CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-63

 ( “ALLAHIM! KALBİMİZİ SEVGİNLE İHYA BUYUR….”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta

Kırık Testi: İNSAN SEVGİSİ 20 Ekim 2019

“Evet, varlığın özü ve usaresi muhabbet olduğu gibi o, insan için de çok hayatî bir unsurdur. İnsanlar arasında sevgiden daha güçlü bir irtibat unsuru yoktur. Sevgi ve şefkatten mahrum bir insanın ruhen yükselmesi ve kemale ermesi mümkün değildir. Özellikle peygamber yolunun varisleri için o, çok hayatî bir esastır. Çünkü insanların gönüllerini fethetme adına sevgiden daha kestirme bir yol yoktur.

ifadesinden mülhem Yakaran Gönüllerden seçilen yakarışlarla Allah Sevgisi talebimizi  Cuma duamıza ser levha yapıyoruz.

 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-63

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Ey sevgisi her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağı olan!

Ey sevgisi bütün olumsuzlukların yegâne devası olan Habîb!

Ey sevgisi her şeyin başı, bütün sevgilerin en saf, en duru kaynağı ve Yüce Zâtı bizzat sevilmeye layık olan yegâne Mahbûb!

Ey yarattıklarına sevgisi ve şefkati hudutsuz olan!

Ey sevgisi bütün sevgilerin kaynağı olan Sevgililer Sevgilisi Allahım! Her hâl ve yönelişimizde Senden, en hızlı visâli, en göz kamaştırıcı cemâli, en görkemli celâli ve en yüksek kemâli diliyoruz.

Ey Azîz ve ey Vedûd! Üzerimize sevgini at. Öyle at ki, “Memnun olacağınız bir şey daha var: Allah’tan bir yardım!” âyet-i kerîmesinin mazmûnu mûcebince bütün kullarının kalbleri muhabbet, izzet ve meveddet ile hudû ve inkıyat içerisinde bize teveccüh etsin.

Allahım! Kalbimizi sevginle ihya buyur.

Allahım! Senin sevgini bizim gönlümüzde sevgilerin en başı haline getir.

Servetine ve şefkatine hudut olmayan Ğaniy-yi Mutlak yüce Mevlâmız! Şayet Sen bizi sevip de muhabbetini gönüllerimize atmasaydın, biz Seni asla sevemezdik. -İnşaallah, yüce Zâtını ve hikmetli icrâatını sevilmesi gerektiği ölçüde sevebiliyoruzdur. – Senden işte o, kalblerimize vaz’ettiğin ilk sevgi hürmetine mukaddes muhabbetini ve muazzez sevgini şiarımız hâline getirmeni ve bir daha da o sevginin gönüllerimizden kayıp gitmesine izin vermemeni diliyoruz.

Allahım! Yerde ve gökte, bütün kulların arasında bizim için vüdd/sevgi vaz’et.

Allahım! Senden, yerde ve gökteki bütün kullarının kalblerinde bizim için bir sevgi zemini hazırlamanı diliyoruz. Nezdinde armağanların en güzeli olan kurbet payesine mazhar olmuş enbiya ve mürselîne teveccühte bulunduğun gibi bizi de teveccüh ve hüsn ü kabul mevhibelerinle donat.

Allahım! Vahdaniyetin ve âlem-i şehadetteki âsârın hakkı için Senden, hidayet güneşinin nuruyla, bizi uzaklık mihnetinden, inat zulmetinden kurtarıp, vüdd/sevgi lütfunun selâmetiyle serfiraz kılmanı diliyoruz.

Bizi dergâhının kapısına hep yakın eyle ve bize, özel kullarına tattırdığın lezzetine doyulmaz sevginden lütfeyle.

Allahım! Bütün sevgilerin başı olan sevgini kalblerimize, bizim sevgilerimizi de sevdiğin ve mustafeyne’l-ahyâr olarak seçtiğin, huzuruna yaklaştırarak mukarrebîn kıldığın kullarının kalblerine yerleştir.

Hiç şüphe yok ki, Senin sevgine mazhar olanlar saadete erer, dizginlerini masivaya kaptıranlar da şekâvet derelerine yuvarlanırlar. Bizi saîdlere lutfettiğin mevhibelerinden hissedâr eyle Allahım ve şakîlerin düşe kalka yürüdükleri patikalara uğratma.

 Ne olur, muhabbeti, Senin muhabbetine vesile olmayanların sevgisini kalbimizden söküp al.

Ya İlahenâ! Kullarının, özellikle de muhabbet ve sevgine mazhar kıldığın kullarının ihtiyaçlarını en ince noktalarına kadar gören, gözeten Latîf Sensin. Cömertliğinin tecellîlerini göster ve bizi de özel lütuflarınla sevgine mazhar kıldığın kulların dairesine al.

 Allahım! Yalnızlığımıza şefkatle teveccüh kıl ve bizi muhabbetinle te’yîd buyur. Lütuf ve sevgi ile başımızı okşa. Şüphesiz ki Sen, her şey ve herkesin üzerinde tasarruf sahibi, nimetleri sınırsız Melik ü Mennân’sın.

Her kim Seni severse, biz de Sana olan sevgimizden ötürü onu sever, her kim de Sana adavet beslerse, biz de Senin ona olan adavetin sebebiyle ona adavet ederiz.

Allahım! Bize sevgini ve sevilmesi nezdinde bir mana ifade eden ve fayda veren kullarının sevgisini bahşet.

“Ya Vedûd! ” Ey yüce arşın sahibi! Ey dilediğini dilediği gibi yapan! Yüce Kitabında “Allah onları sever” şeklinde önce zikrettiğin Senin sebkat eden sevgin ve “onlar da Allah’ı severler” şeklinde sonra ifade buyurduğun bizim, Senin sevgine bağlı olarak gelen sevgimiz hürmetine, Senin her şeyin başı olan muhabbetini ve bizim için en büyük ihsanın olan sevgini bizim şiar ve hususiyetimiz eyle.

Ey karasevdalıların biricik sevgilisi, adanmışların yegâne enîsi ve Nâm-ı Celîlini bir an bile unutmayanların yüce celîsi! Ey her zaman kalbi kırık kullarının yanında olan! Ne olur, bizi, hepimizi her zaman koruyup gözetmeye devam et

Ey Yüceler Yücesi Allahım! Senin sevgini ve Resûlünün sevgisini, istikamet üzere ve devamlı olarak, bize kendimizden, ailemizden ve soğuk su (gibi her zaman aranan kıymetli nimetler)den daha sevimli eyle.

Ey mukaddes envârını, sevgisine mazhar kıldığı kullarının gözlerine sürme yapan, envâr-ı Zâtiye’sini marifet erbabının dupduru gönüllerine akıtan, müştak gönüllerin yegâne arzusu ve muhabbet erlerinin en birinci ve asıl gayesi olan Rabbimiz! Senden, Senin sevgini ve Seni sevenlerin sevgisini istiyor ve Sana kurbiyete vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Rabbimiz, bizi de kurb kahramanlarından eyle!

Öyle aşkın bir sevgiyle içimizi donat ki, gönül pencerelerimizi Senin rızandan başka her şeye kapatalım ve öyle bir şevk ü iştiyakla ruhlarımızı doyur ki, Senin hoşnut olmadığın hiçbir şeye tenezzül etmeyelim. Bize de nazar-ı muhabbet ve nazarı merhametle bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle, ey dualarımızı her zaman kabulle karşılayan Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz!

Allahım! Hakkında sevgi vaz’ edilen ve sevilen kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

 ***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin