CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-67

 ( “EY REZZÂK! RIZKIMIZI KAFİ EYLE, İNSANLARA EL AÇIP MEZELLET YAŞAMAKTAN SİYANET BUYUR….”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta

KIRIK TESTI: HELAL RIZIK İÇİN ÇEKİLEN SIKINTILAR VE AFFEDİLEN GÜNAHLAR (05 TEMMUZ  2010)

Evet, bir hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahabe-i kiram efendilerimize;

Öyle günahlar vardır ki, onlara namaz, oruç, hac ve umre dahi kefaret olamaz.” buyurduğu; Ashab-ı Kiram’ın “Ey Allah’ın Resûlü! O günahlara kefaret olacak nedir?” diye sormaları üzerine de Resûl-i Zîşân Efendimiz’in (aleyhissalâtu vesselâm);

Maişet talebi için çekilen sıkıntı ve kederler.” diye cevap verdiği rivayet edilmektedir. (et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/38)

..hadis-i şerifte geçen, “humum” kelimesinin ifade ettiği mânâ, sadece geçim derdi neticesinde insanın yaşadığı üzüntü ve sıkıntı olarak anlaşılmamalıdır. O, daha geniş ve şümullü bir çerçevede ele alınmalıdır.

Evet, insanın geçim yolunda, harama düşmemek için kılı kırk yararcasına bir hassasiyet içinde hayatını sürdürme düşüncesi ve bu istikamette içten içe duyduğu dert ve ızdırap da hadis-i şerifteki “humum” ifadesinin muhtevasına dâhildir. Tarih boyu Allah dostu pek çok büyük zat böyle bir endişeyle tir tir titremiş ve bu sebeple rızık endişesinin; kulluklarına, Allah’la irtibatlarına bir mani teşkil etmemesi için Cenâb-ı Hakk’a dua ve tazarruda bulunmuşlardır.

ifadesinden mülhem Yakaran Gönüllerden seçilen yakarışlarla “Ya Rezzak!” esmasını  Cuma duamıza ser levha yapıyoruz.

 …

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-67

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve Efendiler Efendisi’nin evladları Kasım, Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatımetü’z-Zehra, Abdullah ve İbrahim’e.

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

“Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın. Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır. ”

“Meryem’in oğlu İsa: Ey büyük Rabbimiz! Ey yüce Allah’ım! Bize gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz, hem âhirimiz (yani ümmetimizin tamamı) için o gün bir bayram olsun ve Senden bir mûcize olsun. Bizi rızıklandır, zira rızkı yalnız ve yalnız Sen verirsin dedi.”

Ey Allahım! Ey bütün yaratılmışların rızkını veren Rezzâk!

Ey her ihtiyaç sahibini ihtiyacına göre rızıklandıran Rezzâk!

Ey bütün hayat sahiplerinin rızkını en mükemmel şekilde veren Hayy!

Ey kullarını hiçbir halde rızıksız bırakmayan; günahlarına, isyanlarına rağmen onlara verdiği rızkı kesmeyen!

Ey varlıkları doyurup besleyen fakat Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi rızka da muhtaç olmayan!

Ey dilediği kimsenin rızkını bollaştıran, dilediğinin rızkını da daraltan!

Ey rızkı yalnız ve yalnız Kendisi veren!

Ey her varlığın rızkını ulaştıran!

Ey rızka muhtaç olan bütün varlığın rızkını veren!

Bismillahirrahmanirrahîm. Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûs.

Allah, her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık ihsan eder.”

“Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.”

Rızkınızı Allah nezdinde arayın.”

Ona Cennet’te kıymetli bir nasip hazırlarız.”

Allah’tan bir âfiyet, selâmet ve lütuf ile geri döndüler.”

Muhakkak ki Allah Ğaniyy ve Hamîd’dir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her türlü övgüye layıktır).

Mevlâm, Ulu Mevlâm! Rızık hazinelerinin sahibi, Rezzâk-ı Hakîkî Sensin. Bense Senin rızkına her zaman muhtaç bir gedayım! Beni Senden başka kim doyurabilir ve kim rızıklandırabilir?

Mevlâm! Mevlâm! Sen Rezzâk’sın, ben de Senin merzûkunum; rızka muhtaç birine Râzıkından başka kim merhamet eder ki!

Semada ve arzda bulunan bütün varlıkların rızkını veren biricik Râzık Sensin. Ne göktekiler ne de yerdekiler için Senden başka Râzık yoktur. Ya Rab!

her ihtiyaç sahibini ihtiyacına göre rızıklandıran Rezzâk ve rızkımı kolaylaştıracağını ümit ediyorum.

Ey Vehhâb ve ey Rezzâk! “Allah’ın bahşettiği rızıktan yiyin, için.” kudsî fermanını benim hakkımda da musahhar ve müyesser kıl. Sonsuz lütfunla rızıklarını bana da ulaştır.

İhsanlarında cömert Kerîm O’dur; biz ise O’nun misafirleriyiz. Bütün hamd ü

senâların kendisine mahsus olduğu Rezzâk ve her ihtiyacımıza yeten Kâfî de yine O’dur.

Sen bütün mahlûkatı besleyen bir Rezzâk, ben de her anımda Senin lutfedeceğin rızka muhtaç olan bir merzûkum. Her nefesinde rızka ihtiyaç duyan bir acize, bütün kâinatın rızkını gönderen Rezzâktan başka kim merhamet edebilir ki!

Rızkımı genişlet. Rızkına ihtiyacımı arz ediyorum; üzerimdeki rızkını itmam buyur.

Rızkımı kâfî eyle.

Allahım! Ayağımı atarak, elimi uzatarak, gözümü dikerek, kulağımı vererek, bir söz sarf ederek ya da bahşettiğin bir rızkı itlaf ederek işlediğim isyanlarım var. İsyanıma rağmen Senden tekrar rızık istedim, Sen de rızık verdin. O verdiğin rızkı kullanıp ben tekrar günaha girdim. Sen o günahı örttün. Ben o rızkın ziyadesini talep ettiğimde Sen mahrum etmeyip verdin. Ben ondan sonra yine göz göre göre ma’siyet işledim. Sen yine ifşa edip beni utanılacak durumlara sokmadın. Ben günahta ısrar ettikçe, Sen hilm ü kereminle muameleye devam ettin. Ya Ekramelekramîn, işte o günahların hepsinden Sana tevbe ve istiğfarda bulunuyorum. Ne olur, dualarımı kabul buyur ve beni mağfiretine nâil olan bahtiyar kulların zümresine dâhil eyle.

Rızkımı kolay ve bol eyle. Senin kullarının zaruri ihtiyaçları olan rızkı, nihayetsiz ilmin ve mutlak iradenle yaratacağını unutup da hırsla rızık peşinde koşturup yorulmaktan, kalbimi onunla meşgul etmekten, onun için tasalanmaktan, rızık yolunda insanlara el açıp mezellet yaşamaktan, rızık elde etmek için derin düşüncelere dalmaktan ve elde ettikten sonra açgözlü davranıp cimrilik yapmaktan beni sıyanet buyur.

Allahım! Bize hayatın tasalardan en uzak ve hoş olanını, ömrün en bahtiyarını, rızkın da en geniş ve faydalı olanını ihsan et.

Allahım! Bütün bir varlık içinde Güzeller Güzeli olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selâm ve bereket ihsan eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selâm ve bereket ihsan eyle ve o bereket hürmetine bizim rızkımızı genişlet ve bizi insanlara muhtaç olmaktan koru. Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selâm ve bereket ihsan eyle ve bizi her türlü kirden arındır. Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve her türlü iltibas ve yanlıştan muhafaza buyurduğun âl ü ashâbına salât ü selâm ve bereket ihsan eyle.

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin