CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-61

 ( “MEVLÂNÂ CELÂLÜDDÎN ER-RÛMÎ (K.S.) HAZRETLERI’NE AIT VIRD-I KEBÎR’DEN…”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-61

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam RabbanîEbu’l-Hasen eş-ŞazilîAhmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

Allah ismi O’na has bir ism-i zat ve alemdir.

Kulli ve umumi rahmet sahibi Rahman..

donanım, konum ve liyakate gore bol bol merhamet eden Rahim..

her şey ve herkesin uzerinde tasarruf sahibi Melik..

Zatında mukaddes ve munezzeh, fiillerinde mutahhir ve munazzif Kuddus..

ayıplardan salim ve herkes icin selamet kaynağı Selam..

Kendi rububiyetinin şahidi ve herkese guven vaadeden Mu’min..

herkesi ve her şeyi her an gorup gozeten Muheymin..

eşi, benzeri olmayan yegane galip ve Aziz..

elin ulaşmadığı, gucun yetmediği hakim-i mutlak bir Cebbar..

ululuk, Zatının lazımı  bir ulu Mutekebbir..

zahir-batın her şeyi yaratan Halık..

orneği kendine ait, her şeyi kusursuz var ve inşa eden Bari’..

şekil ve suret veren Musavvir..

her turlu gunah ve hataları yarlığayan Ğaffar..

her şeyi Kendi iradesine ram eden Kahhar..

karşılıksız bol bol hibede bulunan Vehhab..

her ihtiyac sahibini ihtiyacına gore rızıklandıran Rezzak..

hayır kapılarını acan ve gaileleri savan Fettah..

olmuş-olacak, cuz’i-kulli her şeyi bilen Alim..

can alan, ruhları sıkan ve erzakı kısan Kabıd(z)..

genişletilecekleri genişleten, ruhlara inşirah veren, her şeyi bereketlendiren Basıt..

dunyada, ukbada istediğini alcaltan Hafıd(z)..

burada ve otede dilediğini yukselten Rafi’..

dilediğini aziz kılan ve şereflendiren Muizz..

 istediğini zelil ve rusvay hale getiren Muzill..

 gizli-acık her şeyi duyan ve itibara alan Semi’..

her şeyi Zatına mahsus basarla goren Basir..

dilediği gibi hukum veren biricik hukum sahibi Hakem..

her icraatında adl u istikameti takip eden Adl..

en ince noktalara kadar ihtiyacları goren, gozeten Latif..

herkesten ve her şeyden haberdar Habir..

sucluyu hemen cezalandırmayıp duşunme muhleti veren Halim..

en buyuk ve ulu olan Azim..

dilediği gunahları bağışlayan Ğafur..

şukredeni mukabelesiz bırakmayan ihsan sahibi Şekur..

kadri yuce, şanı yuksek, muteal Aliyy..

idrakin ihata edemeyeceği, ululardan ulu Kebir..

arz u sema ve icindekileri koruyup muhafaza eden Hafiz..

gıda veren, bakıp koruyan Mukit..

her şeye yeten ve herkesin hesabını gorecek olan Hasib..

nefislerde urperti ve haşyet hasıl eden Celil..

guzellerden guzel Cemil.. iyilik ve ihsanı bol keremkani Kerim..

zahir-batın her şeyi gorup kontrol eden Rakib..

dualara icabet eden ve isteklere mukabelede bulunan Mucib..

ilm u rahmetiyle her şeyi kuşatan ve her şeyiyle namutenahi olan Vasi’..

her şeyi yerli yerinde vaz’eden Hakim..

bazı kullarını muhabbete mazhar kılan Vedud..

zati şan ve şeref sahibi Mecid..

olumden sonra dirilten ve diriliş erleri gonderen Bais..

her şeyi ra’ye’l-ayn bilen Şehid..

varlığı kendinden ve değişmeyen bir zat olan Hakk..

guvenilip dayanılan ve Kendisine itimat edilen Vekil..

dilediğini dilediği gibi icra eden kuvvet sahibi Kaviyy..

kudret-i kahire sahibi Metin..

dost ve yardımcı Veliyy..

herkesin hamd u senasının biricik mercii Hamid..

her işi ve davranışı sayıp dokecek olan Muhsi..

her şeyi ilk yaratan Mubdi’..

hayattan sonra olumu, olumden sonra da hayatı geri veren Muid..

maddi-manevi hayat veren Muhyi..

verdiği hayatı alıp olduren Mumit..

hayatı Kendinden, ebedi hayy olan Hayy..

Kendi Kendine kaim olan Kayyum..

aczi soz konusu olmayan kadir u kahir Vacid..

mutlak fazl ve şeref sahibi Macid..

naziri, veziri, dengi, benzeri olmayan bir yekta olan Vahid..

ikincisi olmayan tek Ehad..

herkesin muhtac olduğu mustağni Samed..

her şeye gucu yeten Kadir..

mutlak iktidar sahibi Muktedir..

one alan, one cıkaran Mukaddim..

geriye bırakan Muahhir..

varlığının başlangıcı olmayan ezeli Evvel..

varlığının sonu olmayan ebedi Ahir..

ayat ve asarıyla apacık Zahir..

Zat’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen Batın..

kainatları idare eden, her şeyi gozeten Vali..

her turlu noksanlıktan muberra bir ulu, Muteal..

durumuna gore herkese iyilikte bulunan Berr..

tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran Tevvab..

sucluları tecziye eden Muntakim..

gunahları silip supuren, seyyiatı hasenata ceviren Afuvv..

fenalıklara karşı kullarına muşfik olan Rauf..

mulkun tek sahibi olan Maliku’l-mulk..

sonsuz celalle ikram ve cemali cem’ eden Zu’l-celali ve’l-ikram..

terbiyenin butun levazımını cami’ şekilde terbiye eden Rabb..

her hukmunde adil olan Muksit..

zatında her turlu kemalatı cami’ ve herkesi toplayıp bir araya getiren Cami’..

kimseye muhtac olmayan Ğaniyy..

zenginlik bahşeden ve gonulleri zengin kılan Muğni..

istemediği şeyleri vermeyen Mani’..

sebebiyet verenlere gore zararları yaratan D(z)arr..

faydalı şeyler veren Nafi’..

 her şeyin biricik ışık kaynağı Nur..

hidayete erdiren ve gonulleri hidayete acan Hadi..

eşi-benzeri olmayan şeyler yaratan Bedi’..

Kendisi icin fena soz konusu olmayan Baki..

dilediğine dilediğini temlik eden gercek sahip, Varis..

doğru noktaya ulaştıran Reşid..

yakışıksız şeylere husn-u muamelede bulunan Sabur yalnız O’dur.

 

Ne arz da ne de semada O’nun bir benzeri yoktur. O her şeyi işiten ve bilen Semi’ u Alim’dir. O bizim Mevlamızdır; donuşumuz O’nadır. O ne guzel Mevla ve ne guzel yardımcıdır. Bağışla bizi

ya Rabbena; sonunda varacağımız yer Senin huzurundur. Senin Yuce Zatını sena ettiğin gibi ben Seni sena edemem.

Sen Kendini nasıl sena etmişsen oylesin, oyle yucesin. Sana yakınlık başka değil bir izzettir. Medh u senan başları dondurecek kadar yucedir. Birbirinden guzel isimlerin ve ulvi sıfatların her turlu noksandan mukaddestir. Senden başka bir ilah yoktur. Sen izzetinle dilediğin fiili yapar, kudret ve hikmetinle de istediğin gibi hukmedersin.

 

Allahım! Şu bereketli saat hurmetine, şu guzeller guzeli esma-I husnan hurmetine, onların şerefi, yuceliği ve engin iktiza ve hakikatleri hurmetine şu sabahımı oncekilerden daha yumunlu ve daha bereketli kıl; onlara eşit ya da onlardan eksik kılma.

 

Allahım! Gunumuzun ilk saatlerini salah, ortasını felah ve sonunu necah/muvaffakiyet ile taclandır.

 

Allahım! Sabahın şu vakti yepyeni bir dirilişe şahitlik etmektedir. Bugunu ne olur benim icin taatla ac, mağfiret ve rıdvanınla da hitama erdir. Bugun icinde, kabul buyuracağın guzel ameller işlemeye beni muvaffak kıl. Ayrıca o amellerimi kusur ve noksanlarından arındır ve karşılık olarak lutfedeceğin sevabı katlayarak artır.

 

Şayet bugun icinde bir seyyie, bir gunah işlersem onu da bağışla. Şuphesiz Sen Ğafur, Rahim, Vedud ve Kerim’sin.

 

Allahım! Sabaha erdim; lakin ne istemediğim bir şeyi kendimden uzak tutmaya, ne de arzuladığım bir faydayı elde etmeye malik ve muktedir değilim. Vicdanım bana başka hakim bir elin olduğunu soyluyor. Ben her birinin hesabını vereceğim ameller karşısında rehin olmaktan başka bir şey değilim. Hal boyle olunca dunyada benden daha fakir, daha muhtac bir başkası yoktur zannederim.

 

Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin guc kaynağı, ey dertlilerin tabibi ve ey yolda kalmışların hadi’si ve yol gostereni!

 

Ey Allahım! Duşmanlarımı bana guldurme. Beni kotu insanlara yoldaş etme. Beni dinime dokunan musibetlerle imtihana tabi tutma. Dunyayı en buyuk hedefim, tek duşuncem ve ilmimin varıp dayandığı son nokta yapma ve bana merhamet etmeyecekleri uzerime musallat eyleme.

 

 

Allahım! Gizlimi de acığımı da bilen Sensin! Lutfen ozrumu ve tevbemi kabul buyur! Neye ne kadar ihtiyacım olduğunu en iyi Sen biliyorsun. Ne olur dileğimi yerine getir. Sen benim icimi de biliyorsun. Lutfen beni bağışla.

 

Allahım! Senden kalbime işleyecek bir iman ve sadık bir yakin diliyorum. Ta ki, başıma ancak Senin takdir ettiklerinin geleceğine gonulden inanayım.

 

Allahım! Sen her turlu kemalat ile muttasıf, butun noksanlardan da beri bir Subbuh u Kuddus sun. Gece karanlığı, gunduz aydınlığı, Guneş şuası, Ay nuru, su cağıltısı, ağac hışırtısı, sema yıldızları, arz toprağı, dağlar kayaları, coller kumları, deryalar dalgaları, karalar ve denizler de sinelerinde barındırdıkları butun canlıları ile hep Seni tesbih edip durmaktadır. Sen Samed u Ferd’sin. Semada izzetin, arzda hukmun, arşın uzerinde celalin, Cennet’te rahmetin, Cehennem’de de azabınla tecelli edersin. Melekler Senin ordularının askerleridirler. Onlar Seni tesbih eder, ara vermeden, futur getirmeden gece-gunduz hep Sana hamd u senada bulunurlar.

 

Senden başka bir ilah yoktur. Hamd u sena yalnız Senin hakkındır. Şefkat ve ihsanı sonsuz Hannan u Mennan Sen, gokleri ve yeri eşsiz şekilde yaratan Bedi’ Sen, celal ve ikramı cem’ eden Sultanlar Sultanı da Sensin.

 

Butun bunları ikrar ederek birbirinden guzel isimlerin, birbirinden yuce ve kıymetli nimetlerin, buyuk burhanın, hak ve hakikati ayan-beyan ortaya koyan huccet-i baliğan ve tastamam kelimelerin hurmetine Sana yalvarıyorum Allahım: Beni korkup cekindiklerimden emin eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), temizlerden temiz ehline, iyilerden iyi ashabına salat u selam eyle Allahım ve o salavat hurmetine dualarımı Kabul buyur.

 

Ey yedi kat semanın ve Arş-ı Azim’in Rabbi Allahım! Ey bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ey Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan’I indiren! Ey tohum ve taneleri catlatıp yaran, yarıp onları gelişme yoluna koyan Rabbim! “Percemini yed-i kudretinde” tuttuğun her bir canlının şerrinden Sana sığınıyorum. “Şuphesiz ki Rabbim, dosdoğru bir yol uzerindedir.” Allahım! Evvel Sensin; Senden once hicbir şey yoktu. Ahir Sensin; fena ve ademden munezzehsin; nihayette butun varlık fena bulacak ve yine bir tek Sen kalacaksın.

 

Zahir Sensin; Senden daha vazıh, ayan-beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin otesinde, otelerin de otesinde kainat ve hadiselerin biricik mercii Batın da yine Sensin. Kereminden dileniyorum; lutfen uzerimdeki borcları odemeye beni muvaffak kıl ve beni yoksullukla imtihan etme.

 

Allahım! Senden haşyet ve saygıyla dolu bir kalb dileniyorum. İman-ı daimi dileniyorum. İlmin faydalı olanını dileniyorum. Sadık bir yakin dileniyorum. Dosdoğru, sapasağlam bir dini hayat dileniyorum. Her beladan afiyet dileniyorum. Afiyetini tamamlamanı dileniyorum. Afiyetinin devamını dileniyorum. Ve Senin afiyet nimetine karşı gonlumu şukur ve şukran hisleriyle doldurmanı dileniyorum.

 

Allahım! Dunyada ve ahirette Senden gonul zenginliği, goz tokluğu ve afiyet dileniyorum.

 

Ey sırları ve gizli olanları bilen, dereceleri yukselten, Arş’ın sahibi olan, dilediği kullarına buyuk buluşma gununun dehşetini tebliğ icin ruhu indiren Yuce Allah! “O, aynı zamanda gunahları bağışlar, tevbeleri kabul buyurur ama cezalandırması da cetin olup, lutuf ve ihsanı pek geniştir. Ondan başka ilah yoktur. Donuş yalnız O’na olacaktır.”

 

Ey dalalet icindekileri ve başkalarını dalalete surukleyenleri hidayete ulaştıran, gunahkarlara rahmetiyle yaklaşan, surcerek kusur işleyenlerin kusurlarını affeden Yuce Allahım! Buyuk tehlikelerle karşı karşıya olan bu kuluna ve butun Muslumanlara rahmetinle muamele et. En buyuk nimetlerinle şerefyab eylediğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler gibi beni de Senin nezdinde her zaman diri olan ve rızıklarla serfiraz kılınan kullarından eyle.

 

Ey Ğaniyy, Hamid, Mubdi’, Muid, Rahim ve Vedud olan Allahım! Helal kıldıklarınla beni haram saydıklarından mustağni kıl. Gonlume kulluğun lezzetini duyur ve ma’siyetlere girmeyi bana cirkin goster. Fazl u ihsanda bulun ve bizi Senden başkalarına muhtac etme.

 

Allahım! Hakkı hak bilip ona uymak, batılı da batıl bilip ondan uzak durmak hususunda tevfikini bize refik eyle.

 

Allahım! Beni ne kendime, ne nefsimin hevasına, ne de bir başkasına, ne goz acıp kapayıncaya kadar, ne de ondan daha kısa bir sure icin terk etme. Her zaman beni koruyup gozet. Nusret ve inayetinle daima yanımda ol.

 

Allahım! Beni, anne-babamı, kardeşlerimi, icinde yaşadığım toplum ve milletimi, sevdiklerimi, akrabalarımı, ustadımı, hocamı, bana hayır dualarla dua edenleri, hayır dua tavsiye edenleri, duanın hakikatini oğretenleri, dualarımdan bereket umanları mağfiret buyur. Ey Subhan, ey Sultan! Ey “doğurmamış ve doğmamış; hicbir şey de Kendisine denk olmamış” Yuceler Yucesi!

 

Ey Merhametliler Merhametlisi! Rahmetine dehalet ediyor ve Senden yakarışlarımızı nezd-i uluhiyetinde kabul buyurmanı diliyoruz.

 

Ey Yuceler Yucesi Allahım! Evvelkiler icerisinde Efendimiz, Peygamberimiz, Sevgilimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalatu vesselam) salat ve selam eyle. Sonrakiler icerisinde Efendimiz, Peygamberimiz, Sevgilimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalatu vesselam) salat ve selam eyle.

 

Efendimiz, Peygamberimiz, Sevgilimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalatu vesselam) her vakit ve her an salat ve selam eyle. Efendimiz, Peygamberimiz, Sevgilimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalatu vesselam) mele-i a’lada kıyamet gunune kadar salat ve selam eyle. Efendimiz, Peygamberimiz, Sevgilimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalatu vesselam), butun enbiya ve murseline, melaike-I mukarrebine, gok ve yer ehli icinde, Sana kulluk tasmasını boyunlarında şerefle taşıyanlara salat ve selam eyle.

 

Allahım! O İnsanlığın İftihar Tablosu’nun butun ashabından da razı ve hoşnut ol.

 

Allahım! Sen, benim Rabbimsin. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum ve gucum yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin şerrinden Sana sığınırım. Uzerimdeki nimetlerini itiraf, gunahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla ey Ğaffar; zira gunahları sadece Sen bağışlarsın.

 

Rabbim Allah Yuceler Yucesidir ve kudreti sonsuzdur. Rabbim Allah, mutlak izzet sahibidir ve kullarının ustunde hukmunu yuruten mutlak hukumrandır. Allah sabredenleri mutlaka mağfiretiyle mukafatlandırır. Allah’ın anması pek farklı, pek buyuktur. Allah ne guzel koruyucudur! Allah ne guzel takdir edendir! “Biz işte boyle takdir ettik. Ne guzel takdir ederiz Biz!” diyerek ne guzel buyurur!

 

Allahım! Bahşettiğin nimetlerin eksilmesinden Sana sığınırım.

 

Allahım! Bilerek şirke girmekten Sana sığınır, bilmediklerimden dolayı da mağfiretini dilenirim. Sen en gizli şeyleri de, gaybları da bilen Allamu’l-Ğuyub’sun. “Estağfirullahelazim/Yuce Allahım! Beni bağışla. (70 defa)” Kasıtlı olarak ya da hata ile, gizli veya acıktan işlediğim

butun gunahlarımdan dolayı beni bağışla. Bildiğim ve bilmediğim butun gunahlarımdan dolayı Senin tevbe kurnalarına sığınıyor ve beni yarlığamanı diliyorum. Gercek havl ve kuvvet yalnız Allah’a aittir ve yalnız O’nun lutfu iledir. Kullarına vazifelerini yerine getirmeleri ve gunahlardan uzak durmaları icin lazım olan gucu veren O’dur. Olmasını dilediği olur; olmamasını dilediği de olmaz. Bilirim ki, “Allah’ın her şeye gucu yeter ve o ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.” “Allah en guzel şekilde koruyandır ve O Merhametliler Merhametlisi’dir.”

 

Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), tertemiz ehline, kerem ve iyilik abideleri olan ashabına salat ve selam eyle.

Butun hamd ve senalar yalnız O Rahmeti Sonsuz’a mahsustur.

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin