ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ

[Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,dogu ile bati arasinda her ne istenilirse istenilsin,duasi kabul olunur.] 
Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin; …. 
Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne.. mukarreb meleklere.. gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de

Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a.. mukarreb meleklere.. Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a ve Allah Resûlü’nün ahfâdına.. özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize.. müçtehidîn-i kirâma müfessirîn-i izâma.. muhaddisîn-i fihâma.. evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne.. aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize.. Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîyebüyüğümüze ve Senin nezd- ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Allahım,
İlmimizi, imanımızı, yakînimizi, tevekkül, teslim ve tefvîz hislerimizi, marifetimizi, muhabbetimizi, aşkımızı, Sana olan iştiyakımızı, iffet, ismet, fetanet ve hikmetimizi artır! 

Allahım!
Baştan bu yana iyilik, hayır ve güzellik adına Senden ne dilemişsek, onları şimdi bir kez daha diliyor; nelerden de Senin merhamet ve inayetine sığınmışsak şimdi bir kere daha onların hepsinden Sana sığınıyoruz. 

Ey Hâfiz ve Hafîz olan Allahım! 
Ne güzel koruyucusun Sen! Ne olur, bizleri de her türlü şer ve zarardan muhafaza buyur.

Allahım! 
Senin, en güzel ve nezdinde en makbul kulların olan enbiya, mürselîn, evliya, asfiya, ebrâr ve mukarrabîn, hayr u hasenât adına Senden ne dilemişlerse biz de o hayır ve güzellikleri diliyor; o makbul kulların nelerden Sana, Senin şefkat ve merhametine sığınmışsa, biz de onların hepsinden Senin şefkat ve merhametine iltica ediyoruz.

Allahım!
Geçmişte, evliya, asfiya ve ebrâr kullarına ihsanlarını tastamam lutfettiğin gibi, lütfen ve keremen, bize olan ihsanlarını da sonsuz lütfunla tamamiyete erdir. Bizleri bu müstesna kulların zümresine dâhil eyle. 

Allahım!
Dünyanın dört bir tarafında sıkıntı çeken başta Türkiye olmak üzere ismini burada sayamadığımız diğer beldelerdeki kardeşlerimize en kısa zamanda bir ferec ve mahrec lütfeyle, Kadın erkek çocuk genç ve yaşlısı bütün kardeşlerimizi hizmetlerinde muvaffak eyle! Önlerindeki engelleri bertaraf eyle, şu anda ve gelecekteki sıkıntılara karşı en yakın zamanda çıkış kapıları lütfeyle…

Allahım! 
Ümmet-i Muhammed’in başında dönüp duran kara bulutları kaldır. 

Allahım! 
Biz ümmet-i Muhammed’in (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) dağınıklığını gider. 
Özellikle erkeği ve kadınıyla bütün kardeşlerimizi, bütün arkadaşlarımızı her zaman ittifak ve ittihat içinde tut.

Allahım! 
Senin hak kelimen olan yüce dinin İslâm’ı, dünyanın her bir köşesinde ve hayatın bütün ünitelerinde bugün de bir kez daha yücelt. 

Bizleri bu kudsî iman hizmetinde istihdam eyle. 

Yerde ve gökte, bütün kulların arasında bizim için vüdd/sevgi vaz’et. 

Bizi âlim, ârif, halîm, çok tevbe, evbe ve inâbede bulunan, âh u enînlerle hep kapının tokmağına dokunan, mütevazi, huşû ile iki büklüm, Kur’ân ahlakıyla ahlaklanmış, vakûr, ciddi, heybet sahibi, salih, ihlasın özüne ermiş ve erdirilmiş muhlis ve muhlas, Senden razı ve Senin hoşnutluğuna mazhar, Seni seven ve nezdinde muhabbetle serfiraz kılınan ve huzurunda sürekli el açıp dua eden bahtiyar kullarından eyle. 

“Allahım 
 Rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme, işlerimize kolaylik ver, ömrünüzün gelecek günlerini, geçmişimizden bereketli eyle, kazanma kuşağında kaybettirme,vifak ve ittifak içerisinde uhuvvetle yolunda daim eyle, maddi ve manevi sıkıntılarımızdan fereç nasib eyle, ümmeti Muhammed’e (sav) merhamet eyle.!!” 

Allahım! 
Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v), mümtaz ailesine, seçkin ashâbına ilmin ve mâlûmatın sayısınca salât eyle ve bereket ihsan et! Amin