CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-50

 (ALLAHIM BİZİ DOSDOĞRU YOLA İLET VE O YOLDA YÜRÜMEYİ BİZİM İÇİN KOLAYLAŞTIR.!)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.”

Dua eden bir kimse, bütün gönlüyle Allah’a yönelip yalvarışa geçebildiği takdirde, kendine her şeyden daha yakın olan Rabbisine karşı, kendi beden ve cismaniyetinden kaynaklanan uzaklığını aşarak O’nun her zaman var olan yakınlığına saygısını ifade etmiş ve kendi uzaklığının vahşetinden kurtulmuş olur.”

“Bu itibarladır ki, imanın zevkine ermiş ve ibadette hassaslaşmış ruhlar, kat’iyen duada kusur etmezler. Aksine böyleleri, ibadeti varlıklarının gayesi gibi duyar ve duaya da fevkalâde önem verirler.. maddî-mânevî sebeplere riayetin yanında gönüllerini Rabbilerine açıp yalvarmayı, O’na yakınlık arayışının sesi-soluğu gibi değerlendirir ve dualarını bir ümit, bir reca nağmesi gibi seslendirirler.”

Mutad evradımıza ek olarak bu haftaki Bamteli’inde geçen,

“Izdırap ve çileler her zaman istihkak ile alakalı değildir; onları yolun şiarı bilip yürekli olmak ve elemleri ahiret sermayesine dönüştürmek gerektir.”

Yolun sonunda Allah’ın cemalini müşahede ve rızasına mazhariyet var ise, çekilen çileler çok küçük birer bedel ve netice itibarıyla ilahî ihsan sayılır.”

“Dolayısıyla, başa gelen her şeyi bence böyle karşılamak lazım; imanın bir tûbâ-i Cennet çekirdeği olmasını çok iyi değerlendirmek, inkişaf ettirmek lazım, Allah’ın izni-inayetiyle. Yol, Peygamberler yolu… Üslup, Peygamberler üslubu… Cenâb-ı Hak, bizi ondan ayırmasın; bizi karşı tarafın şatafat ve debdebesine bakarak aldananlardan kılmasın!..”

*****

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-50

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

 Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

Ey hep hakkı söyleyen ve kullarını dosdoğru yola hidayet eden!

Ey bize imanı sevdiren ve onu kalblerimizde güzelleştiren; bize inkâr, fısk ve isyanı kerih gösteren ve böylece bizi dosdoğru yolda yürüyenlerden eyleyen!

Ey taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saflar hâlinde Kendi yolunda mücadele edenleri seven!

Ey yolundan sapanları ve doğru yolda yürüyenleri en iyi bilen!

Ey insanı bir damla sıvıdan yaratan, yaratıp ona güzel bir şekil veren! Doğru yolu onun için kolaylaştıran ve en sonunda da verdiği can emanetini geri alıp kabre koyan!

Ey doğru yolu göstermek elbette Kendi şânından olan ve âhiret de dünya da yed-i kudretinde bulunan!

Ey hayret ve şaşkınlık yaşadığımda yol gösterenimiz!

Ey varlık ve birliğine kâinatın bağrında sayısız işaret ve işaretçiler yerleştiren ve kullarını dosdoğru yola eriştiren Delîl!

Ey mütehayyir ve şaşkın kullarına çıkış yolları gösteren!

Ey kullarına rıza yollarını gösteren ve itaatkâr kullarından razı olan Radıyy!

Ey her canlıya bir ölçüye göre vücut urbası giydiren ve ona yaratılış gayesine giden yolları gösteren!

Ey yolda kalmışların yol göstereni!

Ey hidayetini dilenenleri yolların en güzeline sevk eden!

Ey hayırlı, güzel işlerimizde bizi muvaffak kılan ve en doğru yola sevk eden!

Ey dilediği kullarını dosdoğru yola ileten!

Ey yalnız Kendisini talep eden hak yolcularının kalblerine varlığını her zaman duyuran Mevcûd!

Ey dalâlet içerisinde ve idlâl yolunda olan kullarını dilerse hidayete erdiren!

Ey insanlara hak ve bâtılı gösterip onları eğri yolun encamından sakındıran Müzekkir!

Allahım! Senden, her zaman âh u enînlerle yakaran, Sana karşı saygı ile dopdolu ve her zaman Senin yoluna yönelen kalbler dileniyoruz.

Kalbimizi uyanık tut ve bizi kulluğun hakkını verenlerin yoluna erdir.

Allahım! Hayır ve güzellik yollarını bizim için kolaylaştır.

O yollarda Senin emrettiğin şekilde bütün gayretimizi ortaya koymaya ve murad buyurduğun şekilde rekabetsiz yarışmaya muvaffak kıl.

Rahmetinin eseri olarak bizi hep hak yolda tut.

Allahım! Nefsimizin ve perçeminden tuttuğun her canlının şerrinden Sana sığınırız. “Şüphesiz ki Rabbim, dosdoğru bir yol üzerindedir.”

Ya Rabbi! Bizi bağışla, bize merhamet eyle ve bizi yolların en doğrusuna hidayet buyur.

Rabbimiz! Lehimizde olan hususlarda bize inayet et, aleyhimizee olacak şeylerde değil. Bize yardım et, düşmanlarımıza değil. Düşmanlarımızın bizim için hazırladıkları tuzakları boz ve onlara aleyhimizde tekrar komplo kurma imkânı verme. Bizi dosdoğru yola ilet ve o yolda yürümeyi bizim için kolaylaştır. Haddini aşanlara karşı da her zaman yanımda ol.

Allahım! Senden, bizi işimizde sebatkâr ve doğru yolda azimli kılmanı diliyoruz.

Allahım! İmanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle.

Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım!

Senin Nebiy-yi Ekrem’in, bizim Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhi milyon milyon essalâtü vesselâm) hürmetine..

Hazreti Mûsa’nın Tevrat’ı, Hazreti İsa’nın İncil’i, Hazreti Dâvud’un Zebûr’u ve Hazreti Muhammed’in (ala nebiyyina ve aleyhimüsselâm) Furkan’ı hürmetine..

kullarına gönderdiğin bütün vahiyler hürmetine..

icra buyurduğun her hükmün hürmetine..

Senden isteyip de dileğine erişen kulların hürmetine..

zenginken fakir, fakirken zengin hâle getirdiğin insanlar hürmetine..

yolunu yitirmişken hidayet ettiğin kimseler hürmetine..

kullarının rızıklarını dağıttığın ismin hürmetine..

üzerine koyduğunda arzın istikrar bulduğu ismin hürmetine..

semavatı yükseklerde tutan ismin hürmetine..

dağların kendisiyle yerlerine oturduğu ismin hürmetine..

Arş’ın kendisiyle yücelerde durduğu ismin hürmetine..

Yüce Kitabında, Senin ulu nezdindeki apaçık bir nurdan inzal buyurulmuş olan Tâhir, Mutahher, Ehad, Samed, Vitr ismin hürmetine..

kendisiyle gündüzü aydın, geceyi de karanlık kıldığın ismin hürmetine.. azamet, kibriya ve nur-u vechin hürmetine…

bu kullarını Kur’ân-ı Azîm ve O’nun bilgisiyle rızıklandır.

Demimizi, damarımızı, kulağımızı ve gözümüzü O’nunla doyur ve ulaşılması mümkün olmayan havl ü kuvvetinle bedenimizi hep Kur’ân yolunda istihdam buyur.

Rabbimiz! Sen bizi hep hayır yolunda yürüyenlerden eyle!

Allahım! Bizi emrin üzere sabit kıl. Dosdoğru yolundan ayırma ve fazl u ihsanlarınla rızıklandır.

Allahım! Senden hayırlı işlerde sebat, doğru yol üzerinde yürümede azm ü ikdam ve nimetlerine karşı şükür hissi diliyoruz. Zalimlerin zulmünden, bâğîlerin taşkınlığından, hasetçilerin hasedinden, komplocuların komplosundan, tuzak kuranların tuzağından, gadredenlerin gadrinden ve düşman şamatasından Sana sığınıyoruz.

Rahmet ve şefkati, doğru yolda yürüyenlerin sığınağı olan Yüce Rabbim! Yolcusunu Sana ulaştırmayan yollar dalâletten başka bir şey değildir ve o yollardan birine bir kere düşen -şayet Senin inayetin olmazsa- bir çıkmaza girmiş olur. Melce-i Hakîkî Sensin ve iltica da yalnız Sanadır. Yalnız Senin yüce dergâhına sığınılır. Arzularımızın gerçekleşmesi için gayret gösterirken bâtıl yollara düşmekten bizi koru ve işlerimizi de, ömrümüzü de hep güzelliklerle neticelendir!

Ey rahmetine sarılanların doğru yolu bulup saadete erdikleri ve tevbe ile kapısına yönelenlerin azap ve gazaba maruz kalmadıkları Sultanlar Sultanı!

Yoluna sımsıkı sarılmışken, Sen de bizi, bizim gibi acizlere muhtaç etmezsin, değil mi?

Ey Rahmeti Sonsuz! Bizleri, necat ve felah limanına yanaşan geminin yolcularından eyle.

Üzerimizden inayetini esirgeme; esirgeme ki, gayretlerimiz sırf rızan için, himmetimiz de yalnız Sana hizmet yolunda olsun.

Bizi destekle ki, yolumuz hep salâha, salihâta, iyiliğe kilitlenmiş kullarının yolu olsun.

Senin yol göstericiliğine sığınmayan gafil kimselerin düşe kalka yürüdükleri yollar ne kadar dar; dosdoğru yola hidayet buyurduğun bahtiyar insanların salına salına yürüdükleri yollar ise ne kadar açık ve ne kadar geniştir!

Ya Rab! Senden, bizi Sana ulaştıracak yollara, o yollar içinde de en kestirme olanına hidayet etmeni, uzakları yakın hâle getirmeni, zorları da kolaylaştırmanı diliyoruz.

Rabbimiz! Yüce huzurunda tekrar tekrar yalvarıyor ve Senden dualarımıza icabette bulunmanı istirham ediyoruz.

Her kim din ve dünya selâmeti için Senin yoluna sarılırsa mutlaka aradığını bulur. Sübhansın Allahım;

Ne olur, bizleri, üzülmesi de sevinmesi de, neş’esi de inlemesi de Senin için (lillah, lieclillah, livechillah) olan, azamet-i İlahîye karşısında alınları hep secdede, hizmet-i imaniye ve Kur’âniye yolunda her zaman emre âmâde bulunan, haşyetten gözyaşları ceyhun olmuş, kalbleri muhabbet-i İlahîye ile dolmuş ve yürekleri ilahî heybet karşısında hep tir tir titreyen saîdler zümresine ilhak eyle!

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ve  ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin