CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-45

 (ZÜBDETÜ’S-SALAVÂT-1 “

ALLAH’IN SALÂT VE SELÂMI SENİN ÜZERİNE OLSUN

EY ÜMMETİNİN HER İHTİYACINA YETİŞEN KÂFΔ!)

GİRİŞ

“Dua halkaları, kalbî ve rûhî hayata sıçrama faslı gibidir.. herhangi bir halkada gönüllerini göklere bağlamış ve kendilerini uhrevîliklere salmış zâkirler, ötede kim bilir ne kevserler ne kevserler içeceklerdir.

Adanmış ruhlar, “Yakaran Gönüller”in dua halkasından hiç ayrılmamalı, ruh hâleti itibarıyla bast (inşirah, neş’e ve sevinç) anlarında başkalarına şevk kaynağı olmalı, kabz (gönül darlığı) yaşadıkları zamanlarda da dostlarının kanatlarıyla uçmalı; fakat, ne yapıp edip yol yorgunluğunu tazarru ve niyazla aşmaya çalışmalıdırlar. Halkanın dışında kalanlar, dışta kalmış sayılırlar; -hafizanallah- zamanla heyetten de kopup ayrılırlar. Halkanın içinde bulunanlar ise, Allah Teâlâ’nın bütün halkaya teveccühü ölçüsünde sevaptan nasipdar olurlar. Onlar kalb ve ruh ufku itibarıyla tutukluk yaşadıkları anlarda bile, dâhil oldukları halkadaki arkadaşlarının sînelerinden kopup gelen inanç ritimli sesler ve rikkat yüklü iniltiler sayesinde haşyetle dolar ve canlılıklarını hep korurlar.

[Vuslat Muştusu/Kırık Testi -8; el-Kulûbu’d-Dâria (Yakaran Gönüller), s. 87-95.]

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta Yakaran Gönüllerde geçen “Zübdetü’s-Salavat” duasına başladık.

Peygamberimiz’e salavât getirilmesi, bu konuda zikredilen hadislerin yanında, Kur’ân âyetiyle de sabittir:

Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.”( Ahzâb sûresi, 33/56)

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de pek çok hadislerinde, dua ederken kendilerine salavât getirilmesini istemiş ve bunu duanın kabulü için bir vesile olarak zikretmişlerdir. Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadiste de Peygamberimiz:

Ayrıca Hz. Übeyy b. Ka’b’ın (radıyallâhu anh) naklettiğine göre bir keresinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) birisine dua edeceği vakit önce kendisine dua (salât ü selâm) okuyarak başla, dedi.

Bizler de bu emrin gereği olarak, Nâm-ı Celîl-i Muhammedî yâd edilince salât ü selâmlardan birisiyle O’nu anmalı ve O’nu hep böyle bir tazimle yâd etmeliyiz.

Eskiler, salât ü selâmı teşvik eden âyet ve hadislerden hareketle birbirinden güzel salavât örnekleri ortaya koymuşlardır. Ve pek çok insan da bugüne dek salât ü selâmlarla alâkalı hem salât ü selâm derlemiş hem de salât ü selâmın faziletlerine dair pek çok eser ortaya koymuştur.

Salât kelimesi dua mânâsına gelmektedir ve Allah Resûlü’ne getirilen salât aynı zamanda ona yapılmış bir duadır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-45

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

 

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

(Pazartesi Gecesi Hizbi)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın şanı yüce resûlü!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın mükerrem nebîsi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey her şeyin özü, hulâsası ve usâresi, Allah’ın durulardan duru kulu ve elçisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın hususî yakınlığıyla serfiraz kıldığı mahrem-i esrârı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın, hulleti aşk u iştiyaka inkılap etmiş halîli, mahbûb ve muhibbi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın habîbi, sevgilisi!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın hususî kelâmıyla şereflendirdiği kelîmi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en hayırlısı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en faziletlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en mükemmeli!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının vuslatı en güzel olanı, Hakk’a en yakın bulunanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en iyisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en şereflisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok re’fet sahibi olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en merhametlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içinde öfke ve gazabını en çok yutanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının ilmi en çok olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en muazzamı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en kerîmi, en asîli, en cömerdi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en hâlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının, korunması gereken şeyleri en güzel şekilde koruyanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en sevgilisi, en mahbûbu!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en necîbi, en soylusu!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içinde O’na en yakın olanı!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en tayyibi, en makbûlü!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en parlak, en imrendirici olanı!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının Hakk’a en çok yardım edeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en sabırlısı, en tahammüllüsü!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının basar ve basireti en açık olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok zikredeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok şükredeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok hamd edeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının şanı en yüksek olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en cömerdi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en kâmil mürşidi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en güzel göreni, şahitliği en muteber olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en zâhidi, zühd bakımından en zirvede olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının ibadet ü taatta en mükemmel olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının afv ve bağışlaması en çok ve yerinde olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en vefalısı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en saf ve en seçkin olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en pak ve temiz olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en kifayetlisi, ümmetinin her ihtiyacına yeteni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının sehavet ve keremde en ileride olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının O’na karşı en saygılısı, en müttakîsi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en arınmışı, maddî-manevî kirlerden en uzak olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içinde O’nun hoşnutluğuna en çok layık bulunanı ve yine O’ndan en çok razı olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içerisinde hidayetini en iyi muhafaza edeni ve kulları hidayete eriştirme bakımından her zaman en önde, en zirvede olanı!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en şefkatlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının rıfk ve mülayemeti en çok ve yerli yerinde olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en itâatkârı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının, dünyanın dünyaya bakan yönleri itibariyle en kanaatkârı, kanâate en kilitlenmiş olanı!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının haşyet ve saygı açısından hep zirveleri tutanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en cesuru, en şecaatlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en mütevazisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok kullukta bulunanı, en fazla itaat edeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey şanı yüce resûl!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey namı yüce nebî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Mustafa, ey safiyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey vefanın zirvesi vefiyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey yüce dost, ey veliyy!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın matmah-ı nazarı, mahrem-i esrârı neciyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey sıdk ve sadakatin zirvesi sıddîk!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Rabbinin hoşnutluğuna eren ve O’nun her icraatından hoşnut olan radıyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey masumlar masumu, ey zekiyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey cömertliğin sultanı sahiyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Hakk’ın yücelikle serfiraz kıldığı aliyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Hakk’ın kullarının en azametlisi, ey azîm!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hilmi engin halîm!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey sadece icmâlen değil tafsîlen de bütün ilimlerin mazharı alîm!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey izzet sahibi azîz!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey re’fet sahibi raûf!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey merhameti engin rahîm!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey keremi başkalarının keremine benzemeyen kerîm!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey korunması gerekli olan şeyleri en güzel surette muhafaza eden hâfız!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey ümmetine en güzel şekilde nasihat eden vâiz!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Hak’tan gayrı her şeyden alâkayı kesip O’na hasr-ı nazar eden kulların rehber-i küllü, muktedây-ı ekmeli mütebettil!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey tevekkülü her zaman sika ufkunda yaşayan mütevekkil!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içerisinde afv ve müsamahası en güzel olan âfî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey ümmetinin her ihtiyacına yetişen kâfî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın, maddî-manevî hastalıkların şifasını Kendisine lutfettiği şâfî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey beşerin her derdine derman olmak üzere gönderilen vâfî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hidayet rehberi hâdî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey bütün peygamberlerin sonunda gelen ve onların yolundan giden mukaffî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey istikamet kahramanı müstakîm!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey inayeti yalnız Rabbinden dileyen müstaîn!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey yardımı sadece Allah’tan isteyen müstağîs!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey müstesna konumuna göre Allah’a en çok ve en güzel şekilde istiğfar eden müstağfir!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ı en güzel şekilde tesbih eden müsebbih!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ı en güzel şekilde takdis eden mukaddis!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey bütün kirlerden arındırılmış olan mutahher!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey bütün kirlerden arınmış olan tâhir!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kirlerden arınma hususunda çok hassas olan mütetahhir!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey başkalarını kirlerden arındırmak için kendini helak edercesine gayret eden mutahhir!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey dini yalnız Allah için yaşayan muhlis!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey her söz ve amelinde, her tavır ve davranışında kalbi yabancı mülahazalardan arınmış ve dupduru olan hâlis!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey muhataplarını yanlışlarından kurtarmak için her zaman şakaklarını zonklatırcasına, göbeğini çatlatırcasına bir performans gösteren muhallis!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın ekmeliyetle serfiraz kıldığı mükemmel!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kemâli zirvede yaşayan kâmil!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey muhataplarının eksiklerini en güzel şekilde tamamlayıp onları da kemâl ufkuna tevcîh eden mükemmil!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey şefaat sahibi şâfi’!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey ümmetinin şefâatkânı şefî’!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey şefaati Hak nezdinde kabul gören müşeffa’!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Rabbine itaat eden Mutî’!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Kendisine itaat edilen Mutâ’!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey ısmarlama nebî, ey mustana’!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey ihsan sahibi, cömert nebî, ey mânih!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey salâhatın temsilcisi salih!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey gönülleri ve beldeleri fetheden fâtih!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey resûl ve nebîlerin sonuncusu hâtim!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kararlılık ve azmin öncüsü!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey en zor şartlarda bile öfkesini yutan kâzım!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey başkalarına nasip olmayan ilimlerle serfiraz olan âlim!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey oruç kahramanı sâim!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kıyam ve kullukta zirve olan kâim!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey merhameti çok râhim!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey rahmet elçisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey gazâ ve cihada memur olan, müdafaa ve muvazene savaşları yapan nebî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey tevbesi en güzel olan tevbe peygamberi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey konumuna göre tevbe kurnalarına çok çok giren tevvâb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey çokça evbede bulunan evvâb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Rabbine âh u enînlerle çok teveccüh eden evvâh!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın memur kıldığı yükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getiren, ikâme eden mukîm!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın sevgili kulu!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın mücessem rahmeti!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın bütün âlemlere ihsan ettiği nimeti!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kâinata hediyesi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın nuru!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey yalnız hayırlı ve güzel sözlere açık olan!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey bütün faziletlerde olduğu gibi sıdk hasletinde de hep önde olan!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey insanların en hayırlısı, en faziletlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey “Tâ Hâ!”

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey “Yâ Sîn!”

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey “Müzzemmil!”

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey “Müddessir!”

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey çokça inabede bulunan, Rabbine tam yönelen münîb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey davete icabet eden, sorulduğunda cevap veren mücîb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey sevgili, ey habîb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey keder ve dertlere şifa olan tabîb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kulları içinde Allah’a en yakın olan karîb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey gaybın habercileri olan peygamberlerin sonuncusu âkıb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey rağbeti yalnız Rabbine olan râğıb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hoş, güzel ve makbul olan tayyib!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kâinatın çehresini aydınlatıp nurlandıran kandil!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey sâdık ve emîn elçi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hakkı en güzel şekilde açıklayan resûl!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hak ile bâtılı, doğru ile eğriyi birbirinden en güzel şekilde ayıran furkan!

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ve  ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin