CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-57

 ( “EY RABBİMİZ! BİZİ SENDEN BAŞKASINA TESLİM ETME.”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta

Gerçek Müslüman, elinden dilinden Müslümanların emniyet ve esenlikte olup (zarar görmedikleri) kimsedir.” (Buhârî, iman 4; Ebû Dâvûd, cihad 2)

hadisinde geçen “el-Müslim” yani “Kendisini Hakka teslim eden kişi” olma talebimizi Cuma duamıza ser levha yapıyoruz.

“El-müslim” kelimesinin hadis-i şerifte “lâm-ı tarifle” ifade edilmesi, burada kastedilenin ideal ve hakikî Müslüman olduğunu göstermektedir. Yani, “Mutlak zikir, kemâline masruftur.” kaidesince, burada beyan buyrulan Müslüman; öyle görünen, öyle olduğunu iddia eden kimse değil; Hakk’ı gönülden tasdik edip kabullenen, O’na teslim olan ve bu imanın gereklerini yerine getiren, onu hayatına hayat kılan kişi demektir.

Biraz daha açacak olursak, lügat itibarıyla “silm” ve “selâmet” kökünden gelen “esleme” fiilinin ism-i faili olan “müslim” kelimesi; “kendini Hakk’a teslim eden kişi” mânâsına geldiği gibi, “selâmete erdiren, esenliğe çıkaran, karşılıklı emniyet ve barış tesis eden insan” mânâsına da gelmektedir.

Bu açıdan, “Müslüman” dendiğinde, “Allah’a teslim olan, bundan dolayı O’nun emir ve nehiylerine hassasiyetle riayet eden ve böylece kendisini selamet atmosferi içinde muhafaza eden insan” mânâsı anlaşılması gerektiği gibi, “başkalarının da ondan gelecek şeyler karşısında selamet ve güven içerisinde bulunduğu, barış ve emniyetin temsilcisi, emanette emin insan” mânâsı da anlaşılmalıdır.

 …

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-57

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm

Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed

Ve âlihî ve sahbihî ecmeinet_tayyibinet_tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz

Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ

Fî külli nevahılhayah.

Ve min beyninâ ve min halfinâ

Ve an eymâninâ ve an şemâilina

Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahümme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine ve min halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine ya Rahîmu ya Rahman ya Hannanu ya Mennân yazel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

“vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm”

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

Allahü ekber. ( 10 defa)

( sonra 19 defa her seferinde Bismillâhirrahmânirrahirrahîm ile)

Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûs.

Seyec’alullahü ba’de usrin yüsrâ.

Feeğşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn

 

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Ey kudretine her şey teslim olan!

Ey her şey tam bir teslimiyet icerisinde Kendisine teveccuh eden!

Ey kendilerini Rabbilerine teslim etmiş yuce kametlerin iştiyak ve hırsla Yüce Zatına teveccuh ettikleri biricik Maksud!

Musa (aleyhisselam): Ey kavmim, dedi, siz Allah’a iman ettiniz, O’na tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, oyleyse yalnız O’na dayanıp güvenin! Onlar da şöyle cevap verdiler: Biz de Allah’a dayanıp güvendik. Ey Yüce Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleri ile imtihan etme!”

“Senin bize gazabın da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden! Biz de O’na yonelerek deriz ki: Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi, yağmur gibi sabır yağdır uzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al!”

Ey Samed ve ey Nur!Seninle münakaşaya kalkışanlara de ki: Ben yüzümü, özümü Allah’a teslim ettim.“ ayet-i kerimesinin aydınlık, üns, cemal ve duruluğuyla yüzümüzü Zatına tevcih buyur.

Senden lutuflarınla, bizleri bela ve musibetlerden korumanı, gönlümüzü de İcraat-ı Sübhaniyene karşı teslimiyet ve rıza hisleri ile doldurmanı diliyoruz.

Ey Rabbimiz! Bizi Senden başkasına teslim etme. Her beladan salim kıl. Huzurunun guzelliğinin parlaklığıyla serfiraz eyle. Kemalin her yönüyle ekmeliyete ulaştır. Kusur ve noksanlardan arındır.

Sana isyanda inat edenlerin maruz kaldığı muameleye bizi maruz bırakma. Biz  Sana teslim olduk. Biliriz ki, delil ve huccet Senin nezdindedir. Yine biliriz ki, fazl u ihsan Senin şanındır ve Sana yakışır.

Ey yegane dayanağımız, ey kurtuluşumuzun tek kaynağı ve ey ihtiyaç sahiplerinin tevekkul ettiği biricik Zat! Ey sıkıntıları gideren, musibetleri defeden, dualara icabet buyuran, zelleleri yarlığayan, kusurları örten, dereceleri yukselten, yerlerin ve goklerin tek Sahibi! Ne olur, ömrümüzün belki de son anlarını yaşayan ve ruhunu her an teslim edeceği hisleri icinde yaşarken caresizlik icinde kıvranan bu kullarına imdat eyle!

Rabbimiz! Senin kapına döndük, biz Sana teslim olanlardanız.”

Allahım! Kendimizi Sana teslim ettik. İşlerimizi Sana havale eyledik. Sırtımızı Senin kudretine dayadık. Yüzümüzü sadece Sana döndük. İndirdiğin Yuce Kitab’ına ve gonderdiğin Şanlı Nebi’ne iman ettik.

“Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.” İslam’ın nazari ve ameli hususlarında temrinat yapa yapa onu tabiatının bir parçası haline getirerek, bir ölçüde nefsini aşmaya muvaffak olmuş ve nihayet Kendisine sır kapıları aralanmış ve ilahi eltafın sağanak sağanak yağdığı harikalar iklimine ulaşmış takvim ve istikamet ehlinin yoluna ilet. İbadet u taatlarında, Cenab-ı Hakk’ın emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye kapanmış, abd ve Ma’bud munasebetlerinde sır tutucu, yaptığı şeyleri Hakk’ın teftişine arz mulahazasıyla yapan ve işlerini Allah’a havale hususunda “gassalin elindeki meyyit” gibi davranan ihlas ve teslim ehli kullarının yoluna ilet.

“Allahım! Karamsarlığımızı gider ve bizi dergahına cezbet; ta ki, beşeri sıfatlardan sıyrılalım, kendimizi ötelerden kabarıp gelen dalgaların gel-gitlerine salalım; endişesiz, korkusuz, telaşsız ve derin bir teslimiyetle, şevk u tarab icinde marifet deryasında Sana müteveccihen yüzüp-duralım ve bir daha da masivaya donup bakmayalım.

Allahım! tevekkul, teslim ve tefviz hislerimizi, Sana olan iştiyakımızı, iffet, ismet, fetanet ve hikmetimizi artır!

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin