CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-9

(“SEVDİĞİN VE RAZI OLDUĞUN AMELLERE MUVAFFAK EYLE!”..)

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

NOT: Bu dua örneğimiz;  Dertli gönlün yeni duasında geçen “Sevdiğin ve razı olduğun amellere muvaffak eyle!”  den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-9

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme,

“Allah’ım! kalplerimizi telif eyle!

 Düşmanlarımıza karşı bize zafer nasip eyle!

 Nezdinden bir ruh ile bizi teyit eyle!

 Sevdiğin ve razı olduğun amellere muvaffak eyle!”

Allahım!

Bizi azîz kıl, eksiklerimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere ve güzel ahlâka ilet. İlet ki, bunların salih olanına ancak Sen iletir, kötülerinden de ancak Sen uzak tutarsın.

Allahım!

Senden, rahmetini celbedecek amelleri, mağfiretine götürecek vesileleri, her türlü günahtan selâmette kalmayı, bütün iyiliklere nâil olmayı, Cennet’e ermeyi ve Cehennem’den kurtulmayı diliyoruz.

Allahım!

Sen bir şeyi dilemeden hiç kimse o şeyi dileyemez. Ne olur, meşîet-i İlahîyeni, irademizi bizi hep Sana yakınlaştıracak ameller için kullanmamız istikametinde gerçekleştir!

Allahım!

Bizi de has kullarını istihdam buyurduğun güzel amellerde kullan.

Allahım!

Sırrınla bize, Sana yaklaştıran en güzel amellerden biri olan vera’ libasını giydir. Bizi bidatlardan ve neticesi elem üstüne elem olan dalâletten koru.

Ey faydaları kullarına dönsün diye salih amelleri onlara musahhar kılan!

Sana tam bir teveccühle yönelebilmemiz için bize mühlet ver ve bu mühlet süresince bizi kurb-u huzuruna yaklaştıracak ve rızana vesile olacak güzel amellerde istihdam buyur.

Allahım!

Bizi Sana yaklaştıracak salih amellerle tanıştır. Senden uzaklaştıracak tavır ve davranışlara karşı bizi hep kapalı tut. Kerem buyur ve bizi amellerimizde samimiyet ve ihlasa ulaştır.

Allahım!

Senden muradına uygun şekilde saf ve dupduru bir vakit dileniyorum. Diliyorum ki, bu vakti Sana layık amel ve muamelelerle geçireyim. Bu berrak vaktin biricik gayesi başka değil yalnız Sana kurbiyet ve rızana kilitli ameller olsun.

Allahım!

Bize, amellerin hakikatini bizim için inkişaf ettirecek parlak bir sır lutfet.

Allahım!

Senden, vaktimizi bereketli eylemeni ve her anımızı en salih bir amelle, salih bir kul olarak geçirmeye bizi muvaffak kılmanı diliyoruz.

Allahım!

Bizi salihlerden ve lütuflar karşısında hep şükürle gerilen kullarından eyle. Bütün işlerimde intizam içinde olmayı bizim için müyesser kıl. Hakkımızda hayırlı olan muratlarımızı gerçekleştir. Bizi her türlü kötülük ve isyandandan uzak, bütün salih amellere de yakın tut. Kalbimizi marifet ve amel-i salih ile nurlandır.

Allahım!

Bütün amellerimizi salih ve arızasız eyle. Hepsini sadece Senin için işlenmiş ameller eyle ve onlardan Senden başkasına hiçbir hisse bırakma.

Allahım!

Senden, bizi hayırlı işlere muvaffak kılmanı, Seni, Senin sevdiklerini ve bizi Sana yaklaştıracak amelleri sevdir.

Ey gözlerin göremediği, zanların erişemediği, vasfa kalkışanların aciz düştüğü, hâdiselerin değiştiremediği, belalardan korkmayan; dağların ağırlıklarını, denizlerin hacmini, yağmur damlaların sayısını, ağaçlardaki yaprakların adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün ışıklarının doğduğu her şeyin sayısını bilen; hiçbir semanın diğer bir semayı, hiçbir arzın bir başka arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekileri Kendisinden gizleyemediği Allahım!

Ömrümüzün en hayırlı anını sonu, amellerimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını da Sana kavuştuğumuz gün eyle.

 Allahım!

Rahmetinden, dileklerin, duaların, muvaffakiyetlerin, amellerin, sevapların, hayatın ve ölümün en hayırlı olanını diliyoruz.

Ya Rabbi; Amellerimizi dupduru hâle getir ve bereketlendir.

 Ya Rab!

Bizleri de kurbiyetin ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin, içlerine bir kor gibi Sana kavuşma iştiyakını attığın, kazana rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükâfatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalblerini aşkınla yakıp tutuşturduğun, bakışlarını mâsivadan tecrit edip bütün bütün Zâtına yönelttiğin, gönüllerini muhabbetinle doldurduğun, nezdindeki güzelliklere karşı içlerinde rağbet uyandırdığın, lisanlarını ve gönüllerini tesbih ü zikirle zinetlendirdiğin, hamd ü şükür yoluna sevk ettiğin, her an ibadet ü tâatla meşgul ettiğin, salih amellere muvaffak kılmak suretiyle iyiler zümresine ilhak eylediğin, vicdanlarına münacaatının hazzını duyurduğun ve adanmış insanlar hâline getirdiğin makbul kullarından eyle.

Ey mukaddes envârını, sevgisine mazhar kıldığı kullarının gözlerine sürme yapan, envâr-ı Zâtiye’sini marifet erbabının dupduru gönüllerine akıtan, müştak gönüllerin yegâne arzusu ve muhabbet erlerinin en birinci ve asıl gayesi olan Rabbimiz!

Senden, Senin sevgini ve Seni sevenlerin sevgisini istiyor ve Sana kurbiyete vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Rabbimiz, bizi de kurb kahramanlarından eyle! Öyle aşkın bir sevgiyle içimizi donat ki, gönül pencerelerimizi Senin rızandan başka her şeye kapatalım ve öyle bir şevk ü iştiyakla ruhlarımızı doyur ki, Senin hoşnut olmadığın hiçbir şeye tenezzül etmeyelim. Bize de nazar-ı muhabbet ve nazar-ı merhametle bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle, ey dualarımızı her zaman kabulle karşılayan Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz!

 

Allahım!

Senden, her zaman âh u enînlerle yakaran, Sana karşı saygı ile dopdolu ve her zaman Senin yoluna yönelen kalbler dileniyoruz.

Ey Kerîmler Kerîmi!

Bir lahza ayrılmadan hep kapında duran bu muhtaç kullarına yardım et.

Yarın mahşer gününde necata erenlerden olabilmemiz için, amellerimizde bizim sonumuzu da o bahtiyar kullarının âkıbeti gibi güzel eyle.

Allahım!

Keder ve tasaların gelip kalbimizi yıpratmasına müsaade etme.

Bizi, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, Habîbinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi gönüllerde birer yâd-ı cemîl hâline getir ve hepimizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!

Ya Rabbi!

Bu zayıf kullarını gurur ve kibir gibi çirkin huylarından arındır. Onu ve onunla beraber bu duaya “âmîn!” diyenlerin hayatlarını salih söz ve salih amellerle süsle.

Yüce Allahım!

Bizleri hizmeti devamlı, hürmet ve ihtiramını her zaman muhafaza eden, murakabeyle duygu, düşünce ve davranışlarını sürekli kontrol altında tutan, en geniş manasıyla kullukla ünsiyet etmiş, münacat ve yakarışın halâvetini kalbinin derinliklerinde duymuş, mağfiretin lezzetini yudumlamış, gönül duruluğuna ermiş, sevgisinde alabildiğine samimi, her zaman ahdine vefalı, Hakk vuslatına inancı tam, bir zelleye düşmekten bile tir tir titreyen ve emellerine sadece salih amellerle ulaşabileceğine yürekten inanan müminler eyle.

Allahım!

Sabahın/akşamın şu vakti yepyeni bir dirilişe şahitlik etmektedir. Bugünü ne olur bizim için taatla aç, mağfiret ve rıdvanınla da hitama erdir. Bugün içinde, kabul buyuracağın güzel ameller işlemeye bizi muvaffak kıl. Ayrıca o amellerimizi kusur ve noksanlarından arındır ve karşılık olarak lutfedeceğin sevabı katlayarak artır. Şayet bugün içinde bir seyyie, bir günah işlersek onu da bağışla. Şüphesiz Sen Ğafûr, Rahîm, Vedûd ve Kerîm’sin.

Ey Efendimiz Hazreti Muhammed’in ve ehl-i beytinin Rabbi! O Efendiler Efendisi’ne salât ü selâm eyle. Bize de, O’na layık ameller işlemeyi müyesser kıl ve layık gördüklerini bizden kabul buyur.

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin