(“EY MERHAMETLİLER MERHAMETLİSİ ALLAHIM!”)

NOT: Bu dua örneğimiz; bu haftaki  Bamteli’nde geçen (IZDIRAP…IZDIRAP…IZDIRAP!.._ 28 NİSAN 2019) İnananların şiarı (Müslümanlık alameti/nişanı) sayılan dua ile başlayalım: Rabbim, yarlığa bizi, merhamet buyur; buyur ki, merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin, Sen! (Mü’minûn, 23/118)” den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

***

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-31

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor: “Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin, duası kabul olunur.”] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (Alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün Halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali Efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn Efendilerimize..

 Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza Efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ve  ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta Büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım!

Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab! fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım!

İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbimiz! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

 

— 

Ey çokça bağışlayan ve bol bol Merhamet eden!

Ey merhameti geniş fakat azabı mücrim toplumdan geri çevrilemeyen!

Ey düşkünlere her zaman merhamet nazarıyla bakan!

Ey merhametiyle, miskin ve düşkünlerin elinden tutan!

Ey merhameti bütün merhametlerin üstünde ve onlardan farklı olan!

Ey merhamet ve şefkati çok olan Atûf!

Ey merhamete susamış kullarının rahmet ve merhamet menbaı!

Ey ızdırar içinde iki büklüm olanların gönüllerinden kopup gelen münacaatlarına cevap veren!

Ey merhametine hudut olmayan, yüce ve kerîm Rabbimiz!

Ey dualarımızı her zaman kabulle karşılayan Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz!

Ey durumuna göre herkese iyilikte bulunan ve donanım, konum ve liyakate göre bol bol merhamet eden Berr u Rahîm!

Ey keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhametlerin ötesinde ve hepsinin kaynağı olan Yüce Rabbim!

Ey rahmetine, merhametine nâil olmak, rıza ve rıdvanına ehil hâle gelmek, kullarının en nihaî emeli, isteği, talebi, arzusu olan Sultanlar Sultanı Allahım!

ey azamet ve ululuk tahtının Sultanı ve ey lütf u keremiyle, sevdiklerini umduklarına nâil eyleyen Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz!

Yarlığa Rabbim bizi ve merhamet buyur; buyur ki, Sen merhameti en hayırlı olansın.

İlâhî! Dileklerimizin yüce dergâhında kabulü için yine Senin şefaatine dehâlet ediyor, azabından korunmak için Senin merhametine sığınıyoruz. İhsanlarına karşı çok arzuluyuz; nimetlerine nihayetsiz rağbetimiz var; lütuf sağanaklarınla sırılsıklam hâle geleceğimiz, inayet bulutlarınla gölgeleneceğimiz ânı gözlüyoruz; kapını çalarak, dergâhına teveccüh ederek, lütf u inayetine sığınarak, yüce katından bahşedeceğin en câzip lütufları avlamaya çalışarak, cemâline koşarak, azametin ve celâlin karşısında el-pençe divan durarak Seni, Senin rızanı talep ediyoruz.

Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım!

Bizi bağışla, bize merhamet et, bizden razı ol, bizden kabul buyur, bizi Cennet’ine koy, Cehennem’den koru ve her hâlimizi, her işimizi ıslah eyle.

Allahım! Hâlimizi görüyor, ihtiyacımızı biliyorsun. Ne olur, bizi huzurundan felah ve necaha ermiş, dilekleri kabul edilmiş, mağfiret ve merhamet mazhariyetiyle payelendirilmiş  kullarına olarak çevir.

Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım!

Üzerimizde bağışlamadığın günah, gidermediğin gam ve tasa, ödemeye muvaffak kılmadığın borç, rızana uygun dünya ve âhiret ihtiyaçlarımızdan is’af buyurmadığın bir şey bırakma.

Ey Merhametliler Merhametlisi, celâl ve ikram sahibi Rabbim! Dünyada ve âhirette afv ü afiyet ihsan eyle.

Ya Rabbi! Bizi bağışla, bize merhamet eyle ve bizi yolların en doğrusuna hidayet buyur.

Hata ve kusurlarımızı mağfiret buyur Allahım; şüphesiz Sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

Zâtına hamd, şükür ve ibadet etmeyi üzerimize vâcip kılan Âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun yüce şanına yaraşır, hep artan ve hiç kesilmeyen bir şekilde hamd olsun. Ey Merhametlilerin En Merhametlisi Allahım! Ayıp ve kusurlarımızı ört. Çirkin şeyleri bizden uzaklaştır. Sıkıntılarımızı bertaraf eyle. Mahlûkatın en hayırlısı olan Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) ve ehline de salât ü selâm eyle!

Ey kullarının gözlerini marifet meşcereliklerine açan ve lisanlarını hamd ile coşturan Merhametliler Merhametlisi Allahım!

Keder ve tasaların gelip kalbimizi yıpratmasına müsaade etme. Arzularımızın gerçekleşmesi için gayret gösterirken bâtıl yollara düşmekten bizi koru ve işlerimizi de, ömrümüzü de hep güzelliklerle neticelendir!

Ya Rabbî ve ya İlahî! Günahlarımızı rahmet bulutlarınla ört; ayıplarımızın üzerine de merhamet ve şefkat bulutlarını gönder!

Ey ızdırar içerisinde hafakanlar yaşayan muzdar kullarının niyazlarına icabet buyuran. Ey zararları kaldırıp telâfi eden. Ey iyilikleri karşılıksız ve en büyük olan. Ey gizli gizli cereyan eden işlere de nigehbân olan Yüceler Yücesi Allahım!

Huzuruna sermayesiz geldik; nâçâr, Senin cömertliğine ve keremine sığınıyor, “Keremkân Sensin, kesme keremin.” diyerek rahmet denizlerinden biz de hissedar olmak istiyoruz. Dualarımıza icabet buyur ve bizi ümitlerimizde, dileklerimizde haybet ve hüsrana uğratma. Tevbe kapından Sana olan teveccühümü karşılıksız bırakma!

Ey Merhametlilerin en Merhametlisi Mevlâm! Bu bendelerine lütf u ihsanla muamelede bulunup hata ve günahlarını affet, ne olur!..

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!

Bahtına düştük, ne olur, bize istihkakımız olan azap edilmek ve mahrumiyete maruz bırakılmakla değil, Senin şanın olan mağfiret ve rahmetle muâmelede bulun!

Rahmetine sığınıyoruz ey merhameti merhametlerin en güzeli olan Rabbim! Ne olur, dualarımızı kabul buyur.

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz! Sen her şeye kâdirsin; bizim dualarımıza icabette bulunmak da Sana asla zor gelmez. Ne olur ya Rab, niyazımızı kabul buyur !

 Allahım! Kudretin hakkı için tevbemizi kabul buyur. Sen Hâlîm’sin, affetmeyi seversin; bizi de affet. Aczimizi, zayıflığımızı, çaresizliğimizi görür ve bilirsin; hâlimize merhamet et!

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin