CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-72

 ( “YA HAKÎM! BİZİ APAÇIK VE TASTAMAM BİR HİKMET İLE LÜTUFLANDIR.!”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta

 KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİ: HİKMET

Hikmet, hakikat ulemâsınca daha çok, faydalı ilim ve salih amel beraberliği şeklinde yorumlanmıştır ki, bunlardan biri diğerinin iradî sonucu, beriki de bir kısım yeni mevhibelerin başlangıcı ve mukaddimesidir.

Hikmet, Kur’ân’ın incelikleri ve sırları mânâsına gelir ki, bu, aynı zamanda Kur’ân’ın şerh ve izah ettiği kâinat kitabının da sırları ve incelikleri demektir. Bu gerçeğe Kur’ân:

Allah hikmeti dilediğine verir; kime de hikmet verilirse, ona bol bol hayır verilmiş demektir.”[ Bakara sûresi, 2/269.] âyetiyle işaret eder.

ifadesinden mülhem Yakaran Gönüllerden seçilen yakarışlarla “Ya Hakîm!” esmasını  Cuma duamıza ser levha yapıyoruz.

 …

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-72

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve Efendiler Efendisi’nin evladları KasımZeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatımetü’z-Zehra, Abdullah ve İbrahim’e.

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Ey hikmeti bütün hikmetleri aşkın olan, her şeyi yerli yerinde vaz’eden Hakîm!

Ey duaları işiten ve onlara hikmeti muktezasınca cevap veren!

Ey hilm ile muamelesinde sonsuz hikmeti bulunan Hakîm!

Ey hikmet sırlarıyla, hükümlerini değişik şekillerde ortaya koyan!

Ey her şeyi yerli yerinde, bir hikmet ile takdîr buyuran! Ey bütün kâinâtı hikmet ile tedbîr ve terbiye eden ve hükümlerini hikmet ile icra buyuran!

Ey her şeyi yerli yerinde, hikmetle yerleştiren ve varlığın mimarisini beyanıyla resmeden!

Ey apaçık ve tastamam bir hikmetin sahibi!

Ey kudret ve hikmetinin bir tecellisi olarak karanlıkları var eden!

Ey her hükmünü hikmet ve adaletle ortaya koyan!

Birbirinden güzel isimlerin ve ulvî sıfatların her türlü noksandan mukaddestir. Senden başka bir ilah yoktur. Sen izzetinle dilediğin fiili yapar, kudret ve hikmetinle de istediğin gibi hükmedersin.

“O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır, her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.”

“Yâ Sîn. Hikmetli Kur’ân’a andolsun. Sen elbette gönderilen resûllerdensin. Dosdoğru yol üzerindesin. O, Azîz ve Rahîm’den indirilen bir tenzîl olup, ataları uyarılmamış, hâliyle, kendileri de gaflette giden, bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin.”

Allahım! Bize, amellerin hakikatini bizim için inkişaf ettirecek parlak bir sır lutfet. Senden beraberinde hüküm ve işaret olan, onlara da fehm ü idrak eşlik eden bir hikmet diliyoruz. Muhakkak ki, Sen, Seni yüce dost bilenlerin dostu, Sana yalvarıp yakaranların da dualarına icabet edensin.

Yüce Allahım! Zihinleri karıştıracak, fitneye sebebiyet verecek ve kalblere şüphe atacak her bir sözden Sana sığınırım. Gerçek söz Senin ta’lîm buyurduğun söz, hakikî hikmet de Senin verdiğin hikmettir

Bizi şerefli huzuruna yakın, pâk şeriatına tutundur ve envârının feyezânı ile fazlından kalbimize atacağın hikmet ve ilimlerle donat.

Bizi apaçık ve tastamam bir hikmet ile lütuflandır.

Sınırsız hikmetlerle dolu tedbîrinle beni kendi eksik tedbîrimden müstağni kıl.

Bismillahirrahmanirrahîm. Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûs.

Allah, her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık ihsan eder.” “Size kitap ve hikmeti öğretir.” “Allah bütün kalplerin içyüzünü bilir.”

Ey yüce Yaratıcı, ey ulu Allahımız! Şanı yüce ve kerîm Zâtının celâl ve kemâli, yüce ve azametli nurunun ziya ve parlaklığı, ilminin açık-gizli her şeye nüfuzu hakkı için ey Alîm, Senden, his ve müşahede ile bulup alabileceğimiz keyfiyette, zikir ve hikmet nurundan kalblerimize indirmeni diliyoruz.

Allahım! Karanlık gecemizin üzerine marifet güneşinle doğ. Basarlarımızın ufkunu hikmetinin beyan nurlarıyla aydınlat.

Ey Hakîm, bizi hikmetlerinle te’yîd et.

Bizi apaçık ve tastamam bir hikmet ile lütuflandır.

Bize tam bir marifet ve aşkın bir hikmet lutfet ki, mevcudâtta esrârına muttali olmadığımız hiçbir hakikat kalmasın. Ve yine o marifetle âyetlerin hakikatini idrake mâni olan bütün zulmet perdelerini kaldıralım. Muhabbet, sevgi, rüşd ve reşâdın müheyyicâtı ile kalblerde ve ruhlarda tasarruf edebilelim.

Allahım! Bütün sebeplerin müsebbibi ve onları bir tertip içerisinde işleten Sensin. Sen kalbleri de dilediğin gibi evirip çevirensin. İlk sebeplerin tertibini ve varlık mertebelerinde üst âlemlerin alt âlemlere olan tesirini iktiza eden hikmetin hakkı için Senden, sebeplerdeki urûc ve nüzûl kanunlarını ve sebeplerle müsebbepler arasındaki münasebetleri bize de göstermeni diliyoruz. Diliyoruz ki, bâtını zâhirde, zâhiri de bâtında zâhirin şuhûdu ile görebilelim. Âhirin aynında Evveli müşahede edebilelim. Ve yine varlık mertebelerindeki tertibin hikmetini ve sebepler perde kılınmadan önce gerçek Müsebbibi müşahede ve mülahaza edebilelim. Böylece “ğayn” yüzünden “ayn”dan, perdeye takılıp da verâsındaki hakikati görmekten mahrum olmayalım.

 

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin