CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-54

 ( “ALLAHIM! VEFA EHLİNİN SEYYİDİ OLAN EFENDİMİZ HAZRETİ MUHAMMED’E SALÂT EYLE!”)

( ZÜBDETÜ’S-SALAVÂT-3)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta “Zübdetüs-Salavat” duasından Salı ve Çarşamba hizbinden bölümler okuyoruz. (9 10 Kasım 2019 // Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gece Mevlid Kandili olması hasebiyle)

Peygamberimiz’e salavât getirilmesi, bu konuda zikredilen hadislerin yanında, Kur’ân âyetiyle de sabittir:

“Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.”( Ahzâb sûresi, 33/56)

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de pek çok hadislerinde, dua ederken kendilerine salavât getirilmesini istemiş ve bunu duanın kabulü için bir vesile olarak zikretmişlerdir. Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadiste de Peygamberimiz:

Salât kelimesi dua mânâsına gelmektedir ve Allah Resûlü’ne getirilen salât aynı zamanda ona yapılmış bir duadır.

 ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-54

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm

Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed

Ve âlihî ve sahbihî ecmeinet_tayyibinet_tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz

Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ

Fî külli nevahılhayah.

Ve min beyninâ ve min halfinâ

Ve an eymâninâ ve an şemâilina

Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahumme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine vemin halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine ya Rahîmu ya Rahman ya Hannénu ya Mennân ya zel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

“vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm”

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

“Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

Allahü ekber. ( 11 defa)

( sonra 19 defa her seferinde Bismillâhirrahmânirrahirrahîm ile)

Ferdün -hayyün-kayyûm- hakemün -adlün -kuddûs    

Seyec’alullahü ba’de usrin yüsrâ.

Feeğşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Allahım! Kullarını dalâletten hidayete erdiren Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Mukaddes risalet yükünü taşıyan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Günahkârların nedametle kıvranacağı mahşer gününde şefaat edecek olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Kıyamet gününde şefaati nezd-i ulûhiyette kabul edilecek olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Sırlarını emanet ettiğin dostlarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En önemli vazifeler için seçip gönüllerini arı-duru hale getirdiğin müstesna kullarının başı, öncüsü, piri ve seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vefa ehlinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Senin icraat-ı sübhaniyenden hoşnut olan kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İhlasa erdirdiğin bahtiyar kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Muhlis kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Kemâl ufkunda hep daha ötesini gözleyen kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Kâmil kullarının seyyidi olan insan-ı kâmil Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Doğru yolun güzel âkıbetiyle müjdeleyen kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İman ve sadakatte hep önde olan kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İtimat edilip güven duyulan kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Hakka yardım edip Din’i yücelten, halka yardım edip onları doğru yola sevk eden kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İnsanlara doğruları sevdirerek ve müjdeleyerek anlatanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Feraset ve fetanet ehlinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Senin iznin ve meşietinle insanları hidayete sevk eden kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En güzel yola hikmet ile davet eden kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Kullarını Senin yoluna mevize-i hasene ile çağıran kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Affedip müsamaha gösteren kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vefa ve sadâkat erlerinin başı, önü, önderi, piri ve seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Yardım etmeyi seven kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Hayatını hep takva dairesinde sürdüren kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Tevazu ile kulluğu cem’ edebilenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Senin rızana erebilmek için önemli noktalarda sabırla dişini sıkıp duranların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Dünyanın câzibedar fâniyât u zâilâtına takılmayan zühd erlerinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Ay yüzlülerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Tevbe kahramanlarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Çok çok tevbede bulunan tevbe erlerinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Evbe ile Senden başka her şeye kapanan ve sadece Sana teveccüh eden bahtiyar kulların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Âh u enînlerle Senin huzuruna gelen sinesi yanıkların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İnabe ile Sende fâni olanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Senin emirlerine icabet edenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Sevdiğin kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Maddî-manevî dertlere tabîp olan kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Sana yakın kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Sana kıyamda durarak kulluk edenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Rükû edenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Alnı secdeyle şereflenenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İstiğfar edenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Tesbîh ile oturup kalkanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Halka halka Seni ananların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Saflar teşkîl ederek Sana yönelenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Yüce Zâtına yakın kıldığın mukarreb kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Hamd ü sena ile Senin şan u şerefini vird-i zeban edinenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Teheccüd ile gecelerini aydınlatanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Ehl-i salâtın seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Sabredenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İstikamet erlerinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Yardımı yalnız Senin kapında arayanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Senin için sefere çıkanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Lütufta bulunanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Salih kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Recâ ile yaşayanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Ehl-i ihsanın seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Senin yolunda infakta bulunanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Güzel âkıbete ulaşanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Felahla buluşanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Temiz olan tâhirlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vuslat erlerinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Fazilet erbabının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Korunması gerekli olan değerleri en güzel şekilde koruyanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En basiretli kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Bütün nusrete mazhar olanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Bütün bahtiyar ve mesut kulların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vazifesini tebliğ eden bütün mübelliğlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Bütün dertler ve devaları sayısınca Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! O, Kainatın İftihar Tablosu’na, (benim için Allah’tan vesileyi dileyin, çünkü o Cennet’te bir konumdur ki, ona Allah’ın kullarından sadece birisi nâil olabilir. Umarım ki, o kul ben olayım. Öyle ise benim için vesileyi her kim Allah’tan dilerse şefaati hak eder) beyan-ı mübeccelindeki vesîleyi, yine en üstün mertebelerden biri olan fazileti ve en yüksek dereceleri ver. O’nu vaad ettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir.

Allahım! Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) salât ve selâm eyle ve ey Erhamürrâhimîn, bütün bu salât ü selâmlar hürmetine bizim günah ve hatalarımızı bağışla. Dualarımıza icabet buyur. Tevbelerimizi kabul et.

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin