CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-88

 ( “CEVŞEN-İ KEBİR 10-12.BÂB / TEVHİDNÂME 10-12.BÂB”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-88

***

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahım!   Bütün hamd u senâlar, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsus ve O’nun hakkıdır. Efendimiz Hz. Muhammed’e, durulardan duru ehl-i beytine, kerem ve cömertlikte hep ilk saffı tutmuş ashabının cümlesine salat u selam olsun.

Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Cumamızı mübarek eyle.. Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

“Ey kalbi kırıkları maiyyetiyle şereflendiren!

Ey ‘Gönlü mahzunların yanındayım!’ buyuran!

Ey bela ve musibetleri kaldıran!

Ey Gariplerin Sahibi…

Ey Mazlumların Sahibi…

Ey Mağdurların Sahibi…

Ey mahkumların Sahibi…”

Allahım, Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Masumiyetine rağmen hürriyeti gasp edilen bütün kardeşlerimizi bir an evvel hürriyetlerine kavuştur!

Mağdur kardeşlerimize öyle bir lütufta bulun ki; göz görmemiş, kulak işitmemiş ve beşer tasavvurlarını aşkın, Şânına yakışır bir iltifat-ı Sübhâniye ile onları serfirâz kıl!”

“Ey esaret hayatı yaşayanları hürriyetine kavuşturan! Onları da hürriyetlerine kavuştur!..” “Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur!..

“Allah’ım! Bu mazlumları, mağdurları, zâlimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyur!”

Haklarını, imkanlarını iade buyur!.. Onlar, bir kısım mutasallıtların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına, tahakkümüne maruz kaldılar; o zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar! Ve onları salıver!”

“Tasavvurları aşkın, sürpriz şekilde salıver Allah’ım! Ne olur?!. Ey mutlika’l-usârâ!..”

(TEVHİDNAME-122): Allah’ım! Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize; tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize; darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize; hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

***

[CEVŞEN- KEBİR-10.BÂB]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. 

 1. Yâ Sâni’a külli masnû’ ( Ey bütün sanatların sanatkârı )

 2. Yâ Halika külli mahlûk (Ey bütün mahsulâtların yaratıcısı )

 3. Yâ Râzika külli merzûk (Ey bütün rızıklananların rızık vericisi )

 4. Yâ Mâlike külli memlûk   ( Ey bütün sahip olunanların sahibi)

 5. Yâ Kâşife külli mekrûb  (Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı )

 6. Yâ Fârice külli mağmum  (Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi )

 7. Yâ Râhime külli merhum  (Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi )

 8. Yâ Nasıra külli mahzûl  (Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı)

 9. Yâ Sâtira külli mâ’yûb  (Ey bütün ayıplıların ayıbını örten)

 10. Yâ Melcee külli mazlum  (Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı )

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[CEVŞEN- KEBİR-11.BÂB]

 1. Yâ ‘Uddetî ‘inde şiddeti  (Ey sıkıntım anında hazırlığım )

 2. Yâ Recâî ‘inde müsîbeti   (Ey musibetim anında ümidim )

 3. Yâ Mûnisî ‘inde vahşeti  (Ey yalnızlığım anında arkadaşım )

 4. Yâ Sâhibî ‘inde gurbeti ( Ey gurbetliğimde dostum )

 5. Yâ Veliyyî ‘inde ni’metî  ( Ey nimetlendiğim anda sahibim)

 6. Yâ Kâşifi ‘inde kürbetî  (Ey kederim anında ferahlatıcım )

 7. Yâ Ğıyâşî ‘inde’f-tikârî (Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan)

 8. Yâ Melceî ‘inde’d-dırârî (Ey zor durumumda sığınağım)

 9. Yâ Mu’înî ‘inde feze’î  (Ey korkum anında yardımcım )

 10. Yâ Delîlî ‘inde hayrati  (Ey şaşkınlığım anında yol göstericim)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[CEVŞEN- KEBİR-12.BÂB]

 1. Yâ ‘Allâme’l-ğuyûb (Ey gaybları bilen )

 2. Yâ Ğaffara’z-zünûb   (Ey günahları bağışlayan )

 3. Yâ Settâra’l-‘uyûb  (Ey ayıpları örten )

 4. Yâ Keşşâfe’l-kürûb (Ey sıkıntıları kaldıran,)

 5. Yâ Mukallibe’l-kulûb  (Ey kalpleri değiştiren )

 6. Yâ Müzeyyine’l-kulûb  (Ey kalpleri süsleyen,)

 7. Yâ Münevvira’l-kulûb  (Ey kalpleri nurlandıran,)

 8. Yâ Tabîbe’l-kulûb  (Yâ Tabîbe’l-kulûb )

 9. Yâ Habîbe’l-kulûb  (Ey kalplerin sevgilisi,)

 10. Yâ Enîse’l-kulûb  (Ey kalplerin dostu )

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[TEVHİDNÂME-10.BÂB]

“Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle bir müjde ile sevindir ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek müjdeler onun yanında gölgede kalsın!”

[TEVHİDNÂME-11.BÂB]

“Allah’ım! Bizleri en kısa zamanda hastalıklardan öyle bir şifa, sıhhat ve âfiyet ile serfiraz kıl ki, başkalarının tedavi, mualece ve çarelerinden bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

[TEVHİDNÂME-12.BÂB]

“Allah’ım!  Bizleri; Sana güven ve itimad yolunda kalben her türlü beşerî güç ve kuvvetten teberrî edip her şeyi yegâne Kudret Sahibi olan San’a havale etme, başka güç kaynakları mülahazasından bütün bütün sıyrılma, sıyrılıp da eşyanın perde arkasına (kalbî ve ruhî hayata) uyanma, sebeplere tevessül ile beraber onlara tesir-i hakiki vermeme ve vicdanen itimâd-ı tâmma ulaşmanın ünvanı olan “teslimpâyesiyle şereflendir. Sadece aklı, mantığı ve inançlarıyla değil, bütün zâhir ve bâtın duygularıyla Sen’in emir ve iş’ârlarında erimiş, Sana mir’ât-ı mücellâ haline gelmiş huzur erlerinin ihraz ettiği mertebe olan “tefvizmertebesiyle bizleri onurlandır. Ve bu doygunluğun süreklilik halini arz eden, hâslar üstü hâslara mahsus “sika” makamıyla bizleri serfiraz eyle. Öyle ki ihtiyaçlarımızı giderme ve dertlerimize çâre olma adına Sen’den gayrısının kapısında dilencilik yapmaktan bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm. Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed ve âlihî ve sahbihî ecmeinet-tayyibinet-tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz.Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ.Fî külli nevahılhayah.Ve min beyninâ ve min halfinâ.Ve an eymâninâ ve an şemâilina.Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahümme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine ve min halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine. 

ya Rahîmu ya Rahman ya Hannanu ya Mennân yazel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin