CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-6

(HİZMET-İ İMANİYE VE KUR’ANİYE’DE

SÂBİT-KADEM EYLE!..)

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

NOT: Bu dua örneğimiz;  Bu haftaki Bamtelinde geçen “Beni, arkadaşlarımla, onları da benimle mahcup etme! Bizi bu Hizmet-i İmaniye ve Kur’aniye’de sâbit-kadem eyle!..” (NURLU UFUKLAR ve ZULMANÎ PERDELER _ 04 KASIM 2018 ) duasından mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarının eklenmesiyle hazırlanmıştır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-6

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme,

Allahım!

Senin hak kelimen olan yüce dinin İslâm’ı, dünyanın her bir köşesinde ve hayatın bütün ünitelerinde bugün de bir kez daha yücelt.

Bizim ve dünyanın değişik yerlerindeki, hayatın muhtelif ünitelerindeki bütün kullarının sinelerini imana, İslâm’a, ihsana, Kur’ân’a ve iman hizmetine aç.

Bizleri bu kudsî iman hizmetinde istihdam eyle.

Allahım!

Kalblerimizi ve bütün kullarının kalblerini imana, İslâm’a ve Kur’ân yolunda hizmete tevcîh buyur.

“Allah’ım,

her amelimizde ihlaslı olmayı, rızana ermeyi, Sana hâlis aşk u iştiyakla teveccühte bulunmayı istiyoruz!

Allah’ım,

dedirt bunu bize.. söylettir kalbimizi bununla.. Sana teveccühte sâbit-kadem eyle.. Habib’inin yolundan bizi zerre kadar ayırma!..”

Üzerimizden inayetini esirgeme; esirgeme ki, gayretlerimiz sırf rızan için, himmetimiz de yalnız Sana hizmet yolunda olsun. Niyetlerimizde ihlaslı ve samimi olmayı müyesser eyle!

Ya Rab!

Biz Seninle varız ve Senin için varız. Sana ulaşabilmek için de yine Senden başka bir vesilemiz yoktur.

Cenâb-ı Hak, bu çok zevkli, varidâtı nâmütenâhî, ahsen-i takvîme mazhariyetin gereği olan güzergâh-ı enbiyaya bizleri hidayet buyurup onda sabit-kadem eylesin!..”

 O’nun, Senin yüce nezdindeki makamını bana göstermene vesile olacak bir salât ile salât eyle.

O salât ü selâm hürmetine, Senin vuslatına erdirinceye kadar bizi O Nebîler Serveri’nin yolu üzerinde sâbit kadem eyle.

Rahmet ve şefkatine nâil olabilme recasıyla hep semaya kalkmış ellere kelepçe vurur musun? İbâdet ü tâata râm olmuş bedenleri cezalandırır mısın ya da Senin Dinine, Kitabına, Resûlüne  hizmet için koşturup durmuş ayakları incitir misin Sen hiç?

İlahî!

Senin hizmetinde bulunmak ve Yüce Zâtının azameti karşısında kul olmak bize şeref olarak yeter.

İlahî!

Senin kulların için teveccüh edilecek bir başka kapı yoktur ki, onlar Senin dergâhını bırakıp o kapıya yönelsinler!

Rabbimiz!

Yüce huzurunda tekrar tekrar yalvarıyor ve Senden dualarımıza icabette bulunmanı istirham ediyoruz.

Ne olur, bizleri, üzülmesi de sevinmesi de, neş’esi de inlemesi de Senin için (lillah, lieclillah, livechillah) olan, azamet-i İlahîye karşısında alınları hep secdede, hizmet-i imaniye ve Kur’âniye yolunda her zaman emre âmâde bulunan, haşyetten gözyaşları ceyhun olmuş, kalbleri muhabbet-i İlahîye ile dolmuş ve yürekleri ilahî heybet karşısında hep tir tir titreyen saîdler zümresine ilhak eyle!

Yüce Allahım!

Bizleri sohbeti uzun, hizmeti devamlı, hürmet ve ihtiramını her zaman muhafaza eden, murakabeyle duygu, düşünce ve davranışlarını sürekli kontrol altında tutan, en geniş manasıyla kullukla ünsiyet etmiş, münacat ve yakarışın halâvetini kalbinin derinliklerinde duymuş, mağfiretin lezzetini yudumlamış, gönül duruluğuna ermiş, sevgisinde alabildiğine samimi, her zaman ahdine vefalı, Hakk vuslatına inancı tam, bir zelleye düşmekten bile tir tir titreyen ve emellerine sadece salih amellerle ulaşabileceğine yürekten inanan müminler eyle.

 Yüce Allahım!

Lütfen ve keremen, hizmetlerinde dostlarını desteklediğin gibi bizi de hizmetlerimizde nusretinle en güzel şekilde ve ömrümüz oldukça destekle.

İlahî!

Ne olur, bizi Sana kavuşturacak bir hizmet ve bir ibadetle hep kurb-u huzurunda bulundur. 

“Ey bağışlaması çok olan Allahım!

Geçmişte işlediğimiz cürüm ve günahlardan dolayı bizi affet. Bundan sonra da, bizden, bizimle irtibatı olanlardan, beraber Senin dinine hizmet etmeye çalıştığımız insanlardan ve bütün ümmet-i Muhammed’den (aleyhissalâtü vesselâm) o cürüm ve günahları uzak tut.

Gücü her şeye yeten ulu Allahım!

Sana, Senin yüce dinine, Kitabına, Peygamberine, Sana inananlara ve Senin hoşnutluğunu, hiçbir beklentiye girmeden hak-hakikat yolunda hizmet etmek suretiyle kazanmaya çalışan masum insanlara düşmanlık besleyen art niyetli, hep kötülük planlayıp kötülük peşinde koşan kendini bilmez nâdanların haince planlarını gerçekleştirmelerine müsaade etme.

Mallarını ve canlarını Rabbilerinin yoluna adayan muhabbet fedailerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kudreti Sonsuz Rabbimiz!

Hayatını Dine hizmete vakfetmiş masum insanlara karşı kinle, nefretle, hasetle, adavetle diş bileyen amansız zalimlerin yapmak istedikleri şerlere karşı Senin inayetine sığınıyoruz.

Ey Vâcibü’l-Vücud Allah! Ey ebedî hayat sahibi Hayy! Ey kendi kendine kâim Kayyum! Ey celâl ve ikram sahibi Zü’l-celâli ve’l-İkram!

Engin rahmetinle bizi, hizmet-i imaniye uğrunda dünyanın dört bir tarafında koşuşturan erkeğiyle-kadınıyla kardeşlerimizi, dostlarımızı ve sevdiklerimizi bağışlamanı; ayıp ve kusurlarımızı örtmeni; bize de, iyiliğe kilitlenmiş ebrâr ve mukarrebîn gibi bir hayat yaşatmanı ve bizleri nezdinde seçkin ve hayırlı zâtlar olan müttakîlerle beraber eylemeni diliyoruz.

Allahım!

Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem), özellikle de dünyanın dört bir yanında iman, İslâm ve Kur’ân hizmetinde koşuşturan kadın erkek kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve sevdiklerimizin birlik ve düzenini temin eyle!

Allahım!

Bizleri, bütün kullarının bu lütuflarla serfiraz olması yolundaki iman hizmetinde istihdam eyle!

Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım, kalblerimizi dininde sabit kıl.

Ey kalbleri halden hale koyan Rabbim, kalblerimizi ibadet ü tâatine yönlendir!..” 

“Allah’ım! Senin nâm-ı celîlin, her yerde şehbal açsın! Ey Rasûl!

Senin nâm-ı celîlin, her yerde şehbal açsın!

Bizim gibi fakir, hakir, müsî, müsinn günahkâr insanları, bu kaderî program içinde istihdam buyur! Bizi bunun ile şereflendir!” 

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz. Amin