CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-55

 ( “LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLÂ BİLLÂH.” “ALLAHIM! SENİN HAVL VE KUVVETİNE SIĞINIYORUZ!”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak

bu hafta yayınlanan Bamteli sohbetinde (KURBET YOLCULUĞU, GÜZERGÂH EMNİYETİ VE MUÂVENET) geçen:

Kendimizi pâka çıkarmamamız lazım; bütün kardeşlerimiz kendi adlarına derin bir muhasebe ve mesuliyet hissiyle iki büklüm olsalar ve kendilerinden sıyrılıp Allah’ın havl ü kuvvetine sığınsalar sezadır.

İfadesinden mülhem Lâ Havle velâ Kuvvete İllâ Billâh.” anahtarını Cuma duamıza ser levha yapıyoruz.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-55

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm

Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed

Ve âlihî ve sahbihî ecmeinet_tayyibinet_tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz

Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ

Fî külli nevahılhayah.

Ve min beyninâ ve min halfinâ

Ve an eymâninâ ve an şemâilina

Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahumme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine vemin halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine ya Rahîmu ya Rahman ya Hannénu ya Mennân ya zel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

“vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm”

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

“Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

Allahü ekber. ( 11 defa)

( sonra 19 defa her seferinde Bismillâhirrahmânirrahirrahîm ile)

Ferdün -hayyün-kayyûm- hakemün -adlün -kuddûs    

Seyec’alullahü ba’de usrin yüsrâ.

Feeğşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Semadaki varlıklar adedince “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

” Yerküredeki varlıklar adedince “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Sema ve yerküre arasındaki bütün mevcûdât sayısınca “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı ne varsa, hepsi sayısınca “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Nefsimi “Bismillahirrahmanirrahîm” mahzenine gizledim. O mahzenin kilitleri Allah’a olan nihaî tevekkülüm, anahtarları da, gerçek havl ve kuvvetin yalnız Allah’a ait olduğu hakikatine yürekten inancımdır.

Allah’tan başka ilah yoktur. Hamd ve mülk O’na mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur; gerçek havl ve kuvvet ancak Allah’a aittir. Allah’ın lütfu iledir.

O, “Lâ havle velâ kuvvete illa billah” kenzinin sahibidir. O, ne dilerse o olur. Bütün nimetlerin yegâne kaynağı yine O’dur. Hayır ve güzellik adına ne varsa hepsi O’ndandır. Kötülükleri bertaraf edecek yegâne zât da O’dur.

Hiç şüphesiz Sen dilediğin her şeyi gerçekleştirmeye muktedir ve “La havle vela kuvvete illa billahilaliyyilazîm” bitmez tükenmez hazinelerinin yegâne Mâlikisin.

Ve her hayır ve saadetin mahzen ve kaynağı olan “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm” beyan-ı mukaddesiyle bir kere daha gerçek güç ve kuvvetin sadece Sana ait olduğu ikrarında bulunuyoruz.

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm/Gerçek güç ve kuvvet, ululuk ve azamet tahtının yegâne sultanı Allah’a aittir.” hakikati gayb ve ihsan hazinelerinden kale gibi sağlam bir hazinedir. Biz de her hayrın nüzûlünü o hazineden ister, her şerri onunla defeder ve bütün kapalı kapıları o hazinedeki anahtarlarla açarız.

Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım! Senin Nebiy-yi Ekrem’in, bizim Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhi milyon milyon essalâtü vesselâm) hürmetine.. Bu kullarını Kur’ân-ı Azîm ve O’nun bilgisiyle rızıklandır. Demimizi, damarımızı, kulağımızı ve gözümüzü O’nunla doyur ve ulaşılması mümkün olmayan havl ü kuvvetinle bedenimizi hep Kur’ân yolunda istihdam buyur.

Bizi, Senin bitip tükenmez havl ve kuvvetinden mahrum edip de, hiç hükmündeki kuvvet(sizliğ)imizle baş başa bırakma.

Sen yegâne güç ve kuvvet Sahibisin ve bizim gibi bir aciz için Senin havl ve kuvvetinden başka hiçbir dayanak yoktur.

Dünyanın câzibedâr güzelliklerinin ağına düşmekten ve sıkıntıları altında ezilmekten bizi sadece Sen sıyanet edebilirsin.

Bu aciz bendelerini hiçbir elin ulaşamayacağı sıyanet fanusun içine al ve fakr u zarûretimizi sonsuz havl ve kuvvetinle zenginleştir.

Kem gözle bakanlara bin(ler) “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahilaliyyilazîm” ile mukabelede bulunduk.

Yarattıklarının şerrinden bin “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilazîm” ile Allah’ın sapasağlam dinine ve tastamam kelimelerine sığındık.

Allahım! Onlarla aramıza Senin havl ve kuvvetini perde yapıyor ve bizi onların şerlerinden koruman için Dergâh-ı İzzetine istiâzede bulunuyoruz.

Havl ve kuvvet sadece Sana aittir, sadece Senin lütfun iledir. Ululuk ve azamet yalnız Senin şanındır.

Ey Yüce Rabbimiz! Ne olur, dualarımızla Senin arana perde koyma, dileklerimizi geri çevirme ve bizi hicranımızla, bir hiç hükmünde olan havl ve kuvvet(sizliğ)imizle baş başa bırakma!

Dualarımıza cevap ver, hâcâtımızı gider, kalb gözümüzün önündeki perdeleri kaldır. Bunları gerçekleştirmeye muktedir yegâne zât Sensin. Çünkü Sen “La havle velâ kuvvete illâ billahilaliyyilazîm” kenzinin biricik sahibisin.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz. Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin