CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-5 (“ALLAH’A SIĞINIRLAR“)

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

NOT: Bu dua örneğimiz;  Bu haftaki Bamteli; ALLAH’A SIĞINIYORUZ!.. (28 EKİM 2018) dan mülhem,  O’na yalvaran O’na yönelen O’na sığınan Salih kulların “Yakaran Gönüller” deki dualarının eklenmesiyle hazırlanmıştır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-5

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın dört bir bucağında Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya  çalışan kardeşlerimize ve ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme.

***

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah’a sığınırız.

“De ki: Sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. (3 defa)”

 “De ki: İnsanların Rabbine, insanların yegâne Hükümdarına, insanların İlahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalblerine vesvese verir. O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da. (3 defa)”

“Allahım!

İşlediklerimizin şerrinden Sana sığınırız.

“ Mahlûkatının şerrinden Cenab-ı Allah’ın her türlü eksiklikten uzak, şifa ve deva vesilesi olan tastamam kelimelerine sığınırız. İnsî-cinnî bütün şeytanlardan, zarar verebilecek her canlıdan ve kem nazardan da Allah’ın tastamam (eksikliklerden münezzeh) kelimelerine (ilmine ve kudretine) sığınırız.

Allahım!

Tembellikten, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, borç altında ezilmekten ve günahlardan Sana sığınıyoruz.

Cehennem azabından ve fitnesinden, kabirde azaba dûçâr kalmaktan, zenginlik ve fakirlik fitnelerinin şerrinden ve Mesîh-i Deccal’ın fitnesinin şerrinden de Sana iltica ediyoruz.

Allahım!

Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka.

Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi, kalbimizi günahlardan arındır ve bizimle günahlarımızın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.

Allahım!

Aciz düşmekten, tembellik yaşamaktan, korkak davranmaktan ve kocamaktan Sana sığınırız.

Kabir azabından Sana iltica ediyoruz; hayatın ve ölümün fitnelerinden de yine Sana sığınıyoruz.

Allahım!

Kalb katılığından, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten Sana sığınırız.

Fakirlikten, küfür ve nankörlükten, fısktan, ihtilaf çıkarmaktan, süm’a ve riyadan, kulluğumuzu başkalarının duyup görmesine bağlamaktan da Sana sığınırız.

Allahım!

Sağırlık, dilsizlik, delilik ve cüzzam gibi ağır hastalıklardan da yine sadece Sana iltica ediyoruz

Allahım!

Gücümünüz zayıflığını, çaresizliğimizi ve insanlarca önemsenmeyişimizi Sana arz ediyoruz.

Allahım!

Nefsimize takva bahşeyle ve onu temizle; onu temizleyecek olan şüphesiz yalnız Sensin. Sen, onun velîsi ve mevlâsısın.

Allahım!

 Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbden, doyma bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen duadan Sana sığınıyoruz.

Allahım!

İşlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden Sana sığınıyoruz.

Ey Rahman ü Rahîm, celâl ve ikram sahibi, Hayy u Kayyûm olan Allahım!

Nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü gazabından Sana sığınıyoruz.

Allahım!

Enkaz altında kalmaktan Sana sığınırız.

Düşmekten ve yuvarlanmaktan Sana sığınırız.

Boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan Sana sığınırız.

Ölüm esnasında şeytanın çarpmasından Sana sığınırız.

Yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten de yine Sana sığınırız.

Allahım!

Cüzzam, alaca ve benzeri kötü hastalıklardan Sana sığınıyoruz.

Allahım!

Huy, amel, arzu ve hastalıkların kötü olanlarından Sana sığınırız.

Allahım!

Borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve insanların başıma gelen musibetlere sevinmesinden Sana sığınırız.

Her türlü üzüntü, tasa, acizlik, tembellik, korkaklık, cimrilikten, yine borç altında ezilmek ve insanlara mağlup olmaktan Sana sığınıyoruz.

Allahım!

Faydasız ilimden, ürperti duymayan kalbden, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten, açlıktan -ki o ne kötü bir arkadaştır-, hıyanetten -ki o ne kötü bir sırdaştır-, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, erzel-i ömre düşüp bunamaktan, Deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınıyoruz.

Allahım!

Senden, zarar verici bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın, kazaya rıza, ölümden sonra rahat bir hayat, cemâline bakma lezzeti ve Sana kavuşma iştiyakı istiyoruz; zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlıkta bulunmaktan veya düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten yahut bağışlanmayacak bir günaha girmekten Sana sığınıyoruz.

Allahım!

Senden, yapıp ettiklerimizde bizi en doğruya hidayet etmeni diliyor ve nefsimizin şerrinden Sana sığınıyoruz.

Allahım!

Bizi azîz kıl, eksiklerimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere ve güzel ahlâka ilet. İlet ki, bunların salih olanına ancak Sen iletir, kötülerinden de ancak Sen uzak tutarsın.

Bildiğin şeylerin şerrinden Sana sığınıyor, onların hayrını Senden diliyor, malumun olan kusurlarımızdan dolayı Senin mağfiretini talep ediyoruz. Şüphesiz ki Sen, gayb âlemlerini de bilen yegâne Zâtsın.

Allahım!

Senden faydalı ilim istiyor, fayda vermeyen ilimden Sana sığınıyoruz. Ne olur, amellerimizi kabul buyur.

Allahım! Evvel Sensin; Senden önce hiçbir şey yoktur. Âhir Sensin; Senden sonra da hiçbir şey olamaz.

Perçemini yed-i kudretinde tuttuğun bütün canlıların şerrinden Sana sığınıyoruz. Günah işlemekten ve borca saplanmaktan da yine Sana iltica ediyoruz.

Allahım!

Belâ cenderesine, bela ağına dûçâr kalmaktan, şekavetin gelip çatmasından, hakkımızda takdir buyuracağın acı kazadan ve davranışlarımızda falso ve fiyaskolar içine girerek, hasımlarımızı sevindirmekten yine Sana sığınıyoruz.

Şüphesiz her hususta kullarına yardım edebilecek bir tek Sen varsın. Bütün dilekler de Sana ulaşır. Gerçek güç ve kuvvet sadece Allah’a aittir ve O’ndandır.

Allahım!

Bilerek Sana bir şeyi ortak koşmaktan rahmetine sığınıyoruz, bilemediğimiz hususlarda da mağfiretini diliyoruz.

Allahım!

Senden sürpriz hayırlar diler ve beklenmedik şerlerden Sana sığınırız.

Rabbim!

Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını Senden diler, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

Allahım!

 Senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünde ve bundan sonraki günlerde olan ve olacakların şerrinden Sana sığınıyoruz.

Allahım!

Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek tehlikelerden bizi koru. Ayağımızın altından ansızın kıstırılıvermekten de Senin azametine sığınıyoruz.

Yine Nebin Hazreti Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) Sana sığındığı her türlü şerden biz de Sana sığınıyoruz.

 

İnsanlığın İftihar Tablosu Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbi olan Allahım! Ne olur, günahımızı bağışla, kalbimizdeki gayz ve hiddeti gider ve dalâlete sürükleyen fitnelerden bizi muhafaza buyur.

 

***

 “Allah’ım, tasamızı, hüznümüzü, şikayet ve şiddetli elemimizi, yürek yangınımızı Sana arz ediyoruz!..”  

Bizi nefis ve şeytanın şerrinden, cin ve insin şerrinden, bidat, dalalet, ilhad ve tuğyana düşmekten muhafaza buyur. Hayatın her biriminden olup bize karşı düşmanca davranan kimselerin komplolarından, tuzaklarından, hıyanetlerinden, fitnelerinden, kinlerinden ve hasetlerinden bizi koru, uzak tut, muhafaza buyur.

  “Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım, kalblerimizi dininde sabit kıl. Ey kalbleri halden hale koyan Rabbim, kalblerimizi ibadet ü tâatine yönlendir!..” 

 “Allah’ım! Senin nâm-ı celîlin, her yerde şehbal açsın! Ey Rasûl! Senin nâm-ı celîlin, her yerde şehbal açsın! Bizim gibi fakir, hakir, müsî, müsinn günahkâr insanları, bu kaderî program içinde istihdam buyur! Bizi bunun ile şereflendir!” 

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin