CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-76

 ( “ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ HAZRETLERİNİN ESMÂ-İ HÜSNA KASÎDESİ”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Evrâd ü ezkârın manalarının anlaşılmasına gelince; tabii ki, bir duayı, manasını da anlayarak okumak daha engin mülahazalara açılmaya ve daha derin hislerle dolmaya vesile olur.

Bazı ifadeler vardır ki, okuyan ya da dinleyen insanın yüreğini ağzına getirir. Hususiyle, Hak dostları daha önce kimsenin söylemediği ve hiç matbaa mürekkebi görmemiş sözler söylerler. Onlar aşk u iştiyaklarını, Allah’a karşı o kadar saygılı, üslup itibarıyla o kadar ince ve Mevlâ-yı Müteâl’e o kadar layık bir eda ile seslendirirler ki, o ifadeler karşısında kalbinizin ritmi değişir, bayılacak gibi olursunuz ve kendinizi yere atarsınız.

Aslında, her mükellef için Cenâb-ı Hakk’ı eksiksiz bilip tanımada, O’na yalvarıp yakarmada ilâhî isimlere başvurma çok önemli bir husus ve Hâlık-mahluk münasebetini aksettirme açısından da en belirleyici bir unsurdur: O’nun isimleriyle başlanılır her hayırlı işe.. onların vesayetinde sürdürülür her hizmet. Onlara başvurulmadan yapılan işlerin akim kalacağına inanılır. Hususiyle “Allah” ve “Rahmân” isimlerinin önemi hatırlatılarak onların nezd-i ulûhiyetteki yerlerine vurguda bulunulur ve bunların dua ve niyazda ilk kelime, ilk kapı olduklarına dikkat çekilir.

Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaeddin tarafından derlenen meşhur “Mecmuatu’l-Ahzâb” adlı eserde de “Şâzelî” adıyla anılan cildin arasında “Kasîdetü Esmâi’l-Hüsnâ li Abdilkâdir el-Geylânî” adıyla yer almıştır.

Gavs-ı A’zam Abdülkadir Geylani’ye  (k.s.) ait olan “Esmâü’l-Hüsnâ Kasidesi” Yüce Allah’ın doksan dokuz ismi ile yapılan bir münâcattan ibarettir. Manzumedeki beyit sayısı Hz. Peygamber’in (asm) yaşı kadar olup 63’tür. Son iki beytin Hz. Peygamber (asm), O’nun âl ve ashabına ayrılması ve onlara salavat getirilmiş olması 63 sayısının özellikle seçildiğini göstermektedir.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-76

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve Efendiler Efendisi’nin evladları KasımZeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatımetü’z-Zehra, Abdullah ve İbrahim’e.

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

*Yakarışıma Rabbimin adıyla, O’nun bir ve tek olduğunu ikrar ederek başlıyorum ve –inşaallah- O’na hamd ü senalarımı arz ederek tamamlayacağım.

*Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve O, öyle kemâl sahibi, münezzeh bir Zâttır ki, akıllar katiyen ululuğunu ihata edemez.

*Varlığı, yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Ahmed’i (aleyhisselâm), itaat ve ittiba edilecek bir muktedâ bih olarak bize gönderen O,

*her şeyin hayırlısını bize ta’lim eden O, gönüllerimizde ilm ü hilm aşkını köpürten de yine O’dur.

*Öyleyse, ey Allah’tan izzet, servet ve rif’at isteyen (kalbim), inkisar hisleriyle dol, iki büklüm ol, içini mülevves duygulardan arındır,

*Dergâh-ı İzzete yaklaştıkça yaklaş ve Rabbine O’nun ulvî isimleriyle seslen!

*Allahım! Rahmeti her şeyi kuşatan Rahman Sensin; en yakın zamanda nusretinle beni de sevindireceğini ümit ediyorum. Her hâlimi güzelleştir ey Rahîm..

*Melik ve Kuddûs isimlerinle sinemi pırıl pırıl hâle getir..

*vücudumu her türlü beladan sâlim eyle ey Selâm..

*Mü’min Sensin, ben de emn ü eman diliyorum.. Müheymin ismine sığınıyor, hıfz u inayet örtünün altına girmek istiyorum..

*ey Azîz, üzerimdeki zilleti kaldır, izzetinle izzetli eyle beni ve Cebbâr ismin hürmetine çirkinliklerden koru..

*bütün düşmanları zelîl et ey Mütekebbir.. topyekün şerlerden uzak tut bu mücrimi ey Hâlık..

*nimetlere vücut veren Bari’, üzerimdeki nimetlerini artır, artır zira daha başta onları lutfeden Musavvir de Sensin.

*Ğaffâr ismine sığınıyorum; tevbemi kabul buyur..Kahhâr ism-i şerifinle bana musallat olan şeytana hizlan ve kahrını duyur..

*kapında hilm ü hikmet dileniyorum ey Vehhâb ve rızkımı kolaylaştıracağını ümit ediyorum ey Rezzâk..

*ey Fettâh, rahmet kapılarını aç ve basiretime nurlar saç.. ey Alîm, ilimdir fazlından emelim..

*ey Kâbıd(z), bütün muannitlerin ruhlarını sık ve ey Bâsıt, yüce sırlarını benim için de aç..

*Hâfıd(z) Sensin, dilersen bütün münafıkların konumlarını alt üst edersin.. Râfi’ Sensin, lutfedip benim kadrimi yüceltirsin..

*bu kulunu azîz eyle ey Muizz.. münafıkları zelîl eyle ey Müzill..

*ya Semî’ u ya Basîr, hâlimi görür, bilir, işitirsin ve dilersen ıslah edersin..

*yarattıklarının açık-gizli her şeyine nigehbân olan Hakem, Adl, Latîf, Habîr de yine Sensin..

*ey Halîm, hilmine nâil eyle.. ey Azîm, sonsuz cömertliğinden bu kulunu hissedar et..

*günahkâr kullarının günahlarını yok edip örten Ğaffâr u Settâr, sevdiklerinin şükürlerine mukabelede bulunan Şekûr, bu ihsanlarınla bizi de sevindir..

*Aliyy Sensin, sevdiklerinin makamlarını i’lâ edersin.. hayrı ve keremi bol Kebîr de yine Sensin..

*Hafîz ismindir Senin, ilminden hiçbir şey saklanamaz.. Mukît isminle küçük büyük bütün yarattıklarını rızıklandırır, görür gözetirsin..

*ey Hasîb, hilminle koruyup kolla beni.. ey Celîl, dilerim bana husûmet besleyenleri tenkîl etmeni..

*Kerîm Rabbim, mevhibelerinle donat bu bendeni..ey Rakîb, -hidayete istihkâkı yoksa- hâk ile yeksan eyle adâvet edeni..

*ellerimi Sana açıyorum ey dualara icabet eden Mücîb ve lütuflarını gözlüyorum ey ihsanları nihayetsiz Vâsi’..

*İlahî Hakîm isminin tecellileriyle müşahedelerimi sağlamlaştır.. Vedûd ismine mazhar kıl ve münezzeh sevginle beni de sevdiklerin defterine kaydet..

*ey mutlak fazl ve şeref sahibi Mecîd, bu kulunu da bahtiyar ve mesut eyle..ey Bâis, inayetini bir an evvel gönder..

*ey her şeyi her an müşahede eden Şehîd, bakışımı, bakış açımı güzelleştir..  ya Hakk, vâridâtınla yolunun bu yolcusunu da şâd eyle..

*Vekîl Sensin, dilersen bütün ihtiyaçlarımı giderirsin.. Kaviyy de ismindir Senin, vekil olarak yetersin..

*Metîn isminle acz ve zaafıma merhamet eyle.. ey Veliyy, yardımsız bırakma Sana tenhalarda ısrarla dua eden bu acizi..

*ey Hamîd, bütün hamd ü senalarımı huzurunda arz ediyorum.. ey yapılan her işi sayıp dökecek olan Muhsî, davranışlarımı istikamet çizgisinde tutmanı diliyorum..

*benimle hidayetin arasındaki perdeleri aralayacak Mübdi’ Sen, hayattan sonra ölümü, ölümden sonra tekrar hayatı veren de yine Sensin..

*ey Muhyî sürur ve bereket dolu bir hayatla yeniden ihya buyur beni.. ey Mümît, en yakın zamanda bertaraf et düşmanlık besleyen hainleri..

*ya Hayy, zikrinle kalbime canlılık üfle.. ya Kayyûm, sırrımı sırlarına aç..

*ey varlığı nurlara boğan Vâcid, benim de kalbime nur, gönlüme sürûr ifâza buyur.. ey şan ü şeref sahibi Mâcid, inayetini hiçbir zaman üzerimden eksik etme..

*ey mutlak vücud sahibi Vâhid ve mevcûdâtı ayakta tutan Samed..

derdest etmesi çok ani olan Kâdir u Muktedir, düşmanlıkla oturup kalkanları helak et, hasetçileri de türlü belalara maruz bırak..

*ey Mukaddim ve Muahhir olan Allahım, fazlınla dualarıma icabet buyur, her türlü zarardan koru ve afv ü afiyet ihsan eyle..

*ey Evvel, lutfedeceğin hayırları çabuklaştır ve ey Âhir, can emanetini teslim ederken sadece Seni anmaya muvaffak eyle..

*ey Zâhir u Bâtın, ötelerin ötesindeki hazinelerinde gizli tuttuğun marifet iklimlerini benim için de aç..

*ey birbirinden güzel isimlerinden biri de Vâlî olan Rabbim, hep iyilerle karşılaştır beni ve ey irşad ve ıslahına muhtaç olduğum Müteâl, hâlimi ıslah buyur..

*ey bütün yaratılmışları ihtiyaçlarına göre farklı farklı ihsanlarla donatan Berr ve ey tevbeleri kabul buyuran Tevvâb, bizim tevbelerimizi ve dualarımızı da kabul buyur..

*kendi nefislerine zulmedenleri tecziye eden Müntakim de, affı bol Afüvv de Sensin; bizi de affet..

*ihsanları bol, kullarına re’fet ve şefkati çok, Raûf Rabbim.. bütün mevcûdâtı yed-i kudretinde evirip çeviren Mâlikü’l-Mülk Sensin..

*bir ismin de Zü’l-Celâli ve’lİkram’dır Senin; bize de şeref urbasını giydir, bizi de sürekli akıp duran lütuflarınla sevindir..

*ey her hükmünde âdil olan Muksit, kalbimin doğruluktan ayrılmasına müsaade etme.. ey Câmi’, bu kulunu da kemâl zirvelerinde dolaştır..

*İlahî, Ğaniyy Sensin, dilerim bu aciz bendenin dertlerine de devalar ihsan edersin.. Muğnî de Sensin, lütf u ihsanda bulunup ihtiyaçlarımı giderirsin..

*ey Mâni’, günahlara düşmeme izin verme ve işlediğim cinayet büyüklüğündeki hatalarla üzerime bulaşan kirlerden beni arındır..

*ey birbirinden güzel isimlerinden biri de D(z)ârr olan Allahım, hasetçileri yola getir.. ey Nâfi’, nezdindeki güzelliklerden beni de faydalandır..

*ey bütün nurların yegâne kaynağı olan Nur ve ey hidayet nurlarını nezdinde tutan Hâdî, saç o nurları kalbime ve aydınlat içimi..

*Allahım! Lütufta bulunup varlık âleminde eşi-benzeri olmayan şeyler yaratan Bedî’ de, bütün varlık göçüp gittikten sonra ebedî kalacak Bâkî’ de yalnız Sensin..

*ey Vâris, Kur’ân’ın bilgisine beni de vârisçi kıl.. ey Reşîd, dosdoğru yola bu şaşkın kulunu da
ilet

*ve ey kullarının günahlarını örtüp onların yakışıksız davranışlarına hüsn-ü muamelede bulunan Sabûr, sabır istikametindeki azmimi sürekli kıl ve irademe fer ver.

*Allahım! İşte huzurunda bir kez daha diz çöküp Senin varlığına ve birliğine en büyük delil teşkil eden güzellerden güzel isimlerinle Sana tazarruda bulundum.

*O ulvî isimler hakkı için yakarışlarıma icabet buyur ve beni ahlâk-ı hasenenin üstün vasıflarıyla donat..

*recalarıma rıza ile mukabelede bulun.. dehrin, beni Senin dilediğinden başka kılıklara sokmasına izin verme..

*yardım et, nefsanî hastalıklarıma şifa ihsan buyur..yollarımı hep hayr u hasenâta çıkar.. akıl sıhhatimi koru..

*İlahî, anneme, babama, kardeşlerime, esmâ-i hüsnâyı vesile ve şefaatçi yaparak kapına gelenlere hep rahmetinle muamele eyle. Ya Rab, kapında inleyen bu Abdülkâdir kulun, Senin Peygamberinin torunlarından Hazreti Hasan’ın soyundan gelmektedir ve yüce âlemlerde kendisine “Muhyiddin”le nida edilmiştir.

*Senin habibin, benim ceddim olan Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âl ve ashâbına, hepsine, en güzel salât ü selâmlarla salât ve selâm eyle Allahım!

*Evvel-âhir bütün hamd ü senalar sadece Sanadır.

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin