CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-87

 ( “CEVŞEN-İ KEBİR 7-9.BÂB / TEVHİDNÂME 7-9.BÂB”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-87

***

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahım!   Bütün hamd u senâlar, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsus ve O’nun hakkıdır. Efendimiz Hz. Muhammed’e, durulardan duru ehl-i beytine, kerem ve cömertlikte hep ilk saffı tutmuş ashabının cümlesine salat u selam olsun.

Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Cumamızı mübarek eyle.. Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

“Ey kalbi kırıkları maiyyetiyle şereflendiren!

Ey ‘Gönlü mahzunların yanındayım!’ buyuran!

Ey bela ve musibetleri kaldıran!

Ey Gariplerin Sahibi…

Ey Mazlumların Sahibi…

Ey Mağdurların Sahibi…

Ey mahkumların Sahibi…”

Allahım, Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Masumiyetine rağmen hürriyeti gasp edilen bütün kardeşlerimizi bir an evvel hürriyetlerine kavuştur!

Mağdur kardeşlerimize öyle bir lütufta bulun ki; göz görmemiş, kulak işitmemiş ve beşer tasavvurlarını aşkın, Şânına yakışır bir iltifat-ı Sübhâniye ile onları serfirâz kıl!”

“Ey esaret hayatı yaşayanları hürriyetine kavuşturan! Onları da hürriyetlerine kavuştur!..” “Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur!..

“Allah’ım! Bu mazlumları, mağdurları, zâlimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyur!”

Haklarını, imkanlarını iade buyur!.. Onlar, bir kısım mutasallıtların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına, tahakkümüne maruz kaldılar; o zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar! Ve onları salıver!”

“Tasavvurları aşkın, sürpriz şekilde salıver Allah’ım! Ne olur?!. Ey mutlika’l-usârâ!..”

(TEVHİDNAME-122): Allah’ım! Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize; tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize; darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize; hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

***

[CEVŞEN- KEBİR-7.BÂB]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. 

 1. Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ (Ey hataları mağfiret eden)

 2. Yâ Kâşife’l-belâyâ (Ey belaları kaldıran )

 3. Yâ Müntehe’r-racâyâ  ( Ey ümitler Kendisinde son bulan)

 4. Yâ Müczile’l-‘atâyâ   ( Ey ihsanı bol veren)

 5. Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ  (Ey hediyeleri geniş olan )

 6. Yâ Râzika’l-berâyâ  (Ey mahlûkata rızık veren)

 7. Yâ Kâdiya’l-münâyâ  (Ey ölümlere karar veren )

 8. Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ  (Ey şikâyetleri işiten)

 9. Yâ Bâ’ise’s-serâyâ  (Ey askerleri gönderen)

 10. Yâ Mutlika’l-üsârâ  (Ey esirleri salıveren)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[CEVŞEN- KEBİR-8.BÂB]

 1. Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ (Ey hamd ve senâ sahibi)

 2. Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ  (Ey şeref ve yücelik sahibi)

 3. Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ (Ey iftihar ve güzellik sahibi)

 4. Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ ( Ey ahd ve vefâ sahibi)

 5. Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ  ( Ey af ve rızâ sahibi)

 6. Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ  (Ey iyilik ve bağış sahibi )

 7. Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ  (Ey kesin söz ve hüküm sahibi)

 8. Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ (Ey izzet ve sonsuzluk sahibi)

 9. Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ  (Ey cömertlik ve nimetler sahibi)

 10. Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ (Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[CEVŞEN- KEBİR-9.BÂB]

 1. Ve es’elüke biesmâikeYâ Mâni’  (Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî)

 2. Yâ Dâfi’  (Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi)

 3. Yâ Nâfi’ (Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî)

 4. Yâ Sami’ (Ey bütün sesleri işiten Sâmi’)

 5. Yâ Râfi’ (Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî)

 6. Yâ Sâni’ (Ey herşeyi san’atla yapan Sânî)

 7. Yâ Şâfi’ (Ey kullarına şefaat eden Şâfî)

 8. Yâ Cami’  (Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî)

 9. Yâ Vâsi’  (Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vâsî)

 10. Yâ Mûsi’ (Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[TEVHİDNÂME-7.BÂB]

“Allah’ım! Dergâh-ı Ulûhiyetinden bizleri öyle kâmil bir rüşd ile, istikamet ve muvaffakiyet ile serfiraz kıl ki, her türlü sürçme ve kaymalara karşı bizleri korusun!””

[TEVHİDNÂME-8.BÂB]

“Allah’ım! Fâniyât u zâilâtın, fâni olan ve zevâle mahkum bulunan varlıkların bütününden sıyanet buyuracak bir rıza ile bizleri serfiraz eyle!”

[TEVHİDNÂME-9.BÂB]

“ Allah’ım! San’a ve Habîb-i Edîb’in Hazreti Muhammed’e öyle bir mülâki olma iştiyakı bizlere bahşet ki, Sen’den gayrısına karşı yersiz/faydasız iştiyak duymaktan bizleri müstağni kılsın!

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm. Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed ve âlihî ve sahbihî ecmeinet-tayyibinet-tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz.Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ.Fî külli nevahılhayah.Ve min beyninâ ve min halfinâ.Ve an eymâninâ ve an şemâilina.Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahümme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine ve min halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine. 

ya Rahîmu ya Rahman ya Hannanu ya Mennân yazel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin