CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-46

 ( ZÜBDETÜ’S-SALAVÂT-2

ALLAH’IN SALÂT VE SELÂMI SENİN ÜZERİNE OLSUN EY YARDIM EDENLERİN EFENDİSİ”! )

GİRİŞ

“Dua halkaları, kalbî ve rûhî hayata sıçrama faslı gibidir.. herhangi bir halkada gönüllerini göklere bağlamış ve kendilerini uhrevîliklere salmış zâkirler, ötede kim bilir ne kevserler ne kevserler içeceklerdir.

Adanmış ruhlar, “Yakaran Gönüller”in dua halkasından hiç ayrılmamalı, ruh hâleti itibarıyla bast (inşirah, neş’e ve sevinç) anlarında başkalarına şevk kaynağı olmalı, kabz (gönül darlığı) yaşadıkları zamanlarda da dostlarının kanatlarıyla uçmalı; fakat, ne yapıp edip yol yorgunluğunu tazarru ve niyazla aşmaya çalışmalıdırlar. Halkanın dışında kalanlar, dışta kalmış sayılırlar; -hafizanallah- zamanla heyetten de kopup ayrılırlar. Halkanın içinde bulunanlar ise, Allah Teâlâ’nın bütün halkaya teveccühü ölçüsünde sevaptan nasipdar olurlar. Onlar kalb ve ruh ufku itibarıyla tutukluk yaşadıkları anlarda bile, dâhil oldukları halkadaki arkadaşlarının sînelerinden kopup gelen inanç ritimli sesler ve rikkat yüklü iniltiler sayesinde haşyetle dolar ve canlılıklarını hep korurlar.

[Vuslat Muştusu/Kırık Testi -8; el-Kulûbu’d-Dâria (Yakaran Gönüller), s. 87-95.]

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta Yakaran Gönüllerde geçen “Zübdetü’s-Salavat” duasına başladık.

Peygamberimiz’e salavât getirilmesi, bu konuda zikredilen hadislerin yanında, Kur’ân âyetiyle de sabittir:

Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.”( Ahzâb sûresi, 33/56)

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de pek çok hadislerinde, dua ederken kendilerine salavât getirilmesini istemiş ve bunu duanın kabulü için bir vesile olarak zikretmişlerdir. Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadiste de Peygamberimiz:

Ayrıca Hz. Übeyy b. Ka’b’ın (radıyallâhu anh) naklettiğine göre bir keresinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) birisine dua edeceği vakit önce kendisine dua (salât ü selâm) okuyarak başla, dedi.

Bizler de bu emrin gereği olarak, Nâm-ı Celîl-i Muhammedî yâd edilince salât ü selâmlardan birisiyle O’nu anmalı ve O’nu hep böyle bir tazimle yâd etmeliyiz.

Eskiler, salât ü selâmı teşvik eden âyet ve hadislerden hareketle birbirinden güzel salavât örnekleri ortaya koymuşlardır. Ve pek çok insan da bugüne dek salât ü selâmlarla alâkalı hem salât ü selâm derlemiş hem de salât ü selâmın faziletlerine dair pek çok eser ortaya koymuştur.

Salât kelimesi dua mânâsına gelmektedir ve Allah Resûlü’ne getirilen salât aynı zamanda ona yapılmış bir duadır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-46

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

 

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam RabbanîEbu’l-Hasen eş-ŞazilîAhmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

*** 

(Salı Gecesi Hizbi’nden)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kerîm resûl!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey halka olup Rabbilerini zikredenlerin efendisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey saf tutarak Hakk’ın huzurunda duranların efendisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey istiğfar edenlerin efendisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ı tekrar ber tekrar tesbih edenlerin efendisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hayatlarını kerem ve iyilik yörüngesinde sürdürenlerin efendisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın izniyle mahşer gününün söz sahibi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey sabrın kendisini çatlatacak kadar sabreden sabûr!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Rabbine karşı hep şükürle gerilen şekûr!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Hakk’a en yakın olmakla serfiraz kılınan mukarreb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın, hakkında nusret takdiri yazılmış kelime-i mektûbesi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey insanlara hatırlatılması gerekli olan hususları hatırlatan!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey yardım eden!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey yardım edenlerin Efendisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey ömrünü hayırda tüketenlerin efendisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Hak ve halk nezdinde emniyet ve güven kaynağı emîn!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Rabbine en güzel şekilde hamd ü sena eden hâmid!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey değeri çok yüksek, âmili çok az olan şükür amelinin en önde geleni, şükür kahramanı şâkir!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey her söz, tavır ve ameli zikir olan zâkir!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın dinine yardım eden ve mesajlarıyla ümmetini kurtaran nâsır!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey mesajı baştan bu tarafa hep neşv ü nemâ bulup intişar etmeye devam eden nâmî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın, Kendisiyle küfrü mahvettiği mâhî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey dalâlet içerisinde bocalayanları hidayet eden!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey idlâl ile başkalarını dalâlete sürükleyenleri doğru noktaya ulaştıran!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey şaşkınlık ve hayrete düşenlere rehberlik yapan!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey tevazu ve mahviyetin remzi ve rüknü!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Rabbinden Kendisine indirileni en güzel şekilde teblîğ eden mübelliğ!

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Allahım! Kullarını dalâletten hidayete erdiren Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Günahkârların nedametle kıvranacağı mahşer gününde şefaat edecek olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Sırlarını emanet ettiğin dostlarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vefa ehlinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İhlasa erdirdiğin bahtiyar kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Doğru yolun güzel âkıbetiyle müjdeleyen kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Şefaat etmesine müsaade buyurduğun kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Şefaatini kabul buyurduğun kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Gerçek kulluğun remzi, bütün kulların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Öfke ve gazabına hâkim olanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Affedip müsamaha gösteren kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

(Çarşamba Gecesi Hizbi’nden)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Allahım! Vefa ve sadâkat erlerinin başı, önü, önderi, piri ve seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Yardım etmeyi seven kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Hayatını hep takva dairesinde sürdüren kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Topyekün müminlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Ehl-i tevhîdin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Tevazu ile kulluğu cem’ edebilenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Maddî-manevî dertlere tabîp olan kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İstiğfar edenlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Halka halka Seni ananların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İstikamet erlerinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Yardımı yalnız Senin kapında arayanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Senin için sefere çıkanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Recâ ile yaşayanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Güzel âkıbete ulaşanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Felahla buluşanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Temiz olan tâhirlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Gönlüyle beraber başka gönülleri de temizleyip arındırma gayretiyle oturup kalkan mutahhir kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vuslat erlerinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Fazilet erbabının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Korunması gerekli olan değerleri en güzel şekilde koruyanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En basiretli kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En kerîm kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En faziletli kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En kâmil kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vuslatını en güzel yaşayan kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En doğru ve sâdık kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En nurlu kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Bütün âlemlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Bütün mahbupların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Bütün nusrete mazhar olanların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Bütün bahtiyar ve mesut kulların seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Hakkında sevgi vaz’ edilen ve sevilen kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vazifesini tebliğ eden bütün mübelliğlerin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Teblîğini en fasih, en net bir şekilde yapan kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ve  ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin