegimizden
 • Gel Ey Yolcu.. ihsan şuuru neymiş, samimi arayışına çıkalım da … “bilmezler Allah tarafından görülüyor olma” yı  denilenlerle ayni safta görünmeyelim.
 • Rabbim ” zihin ve ruh kirliliğiyle kirletirler miraç güzergahında bulun” anlardan eyleme…
 • Gel Ey Yolcu.. arındır(alım) görünme ve bilinme levsiyâtından iç dünya” mızı…
 • Gel Ey Yolcu.. birakalım başkalarını “”O ma’dele-i ulyâd hesaba çekilmeden evvel Hesaba çek(elim) nefsi(m) ve yüzleş(elim) kendi(m)izle
 • Ey VicdanımGelbu mülahaza (ya açalım) kapalı (olan) vicdan” kapımızi…
 • Gel Ey Yolcu.. farkına varalımgerçek insan olma ufkuna yürümenin bu yoldan geçtiğinin
 • Gel Ey Yolcu… farkına varalımancak böyle bir metafizik gerilimle nefis ve hevânın gemlenip beşerî garîzaların, hayvanî hislerin ve şehevâni duyguların üstesinden gelineceği” nin.
 • Dur diyelim artık…kendi (mizi) nâma-nişâna, şöhret ü şâna, makama-mansıba, zevk u safâya, takdire-alkışa kaptırmakla zehirlenmiş bu ruh” olmayı
 • Gel Ey Yolcu… farkına varalım ..” bir girdaba yelken açt” ığımızın
 • Gel Ey Yolcu… Bilelim artıkhakikî imanı,İslam’ı, ihsanı
 • Gel Ey Yolcu… duyalım artıkhakikî insan olmadaki enginliği” ni
 • Ey nefsimduyamadık. Nasıl duyabilirdik ki , ” hem kalbleri ve kafalarıyla, hem de göz ve kulaklarıyla tamamen bu dünyaya hasr-ı himmet etmiş bir kısım yarını olmayan bedbahtlar” dan olduğumuzu
 • .. Ey nefsim.. “ahsen-i takvîm”e mazhariyetimize saygısızlık yap (mamak) ve Allah’a karşı da nankörlükte bulunmuş olma durumuna düş (memek için) bugüne ve fâniyât u zâilâta göz ucuyla bakma” yı
 • .. Ey nefsim.. “ahsen-i takvîm”e mazhariyetimize saygısızlık yap (mamak) ve Allah’a karşı da nankörlükte bulunmuş olma durumuna düş (memek için) yarınlara ve daha ötelere bütün ihsas ve ihtisas sistemlerimizle yönel” meliyiz.
 • Ya Rabbi ” Hak’la hemhâl olmayan ruhlar (dan) şeytânî ve nefsânî şerarelere takıl” ananlardan eyleme…
 • Ey vicdanımBak Bu Yolun Dertli Hekimi (Allah ondan razı olsun) sonuna da hak dostundan

Sen kendini hakla meşgul etmezsen, bâtıl şeyler ruhunu sarar ve seni hep meşgul eder.” önemli recetesini de hitamı misk yapmış.

BAŞYAZI MÜZAKERESİNİN DUASI…(‘YAKARAN GÖNÜLER’ DEN)

Allahım! Nefsime takva bahşeyle ve onu temizle; onu temizleyecek olan şüphesiz yalnız Sensin. Sen, onun velîsi ve mevlâsısın.

Allahım! Nefs-i emmaremi bana cılız, küçük ve basit gösteren ve böylece beni nefsimin oyunları karşısında çaresizliğe düşüren bütün günahlarımdan dolayı affını diliyorum; beni affeyle.

Kendimden, nefsimden Sana sığınıyorum. Senden bendeki benlik sıfatlarını izâle eylemeni diliyorum. Senden uzaklaştıran, nefsime yaklaştıran, açık ya da kapalı bana benliğimi hissettiren bütün bakiyelerden dolayı istiğfar ediyor ve beni onlardan kurtarmanı diliyorum. 

Allahım! Senden nur, hidayet ve iktidâda edep diliyorum. Nefsimin şerrinden ve beni Senden alıkoyan her şeyin şerrinden de yine Sana sığınıyorum. Senden başka bir ilah yoktur.

Allahım! Nefsimi şüphelerden, ahlâk-ı seyyieden, nefsânî hazlardan ve gafletten arındır ve beni her hâlimde Sana itaat eden bir kul eyle.

 Ey Nefsim! “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd”, “Tâ Hâ”, “Yâ Sîn”, “Hâ Mîm” “Ayn Sîn Kâf” ile nerede ve ne zaman dilersen Rabbine teveccüh et; teveccühün mutlaka karşılık bulacak ve sen nusrete mazhar olacaksın.

 Merhameti sonsuz Rabbim!  Nefsimi yoldan çıkaran kirli arzulardan, mülevves düşüncelerden “âh!” deyip inliyorum. Onların hepsinden Sana sığınıyorum.

Allahım! İrtikâp ettiğim, sonra Senden utanarak hiç kimseye bahsetmediğim,nefsimden bilip sadrımda gizlediğim bütün günahlarımı sil ve onlardan dolayı beni muâheze etme. Beni mağfiret buyur. Hiç şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de en iyi bilen Sensin.

 

KAYNAK:

https://caglayandergisi.com/2017/10/31/kendi-kendimizle-yuzlesme-veya-muhasebe/