GİRİŞ

O zaman (Bedir’de) mü’minlere şöyle demiştin: ‘Rabbimiz’in üç bin melek indirmekle yardımda bulunması yetişmez mi size?’ Evet, eğer siz sabreder ve Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) itaatsizlikte bulunmazsanız, düşmanlar size saldırsalar bile, Rabbiniz size nişanlı beş bin melekle yardım edecektir.(Âl-i İmrân sûresi, 3/124-125)

Bunların ardından da Cenâb-ı Hak: Allah bu yardımı sırf size bir müjde olsun ve kalbinize güven gelsin diye yaptı.(Âl-i İmrân sûresi, 3/126.)  buyurmaktadır.

Kur’ân, meleklerin inmesini بُشْرَى yani “müjde” diye ifade ediyor. Demek ki, orada hem bir savaş, hem de bir bayram yaşanacak ve meleklerin katılımıyla semavî bir şehrâyin gerçekleştirilecek… Evet, Allah onları indirmekle mü’minlerin kuvve-i mâneviyelerini takviye etmiş ve iradelerine fer vermiştir.

 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-33

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 *****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (Alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün Halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali Efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn Efendilerimize..

 Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza Efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur. 

Cumamızı mübarek eyle..

Lebbeyk ya Rab! fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım!

Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım!

İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, Ey Merhametliler Merhametlisi!

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta Büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbimiz! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

 

— 

Ey âlemlerin Rabbi Allahım! Sana sonsuz hamd ü sena, Efendimiz Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem)’e ve âl ü ashabına nihayetsiz salât ve selam ediyor, başta makam-ı ferdiyetin sahibi Ferd-i Ferîd Efendimiz olmak üzere Bedir gazvesine katılan, katılıp ilklerden olma mazhariyetiyle serfiraz bulunan ashabının mübarek isimlerini zikrederek huzurunda Sana yalvarıyoruz:

 

Evvela Efendimiz ve Efendiler Efendisi, Allah Rasûlü, insanlık ufkunun biricik muhaciri Hazreti Muhammed el-Muhacirî (sallallahu aleyhi ve sellem),

 

sonra

 

Seyyidina Ebû Bekr es-Sıddîk el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ömer ibnü’l-Hattâb el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Osman ibn Affân el- Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Alî ibn Ebî Talib el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Talha ibn Ubeydullah el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Zübeyr ibn Avvâm el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdurrahman ibn Avf el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d ibn Ebî Vakkâs el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Saîd ibn Zeyd el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Ubeyde ibn Cerrâh el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Übeyy ibn Ka’b el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina el- Erkam ibn Erkam el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Es’ad ibn Yezîd el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Enes ibn Muaz el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Enese Mevla-Rasûlillah (sallallahü aleyhi vesellem) el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Üneys ibn Katâde el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Evs ibn Sâbit el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Evs ibn Havlî el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Evs ibn es-Sâmit el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina İyâs ibn el-Bükeyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Büceyr ibn Ebî Büceyr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Behhâs ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Besbese ibn Amr el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Bişr ibn el-Berâ el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Beşîr ibn Sa’d el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Bilal ibn Rebâh el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Temîm Mevla-Hırâş el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Temîm Mevla benî Ğanm el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Temîm ibn Yeâr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sâbit ibn Akram el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sâbit ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sâbit ibn Hâlid el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidine Sâbit ibn Hansâ el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sâbit ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sâbit ibn Hezzâl el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’lebe ibn Amr el-Hazrecî(radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’lebe ibn Aneme el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sakf ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Câbir ibn Hâlid el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Câbir ibn Abdillah el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Câbir ibn Atik el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Cebbar ibn Sahr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Cübeyr ibn İyâs el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Hâris ibn Enes el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Hâris ibn Evs el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Hâris ibn Hâtib el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Hâris ibn Ebî Hazeme el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Hâris ibn es-Sımme el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Hâris ibn Arfece el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Hâris ibn en-Nu’man el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hârise ibn Sürâka eş-Şehîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hârise ibn Nu’man el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hâtıb ibn Ebî Beltea el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hâtıb ibn Amr el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hâtıb ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Hubâb ibn Münzir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Habîb ibn Esved el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Harâm ibn Milhan el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hureys ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Husayn ibn Hâris el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hamza ibn el- Abdülmuttalib el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hârice ibn el- Humeyyir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidine Hârice ez-Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hâlid ibn el-Bükeyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hâlid ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Habbâb ibn el-Eret el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Habbâb Mevla Utbe ibn el- Ğazvân el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hubeyb ibn İsâf el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hırâş ibn es-Sımme el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hallâd ibn Râfi’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hallâd ibn Süveyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hallâd ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Huleyde ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Huleyfe ibn Adiyy el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Huneys ibn Huzâfe el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Havvât ibn Cübeyr el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Havlî ibn Ebî Havlî el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Zekvan ibn Abdikays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Zü’ş- Şimâleyn Umeyr ibn Abd-i Amr eş-Şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Râfi’ ibn Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Râfi’ ibn Uncede el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Râfi’ ibn el-Muallâ eş-Şehîd el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Râfi’ ibn Yezîd el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Rib’ıy ibn Râfi’ el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina er-Rabî’ ibn İyâs el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Rabîa ibn Eksem el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ruhayle ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Rifâa ibn Râfi’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Rifâa ibn Abdi’l-Münzir el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Rifâa ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ziyâd ibn Bişr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ziyâd ibn Lebîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Zeyd ibn Eslem el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Zeyd ibn Hârise el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Zeyd ibn el-Hattâb el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Zeyd ibn el-Müzeyyen el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Zeyd ibn Vedîa el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina es-Sâib ibn Osman el- Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidine Sâlim Mevlâ ebî Huzeyfe el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidine Sâlim ibn Umeyr el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidine Sübey’ ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sürâka ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sürâka ibn Ka’b el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d ibn Havle el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d ibn Hayseme el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d ibn er- Rabî’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d ibn Zeyd el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d ibn Süheyl el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d ibn Ubeyd el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d el-Kelbî Mevlâ-Hâtıb el- Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sa’d ibn Muâz el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Süfyan ibn Bişr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Seleme ibn Eslem el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Seleme ibn Sâbit el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Seleme ibn Selâme el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Selît ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Süleym ibn el- Haris el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Süleym ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Süleym ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Süleym ibn Milhân el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Simâk ibn Sa’d el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sinan ibn Ebî Sinan el- Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sehl ibn Huneyf el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sehl ibn Atîk el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sehl ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Süheyl ibn Râfi’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Süheyl ibn Vehb el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sevad ibn Züreyk el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Sevâd ibn Ğaziyye el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Süveybıt ibn Sa’d el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Şücâ’ ibn Ebî Vehb el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Şemmâs ibn Osman el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Subeyh Mevla ebî’l-Âs el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Safvân ibn Vehb eş- Şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Suheyb ibn Sinan el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina ed-Dahhâk ibn Hârise el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina ed-Dahhâk ibn Abdiamr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Damre ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina et-Tufeyl ibn el-Hâris el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina et-Tufeyl ibn Mâlik el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina et-Tufeyl ibn Nu’man el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âiz ibn Mâıs el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âsım ibn Sâbit el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âsım ibn Adiyy el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âsım ibn Kays el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âkıl ibn el-Bükeyr eş-şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âmir ibn Ümeyye el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âmir ibn el-Bükeyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âmir ibn Rebîa el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âmir ibn Seleme el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âmir ibn el-Ukeyr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âmir ibn Füheyre el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âmir ibn Muhalled el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abd-i Rabbihi ibn Hakk el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Cübeyr el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Cahş el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn el-Cedd el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn el-Humeyyir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn er-Rebî’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Revâha el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Sürâka el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Seleme el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Sehl el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Süheyl el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Târık el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Âmir el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Abdillah Übeyy el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah Abd-i Menâf el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Abs el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Urfuta el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Umeyr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Kays ibn Hâlid el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Kays ibn Sahr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Ka’b ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Ka’b ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Mahreme el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Mes’ûd el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Maz’ûn el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abdullah ibn Nu’man el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abbâd ibn Bişr el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âbbâd ibn Kays ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Âbbâd ibn Kays ibn Ayşe el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ubâde el-Haşhâş el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ubâde ibn es-Sâmit el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Abs ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ubeyd ibn Ebî Ubeyd el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ubeyd ibn Evs el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ubeyd ibn et-Teyyihân el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ubeyd ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ubeyde ibn Hâris eş-Şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Utbe ibn Rebîa Halîf el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Utbe ibn Abdullah el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Utbe ibn Ğazvân el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Osman ibn Maz’ûn el- Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Adiyy ibn Ebî Zeğbâ el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Usayme el-Esedî el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Usayme el-Eşca’ el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Atıyye ibn Nüveyre el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ukbe ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ukbe ibn Osman el Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ukbe ibn Vehb ibn Rabîa el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ukbe ibn Vehb ibn Kelede el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ukkâşe ibn Mihsan el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Umare ibn Hazm el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Umâre ibn Hazm el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Amr ibn Ebî Serh el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Amr ibn İyâs el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Amr ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Amr ibn el-Haris el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Amr ibn Sürâka el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Amr ibn Talk el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Amr ibn Muâz el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Amr ibn Ma’bed el-Ez’ar el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ammâr ibn Yâsir el-Ansî el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Umeyr ibn Ebî Vakkâs eş-Şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Umeyr ibn el-Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Umeyr ibn el Humâm eş-Şehîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Umeyr ibn Avf Mevlâ-Süheyl el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Antera Mevlâ Süleym ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Avf ibn el-Hâris el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Uveym ibn Sâide el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina İyâz ibn Züheyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Fâkih ibn Bişr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ferve ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Katâde ibn Nu’man el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Kudâme ibn Maz’ûn el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Kutbe ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Kays ibn Ebî Sa’saa el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Kays ibn Mihsan el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Kays ibn Muhalled el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ka’b ibn Cemmâz el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ka’b ibn Zeyd el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mâlik ibn Ebî Havlî el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mâlik ibn Duhşum el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mâlik ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mâlik ibn Kudâme el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mâlik ibn Mes’ûd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mâlik ibn Nümeyle el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mâlik Mübeşşir ibn Abd’il-Münzir eş-Şehîd el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mücezzer ibn Ziyâd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muhriz ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muhriz ibn Nadle el- Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muhammed ibn Mesleme el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Müdlic ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mersed ibn Ebî Mersed el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mistah Avf ibn Üsâse el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mes’ûd ibn Evs el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mes’ûd ibn Halde el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mes’ûd ibn Rabîa el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mes’ûd ibn Sa’d el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mes’ûd ibn Sa’d el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mus’ab ibn Umeyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muâz ibn Cebel el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muâz ibn el-Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muâz ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muâz ibn Mâıs el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ma’bed ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muattib ibn Ubeyd el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muattib ibn Avf el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muattib ibn Kuşeyr el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ma’kıl ibn el-Münzir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ma’mer ibn el-Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ma’n ibn Adiyy el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muavviz ibn el-Hâris eş-Şehîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Muavviz ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mikdâd ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Münzir ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina el- Münzir ibn Kudâme el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina el-Münzir ibn Muhammed el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Mihca’ Mevla-Ömer ibn el- Hattâb eş-Sehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Nasr ibn el-Hâris el- Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Nu’man ibn Sinan el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Nu’man ibn Abd-i Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Nu’man ibn Asar el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Nu’man ibn Mâlik el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Nevfel ibn Abdillah el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Hâni’ Ebî Bürde ibn Niyâr el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Vâkıd ibn Abdillah el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Vedîa ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Veraka ibn İyâs el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Vehb ibn Sa’d el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Yezîd ibn el-Hâris eş-Şehîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Yezîd ibn Rukayş el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Yezîd ibn el-Münzir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Üseyd Mâlik ibn Rabîa el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebu’l-A’ver ibn el-Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Eyyûb Hâlid ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Huzeyfe ibn Utbe el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebu’l-Hamrâ Mevlâ el-Hâris ibn Rifâa el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Humayda Ma’bed ibn Abbâd el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Hanne Mâlik ibn Amr el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Hârice Amr ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Hâlid el- Hâris ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Huzeyme ibn Evs el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Davûd Umeyr ibn Âmir el- Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Dücâne Simâk ibn Hareşe el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Zeyd Kays ibn es-Seken el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Sebra ibn Ebî Ruhm el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Seleme ibn Abdi’l-Esed el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Selît Usayra ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Sinan ibn Sayfî el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Sinan Vehb ibn Mihsan el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Şeyh ibn Ubeyy ibn Sâbit el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Dayyâh en-Nu’man ibn Sâbit el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Talha Zeyd ibn Sehl el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Ubâde Sa’d ibn Osman el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Abs Abdurrahman ibn Cebr el-Evsî,

Seyyidina Ebû Akîl Abdirrahman ibn Abdillah el-Evsî,

Seyyidina Ebû Kebşe Mevlâ Rasûlillah (sallallahü aleyhi vesellem) el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Lübâbe Beşîr ibn Abdi’l-Münzir el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Mahşî Süveyd et-Tâî el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Mersed Kennâz ibn Husayn el-Muhacirî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebû Müleyl ibn el-Ez’ar ibn Zeyd el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebu’l- Münzir Yezîd ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebu’l-Heysem Mâlik ibn et-Teyyihânî el-Evsî (radiyallahü anh),

Seyyidina Ebu’l-Yeser Ka’b ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh)

 

hürmetine, bizi daimî himayen altında tutmanı.. değişmeyen ve herhangi bir zarar dokundurulamayan yakınlığına almanı..

hiç kimsenin dokunamayacağı fakat içine girenlerin her ihtiyacına kafi gelen korumana dâhil etmeni..

her şeyi ihata etmiş bulunan ve asla parçalanamayan sıyanetinle saklamanı..

yüksek ve aşılamayan kalene, asla zayi olmayan emanetlerin arasına katmanı..

hıfz u inayet çadırında muhafaza buyurmanı..

koruman, gözetmen ve setretmen ile sarıp sarmalamanı..

kötülerin şerrini bizden uzak tutmanı..

azametinin nuruyla bizni zalim ve fâcirlerden gizlemeni..

şer konuşan bütün dilleri biz karşı bağlamanı..

zarar vermek kastıyla atılan bütün okları geri çevirmeni..

hasetle bakan kem gözleri, düşmanlıkla atan bütün kalbleri göremez ve atamaz hale getirmeni..

kahrımızı isteyenleri, rahat ve istikrar bulamayacakları şekilde kahretmeni..

arzı bütün genişliğine rağmen onlara dar hale getirmeni..

eziyet etmeyi meslek haline getiren her zalimi hilm, lütf ve mühlet dairenden çıkarmanı.. ısrarla düşmanlık yapanların ellerini kollarını kelepçeleyip kalblerini bağlamanı..

emellerine ulaşmalarına müsaade etmemeni..

haddini aşan ve zarar vermek için fırsat kollayanlara karşı bizi sıyanet etmeni.. kaybolan ve elden giden şeylere karşılık lütuflarınla bizi sevindirmeni..

her türlü fitne, hayırsızlık ve sıkıntıların şerrinden bizi korumanı..

kalbimizi bütün haset, garaz ve kinlerden arındırmanı..

arkadan ve önden gelebilecek şerlerden bizi muhafaza etmeni..

her iki cihanda gaye-i hayallerimize ulaştırmanı..

kazanın karşı konulamaz hükümleri ve kaderde olan ağır belalara karşı sürpriz ve gizli lütuflarınla bizi bürümeni ve gece- gündüz, ikamette-seferde, uyurken-uyanıkken, açık-gizli her halimizde güzellerden güzel maiyyetinle bizimle beraber olmanı Senden dileniyoruz. Allahım!

Yine O, Kâinatın İftihar Tablosu hatırına ve huzurunda isimlerini zikrettiğim Ashab-ı Bedir hürmetine Senden, cânî ve serkeşleri bile içine alan geniş ve kuşatıcı affınla, hiçbir kulun Senin üzerinde hiçbir hakkı olmamasına rağmen iyi ve kötü herkese ulaşan ihsanınla, bize de bol bol lütufta bulunmanı..

Senden başka herkes ve her şeyden bizi müstağni kılmanı..

ömrümüzü hayırlı ve uzun kılmanı..

mümin kullarının kalblerine bizim ve üzerinde yürüdüğümüz yolun sevgisini yerleştirmeni..

üzerimizde bulunan hak ve borçları ödemeye muvaffak kılmanı..

göz açıp kapayıncaya kadar bizi kendimizle ve nefsimizle başbaşa bırakmamanı.. günahlarımızı bağışlamanı..

helal ve hoş kazanç ihsan etmeni..

sürçmelerimizi affetmeni..

amellerimizi ve yine Senin havlinle işleyebildiğimiz iyiliklerimizi kabul etmeni..

bizi, zürriyetimizi ve erkek-kadın bütün inananları karanlıklardan nura çıkarmanı.. günahlarla aramıza en büyük kalkan ve en sağlam bir sur ile girmeni..

İslam’ı en büyük talebimiz haline getirmeni..

lütuf ve rahmetinden ümit kesmeden, af ve müsamahan hakkında ye’se düşmeden

dinî ve dünyevî işlerimde bize tertemiz ve afiyet içinde bir hayat yaşatmanı.. demimize damarımıza karışacak her çeşit zulümden ve ağyar mülahazalarından bizi uzak tutmanı..

inkisar içindeki kalbimizi zafer ve nusretinle sarıp sarmalamanı..

inabe ve hüsn-ü yakîn ile rızıklandırmanı..

salih kullarına dünyayı nasıl göstermişsen bize de öyle göstermeni.. kopan bağlarımızı fazlınla birleştirmeni..

zayıf ve cılız halimizi kudretinle güçlendirmeni..

eğri büğrü huylarımızı izale etmeni..

gevşeyen himmetimizi gafletinden uyandırmanı..

 

Senin haşyetinden gözyaşlarımızı kesintisiz yağan yağmurlar gibi akıtmanı ve en çok talepte bulunduğumuz isteklerimizi bahşetmeni ve bizi âkıbetin en güzeliyle serfiraz kılmanı diliyoruz.

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ve  ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin