CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-83

 ( “ALLAHIM! SENDEN, BİZLERE İÇ VE DIŞ FETİHLER LÜTFETMENİ DİLİYORUZ”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta

KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİ- FETH-İ MÜBÎN 

“Kur’ân-ı Kerîm, “feth-i karîb”, “feth-i mübîn”  der, onları mutlak bırakır ve yorumunu da temel disiplinlere bağlılık çerçevesinde muhakkıkînin idrakine emanet eder. Bazılarına göre “Allah’tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir fetih…”(Saf sûresi, 61/13) fermanındaki fütûhât, kalblerin inkişafından bütün insanlığın irşad ve tenvîrine kadar çok geniş alanlı bir hakikatin ifadesi; “Biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik.”( Fetih sûresi, 48/1.) beyan-ı sübhanîsiyle ifade edilen “feth-i mübîn” , iç derinlik ve enginliği işaretleyen daha büyük bir inayetin remzi; “Cenâb-ı Hakk’ın yardım ve zaferi geldiği zaman…”(Nasr sûresi, 110/1.) âyetiyle ifade edilen hakikat ise feth-i mutlakı gösteren, o Sevgililer Sevgilisi’ne asliyet planında, ümmetine de zılliyet planında Hazreti Rahmân u Rahîm’in büyüklerden büyük bir ihsan ve teveccühünün îmâsıdır.

… 

ifadelerinden mülhem Yakaran Gönüllerden seçilen yakarışlarla “ iç ve dış fetih” talebimizi” Cuma duamıza ser levha yapıyoruz.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-83

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve Efendiler Efendisi’nin evladları KasımZeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatımetü’z-Zehra, Abdullah ve İbrahim’e.

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Ey Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) apaçık bir fetih ihsan eden!

Üzerindeki nimetini, ihsanını tamamlayan ve O’na şanlı şerefli bir zafer veren!

Ey göklerin ve yerin bütün orduları Kendisinin olan!

Ey olmuş-olacak her şeyi bilen Alîm ve her şeyi yerli yerinde vaz’eden Hakîm!

Ey, “Allah o ağacın altında Sana biat ettikleri zaman müminlerden gerçekten razı oldu. Onların kalblerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetlerle mükâfatlandırdı.” diye buyuran!

Ey bütün dinlere üstün kılmak için Resûlü’nü hidayet ve hak din ile gönderen!

Ey şahit olarak sadece Yüce Zâtı yeterli olan!

Ey Nebiy-yi Ekrem’i Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) nusret ve düşmanlarına karşı fetih ihsan eden!

Ey tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran Tevvâb!

Allah’ım! Bizlere gerek ruh ufkunda gerekse fizikî âlemde nezd-i Ulûhiyetinden öyle âşikâr “feth-i mübîn”ler nasib buyur ki, Sen’den gayrı mâsîvânın fetihlerini bizlere unutturacak ölçüde olsun!

***

“Allah, her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık ihsan eder.”

“Biz sana apaçık bir fetih ve zafer ihsan ettik.”

“Sana şanlı bir zafer vermek için…Bu da Allah’ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve in’âmı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidâyet etmesi ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir.”

“Nusret ve zafer,ancak (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi), Azîz ve Hakîm Allah nezdinden gelir.”

“Allah, yardımıyla dilediğini destekler.”

“Çünkü müminleri desteklemek, ahlâk-ı İlahîye ve âdet-i Sübhaniye olarak Bizim üzerimize aldığımız bir haktır.”

“(Nûh (aleyhisselâm): Ya Rabbî!) ‘Artık benimle onlar arasındaki hükmünü Sen ver.’
dedi.”

“Umulur ki Allah yakında bir zafer ihsan eder.”

“(Allahım!) Katından bize bir yardımcı yolla.”

“Ya Rabbî dedi, beni yalancı saymalarına karşı Sen yardım et bana!”

Allahım! Senden, bizlere iç ve dış fetihler lütfetmeni, bu fetihlerin müyesser olabilmesi için şânına layık nusretlerle bizlere inayet elini uzatmanı diliyoruz.

Allahım! Senden, “İlahî yardım ve zaferin geldiği zaman”ın ifade edildiği Nasr sûresinin sırrını diliyoruz, bu sır hürmetine bizlere fetihler müyesser eyle!

Allahım! “Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu da Allah’ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve in’âmı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidâyet etmesi ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir” buyurduğun Fetih sûresinin sırrını da bizlere bahşetmeni diliyor ve dileniyoruz. Bu sûrenin ihtiva ettiği Allah’ın fethi, nusret ve yardımı, büyük zaferi yaşatması, muvaffakiyet ve necata erdirmesi, mü’minleri mağfiret buyurması ve üzerlerine sekîne indirmesi gibi in’âm ve ihsanların yüzü suyu hürmetine, bizleri bu sırra erdir ve geçmişte bahşettiğin bu nimetleri bizlere de bahşet!

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ/şüphesiz ki Biz, sana apaçık bir fetih bahşettik.” hakkı için dualarımı kabul buyurmanı diliyorum.

Her şeyin biricik ışık kaynağı, hayır kapılarını açan, gâileleri savan ve gücü her şeye yeten Yüce Allahım! Kalbimi nurunla fetheyle ve güzelliklere aç. Nezdindeki ilimden bana da ihsanda bulun. Özel lütuflarınla idrak ufkumu genişlet. Beni, Seninle duyup Seninle görmek bahtiyarlığına eriştir. Kudret tecellilerinle tâkatimi artır. Hayatından hayat üfle ve bütün arzularımı Senin meşiet ve dilemene tâbî kıl.

Bize rahmet yüklü yağmurlarını bolca lutfet ve feth-i mübîn nuru ile kalblerimizin paslı kilitlerini çözüver.

Senin büyüklüğüne layık feth-i mübînleri bizim için de müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm-i ledün ve rahmanî tecellîlerle bizim kalb kâselerimizi de doldur!

Yegane hak din olan İslâm’ı nur-u yakîn ve feth-i mübîn ile zafere ulaştır.

İlahî! Makamını zirvelere, zirvelerin de ötesine yükselttiğin, alem ve işaretlerini esrâr-ı Ulûhiyet mahzeninin üzerine vurduğun nur-u Muhammedî hürmetine bize bir fethi Samedânî, bir ilm-i Rabbanî, bir tecellî-i Rahmanî ve bir feyz-i ihsanî lutfet.

Allahım! Gönülleri ve beldeleri fetheden fâtih nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Saadet yolunun hidayet rehberi, Efendimiz ve yüce dostumuz, en parlak ay; muhkem ve parlak kelâmın olan Kur’ân-ı Kerîm’de Kendisine, “Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu da Allah’ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması içindir” âyât-ı celîlelerini inzal buyurduğun Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) salât ü selâm ve bereket ihsan eyle.

Ey Yüceler Yücesi Allahım! Nihayetsiz fazlınla, sıdk ve emânetin zirvesi, sâdık ve emîn, hususî nusret ve apaçık fetihle müeyyed olan, ısrarla düşmanlık yapan kâfir ve müşrikleri ifnâ eden, had-hudûd tanımaz mütecâviz fâcirleri, fısk u fücurlarını devam ettiremez hale getiren, Kitab-ı Mübîn’inde Kendisine, “ya Rabbenâ, üstümüze (gürül gürül) sabır yağdır, Ayaklarımıza sebat ver ve kâfir topluluğa karşı bizi muzaffer eyle!” âyet-i celîlesini inzal buyurduğun Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selâm ve bereket ihsan eyle.

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin