CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-86

 ( “CEVŞEN-İ KEBİR 4-6.BÂB / TEVHİDNÂME 4-6.BÂB”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-86

***

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahım!   Bütün hamd u senâlar, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsus ve O’nun hakkıdır. Efendimiz Hz. Muhammed’e, durulardan duru ehl-i beytine, kerem ve cömertlikte hep ilk saffı tutmuş ashabının cümlesine salat u selam olsun.

Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Cumamızı mübarek eyle.. Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

“Ey kalbi kırıkları maiyyetiyle şereflendiren!

Ey ‘Gönlü mahzunların yanındayım!’ buyuran!

Ey bela ve musibetleri kaldıran!

Ey Gariplerin Sahibi…

Ey Mazlumların Sahibi…

Ey Mağdurların Sahibi…

Ey mahkumların Sahibi…”

Allahım, Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Masumiyetine rağmen hürriyeti gasp edilen bütün kardeşlerimizi bir an evvel hürriyetlerine kavuştur!

Mağdur kardeşlerimize öyle bir lütufta bulun ki; göz görmemiş, kulak işitmemiş ve beşer tasavvurlarını aşkın, Şânına yakışır bir iltifat-ı Sübhâniye ile onları serfirâz kıl!”

“Ey esaret hayatı yaşayanları hürriyetine kavuşturan! Onları da hürriyetlerine kavuştur!..” “Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur!..

“Allah’ım! Bu mazlumları, mağdurları, zâlimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyur!”

Haklarını, imkanlarını iade buyur!.. Onlar, bir kısım mutasallıtların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına, tahakkümüne maruz kaldılar; o zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar! Ve onları salıver!”

“Tasavvurları aşkın, sürpriz şekilde salıver Allah’ım! Ne olur?!. Ey mutlika’l-usârâ!..”

(TEVHİDNAME-122): Allah’ım! Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize; tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize; darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize; hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

***

[CEVŞEN- KEBİR-4.BÂB]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. 

 1. Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl (Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi)

 2. Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl  (Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi)

 3. Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl (Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi)

 4. Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl  (Ey büyük ve yüce olan)

 5. Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl  (Ey kudret ve azabı şiddetli olan)

 6. Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb (Ey ikâbı, cezası şiddetli olan)

 7. Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb (Ey hesabı süratli gören )

 8. Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb (Ey katında güzel ve mükâfatı bulunan)

 9.  Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb (Ey katında Ümmü’l-Kitap(Ana kitap) bulunan)

 10. Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl (Ey yüklü bulutları yoktan var eden)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[CEVŞEN- KEBİR-5.BÂB]

 1. Ve es’elüke biesmâike Yâ Hannân (Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân)

 2. Yâ Mennân  (Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân)

 3. Yâ Deyyân (Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân)

 4. Yâ Gufran ( Ey bağışlaması bol olan Gufran)

 5. Yâ Burhan  ( Ey kullarına yol gösteren Burhân)

 6. Yâ Sultân  (Ey gerçek saltanat sahibi Sultân )

 7. Yâ Sübhân  (Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhân)

 8. Yâ Müste’ân (Ey kendisinden yardım istenen Müsteân)

 9. Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân  (Ey nimet ve beyan sahibi)

 10. Yâ Ze’l-emân (Ey emnü eman sahibi)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[CEVŞEN- KEBİR-6.BÂB]

 1. Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih (Ey azametine herşeyin boyun eğdiği)

 2. Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih  (Ey kudretine her şeyin teslim olduğu)

 3. Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih (Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu)

 4. Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih (Ey heybetine her şeyin itaat ettiği)

 5. Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih (Ey Saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği)

 6. Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih (Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği)

 7. Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin (Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı)

 8. Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih (Ey emriyle göklerin ayakta durduğu)

 9. Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih  (Ey izniyle yerin karar kıldığı)

 10. Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih (Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[TEVHİDNÂME-4.BÂB]

“Allah’ım! Din-i Mübîn-i “İslâm”ı, Sen’in râzı olacağın şekilde yaşamayı bizlere öyle müyesser kıl ki, başkalarının bu konuda bizden hoşnut olmaları endişesinden bizleri müstağnî kılsın!”

[TEVHİDNÂME-5.BÂB]

“Allah’ım! Bizlere öyle bir “ihsan” şuuru nasip buyur ki, bütün mâlâyâniyat’tan (bizleri San’a yaklaştırmayan ve yaratılışımızın hikmetiyle doğrudan katkısı bulunmayan şeylerden) bizleri alıkoysun!”

[TEVHİDNÂME-6.BÂB]

“ Allah’ım! Yüce katından bizlere öyle kâmil bir hidayet nasip buyur ki, bütün inhiraflardan bizi koruyacak bir seviyede olsun!”

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm. Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed ve âlihî ve sahbihî ecmeinet-tayyibinet-tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz.Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ.Fî külli nevahılhayah.Ve min beyninâ ve min halfinâ.Ve an eymâninâ ve an şemâilina.Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahümme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine ve min halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine. 

ya Rahîmu ya Rahman ya Hannanu ya Mennân yazel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin