(“ALLAHIM! SENDEN BASKA İLAH YOK Kİ BİZE İMDAT ETSİN. EMÂN VER BİZE, EMÂN DİLİYORUZ…”)

NOT: Bu Dua Örneğimiz; İmtihan Günlerinde acz, zaaf ve fakrımızı dillendirerek Rabbimize iç dökme duyguları ile  Cevşen-i Kebir’in 1-50 Bab’ ları arasındaki o satırlar, cümleler ve kelimeler arasına girerek tefekkür seyahati ve Cenab-ı hakkın rahmetinin enginliği mülâhazasıyla Sâdıkların ümit ufku olan kapıya yönelip yakarışta bulunma niyetiyle hazırlanmıştır.

***

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-28

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor: “Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin, duası kabul olunur.”] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (Alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün Halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali Efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn Efendilerimize..

 Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza Efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ve  ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta Büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım!

Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab! fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım!

İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbimiz! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

 

— 

Allahümme innî es’elüke, bi esmâike:

1- Yâ Allah 2- Yâ Rahmân 3- Yâ Rahîm 4- Yâ Alîm  5- Yâ Halîm  6- Yâ Azîm 7- Yâ Hakîm 8- Yâ Kadîm 9- Yâ Mukîm 10-Yâ Kerîm  Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyoruz. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

(2)

2- Yâ Mücîbet deavât… Ey Dualara cevap veren

7- Yâ Dâfial beliyyât.. Ey belaları def eden

8- Yâ Sâmial esvât.. Ey sesleri işiten

9- Yâ Mu’tiyel mes’ûlât.. Ey dilekleri veren

10- Yâ Âlimes sırrı vel hafiyyât.. Ey sır ve gizlilikleri bilen

Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr…Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

(3)

 

2- Yâ hayran Nâsırîn.. Ey yardım edenlerin en hayırlısı

 9- Yâ hayral Fâsılîn.. Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı

 

(4)

5- Yâ men hüve Şedîdül Mihâl.. Ey kudret ve azabı şiddetli olan

6- Yâ men hüve Şedîdül İkâb.. Ey ikâbi siddetli olan

7- Yâ men hüve Serîül Hisâb… Ey hesabı süratli gören

10- Yâ men hüve yünşiüs Sehabes Sikâl.. Ey yüklü bulutları yoktan var eden

 

(5)

5- Yâ Burhân.. Ey kullarına yol gösteren Burhân

8- Yâ Müsteân.. Ey kendisinden yardım istenen Müsteân

10- Yâ zel emân.. Ey emnü eman sahibi

 

(6)

1- Yâ men tevâdaa küllü şey’in li azemetih.. Ey azametine herşeyin boyun eğdiği

2- Yâ menistesleme küllü şey’in li kudretih.. Ey kudretine her şeyin teslim olduğu

3- Yâ men zelle küllü şey’in li izzetih.. Ey izzetine karşı her seyin zelîl olduğu

8- Yâ men kâmetis semâvâtü bi emrih.. Ey emriyle göklerin ayakta durduğu

9- Yâ menistekarratil ardu bi iznih.. Ey izniyle yerin karar kıldığı

10- Yâ men lâ ya’tedî alâ ehli memleketih.. Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

 

 (7)

2- Yâ kâşifel belâyâ.. Ey belaları kaldıran

3- Yâ münteher recâyâ.. Ey ümitler Kendisinde son bulan

8- Yâ sâmiaş şekâyâ.. Ey şikayetleri işiten

10- Yâ mütlikal üsârâ.. Ey esirleri salıveren

 

(8)

4- Yâ zel ahdi vel vefâ.. Ey ahd ve vefâ sahibi

7- Yâ zel faslı vel kazâ.. Ey kesin söz ve hüküm

 

(9)

Ve es’elüke, bi esmâike:

2- Yâ Dâfiu.. Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi

4- Yâ Sâmiu.. Ey bütün sesleri işiten Sem’î

7- Yâ Şâfiu.. Ey kullarına şefaat eden Safî

10- Yâ mûsiu.. Ey istediği şeyi istedigi şekilde genişletip bollaştıran Mûsî

 

(10)

5- Yâ Kâşife külli mekrûb.. Ey bütün sıkıntıya düşenlerin Ferahlatıcısı

6- Yâ Fârice külli mağmûm.. Ey bütün üzüntüye düşenlerin Sevindiricisi

7- Yâ Râhime külli merhûm.. Ey bütün merhamet olunanların Merhamet Edicisi

8- Yâ Nâsıra külli mahzûl.. Ey bütün yardımcısız kalanların Yardımcısı

9- Yâ Sâtira külli ma’yûb.. Ey bütün ayıplıların Ayıbını Örten

10- Yâ Melcee külli mazlûm.. Ey bütün zulme uğrayanların Sığınağı

Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr…Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

(11)

1- Yâ İddetî inde şiddetî.. Ey zorluk zamanında hazırlığım,

2- Yâ Racâî inde musîbetî.. Ey musibet zamanında ümit kaynağım

3- Yâ Mûnisî inde vahşeti.. Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım,

4- Yâ Sâhibi inde ğurbeti.. Ey gurbette benim arkadaşım,

6- Yâ Kâşifî inde kurbetî.. Ey sıkıntı zamanında imdadım,

7- Yâ Ğıyâsî indef tıkârî.. Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum

9- Yâ Muînî inde fezeî.. Ey çeresizlik zamanında sığınağım,

10- Yâ Delîlî inde hayretî.. Ey korku zamanımda benim yardımcım

 

(12)

4- Yâ keşşâfel kürûb.. Ey zorlukları gideren,

9- Yâ habîbel kulûb.. Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren

10- Yâ enîsel kulûb.. Ey üzüntüleri yok eden

(13)

Ve es’elüke, bi esmâike:

4- Yâ Kefîl.. Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil,

5- Yâ Delîl.. Ey kullarına yol gösteren Delil

6- Yâ Mukîl.. Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,

7- Yâ Habîr.. Ey her şeyden haberdar olan Habir

8- Yâ Latîf.. Ey lütuf u keremi bol olan Latif

10- Yâ Melîk

(14)

1- Yâ delîlel mütehayyirîn.. Ey şaşkınlarin yol göstericisi

2- Yâ ğıyâsel müsteğisîn.. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı

3- Yâ sarîhal müstesrihîn.. Ey medet isteyenlerin imdat edicisi

4- Yâ cârel müstecirîn.. Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu

6- Yâ ğâfiral müznibîn.. Ey günahkarların bağışlayıcısı

7- Yâ emânel hâifîn.. Ey korkanlara emniyet veren

8- Yâ râhimel mesâkîn.. Ey miskinlere merhamet eden

9- Yâ enîsel müstevhışîn.. Ey yalnızlık duyanların dostu

10- Yâ mucîbe da’vetil mudtarrîn.. Ey darda kalanların dualarina cevap veren

(15)

3- Yâ zel emni vel emân.. Ey emniyet ve eman sahibi

6- Yâ zer rahmeti verrıdvân.. Ey rahmet ve rıdvan sahibi

9- Yâ zel afvi vel gufrân.. Ey af ve mağfiret sahibi

10- Yâ zerre’feti vel müsteân.. Ey kendisinden yardim istenen şefkat sahibi

 

(16)

7- Yâ men hüve Alimu külli şey.. Ey her şeyi bilen

8- Yâ men hüve Kâdiru külli şey.. Ey her şeye gücü yeten

(17)

Ve es’elüke, bi esmâike:

1- Yâ Mü’min.. Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mümin

6- Yâ Mühevvin.. Ey musibetleri hafifleten ve zorluklari kolaylaştıran Mühevvin

9- Yâ Muavvin.. Ey muhtaçlarin yardımına koşan Muavvin

 

(18)

4- Yâ men hüve alâ abdihî Rahîm.. Ey kullarına rahmet eden

7- Yâ men hüve li men tereccâhü Kerim.. Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan

9- Yâ men hüve fî hükmihî Lâtif.. Ey hükmünde lütuf sahibi olan

10- Yâ men hüve fî lutfihî Kadîr.. Ey lütfunda kadir olan

(19)

1- Yâ men lâ yürcâ illâ fadluh.. Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen

4- Yâ men lâ yüs’eli illâ afvüh.. Ey affından başka bir şey istenmeyen

 

(20)

1- Yâ Fâricel hem.. Ey tasayı kaldıran

2- Yâ Kâşifel ğam.. Ey gamı gideren

3- Yâ Gâfiraz zenb.. Ey günahı affeden

4- Yâ Kâbilet tevb.. Ey tevbeyi kabul eden

5- Yâ Hâlikel halk.. Ey yaratılmışların yaratıcısı

6- Yâ Sâdıkel va’d.. Ey vaadinde sadık olan

7- Yâ Râzıket tıfl.. Ey yavrulara rızık veren

8- Yâ Mûfiyel ahd.. Ey sözünü yerine getiren

9- Yâ Âlimes sır.. Ey gizliyi bilen

10- Yâ Fâlikal hab.. Ey tohumu yarıp sümbüllendiren

Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr… Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

(21)

Fe es’elüke, bi esmâike:

3- Yâ Veliy.. Ey Müminlerin dostu olan Veli

7- Yâ Radiy.. Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razi

10-Yâ Kaviy.. Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi

(22)

1- Yâ men ezharal Cemîl.. Ey güzeli açığa çıkaran

7- Yâ vâsial mağfirah.. Ey mağfireti geniş olan

8- Yâ bâsitel yedeyni birrahmeh.. . Ey rahmeti bol veren

9- Yâ sâhibe külli necvâ.. Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi

10-Yâ müntehâ külli şekvâ.. Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan

 

(23)

5- Yâ zel hücetil kâtiah.. Ey kesin hüccet sahibi

6- Yâ zel kerâmetizzâhirah.. Ey açık ikram sahibi

9- Yâ zel kuvvetil metîneh.. Ey metin kuvvet sahibi

 

(24)

1- Yâ ahkemel hâkimin.. Ey hükmedenlerin en hükmedicisi

2- Yâ a’dedel âdilin.. Ey adillerin en adaletlisi

3- Yâ esdakassâdıkîn.. Ey doğruların en doğrusu

7- Yâ esreal hâsibîn.. Ey hesaba çekenlerin en süratlisi

8- Yâ esmaessâmiîn.. Ey işitenlerin en iyi işiticisi

10-Yâ erhamerrâhimîn

 

(25)

4- Yâ Râhimel aberât.. Ey için için üzülenlere acıyan

6- Yâ Kâşifel beliyyât.. Ey belaları defeden

9- Yâ Münzilel berekât.. Ey bereketleri indiren

(26)

Ve es’elüke, bi esmâike:

3- Yâ Mutahhir.. Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir

4- Yâ Münevvir.. Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir

 

5- Yâ Mukaddim.. Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim

6- Yâ Muahhir.. Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir

7- Yâ Müyessir.. Ey hayırli isleri kolaylaştıran Müyessir

(27)

3- Yâ Rabbel Mescidil Harâm.. Ey Mescidü’l Haramın Rabbi

4- Yâ Rabbel Beledil Harâm.. Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi

8- Yâ Rabbennûri vezzalâm.. Ey nur ve karanlığın Rabbi

9- Yâ Rabbettahiyyeti vesselâm.. Ey tahiyyat ve selamın Rabbi

10-Yâ Rabbel celâli vel ikrâm.. Ey celal ve ikramın Rabbi

 

(28)

1- Yâ imâde men lâ imâde leh.. Ey desteği olmayanların desteği

2- Yâ senede men lâ senede leh.. Ey dayanağı olmayanların dayanağı

4- Yâ ğıyâse men lâ ğıyâse leh.. Ey imdata koşacak kimsesi olmayanların imdadı

5- Yâ hırze men lâ hırze leh.. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu

6- Yâ fahra men lâ fahra leh.. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı

8- Yâ muîne men lâ muîne leh.. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı

9- Yâ enîse men lâ enîse leh.. Ey dostu olmayanların dostu

10-Yâ ğunyete men lâ ğunyete leh.. Ey zenginliği olmayanların zenginliği

 

 (29)

Ve es’elüke, bi esmâike:

3- Yâ Râhim.. Ey mahlukatına merhamet eden Rahim

5- Yâ Âlim.. Ey her şeyi bilen Alim

6- Yâ Âsım.. Ey yarattıklarını koruyan Asım

10-Yâ Bâsıt.. Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basıt

 

 (30)

1- Yâ âsıme men ista’semeh.. Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan

2- Yâ Râhime men isterhameh.. Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden

3- Yâ nâsıra men istansarah.. Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden

4- Yâ hâfiza men istahfezah.. Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden

5- Yâ mükrime men istekrameh.. Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden

6- Yâ mürşide men isterşedeh.. Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden

7- Yâ muîne men isteâneh.. Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden

8- Yâ muğıse men isteğâseh.. Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden

9- Yâ sarîha men istasrahah.. Ey feryat edenlerin feryadına koşan

10-Yâ gâfira men istağferah.. Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr… Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

(31)

4- Yâ kadîmel fadl.. Ey fazlı kadim olan

6- Yâ Dâimel lûtf.. Ey lütfu daim olan

7- Yâ Nâfisel kerb.. Ey sıkıntıyı gideren

8- Yâ Kâşifeddur.. Ey zararı kaldıran

 

(32)

2- Yâ Lâtifen lâ yürâm.. Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif

10-Yâ Kaviyyen lâ yüd’af.. Ey zaafa uğratılmayan Kavi

(33)

Ve es’elüke, bi esmâike:

3- Yâ Şâhid.. Ey her yerde hazır ve nazır olan Şahid

5- Yâ Râşid.. Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Raşid

9- Yâ Nâfi.. Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi

10-Yâ Hâdi.. Ey kullarına hidayet veren Hadi

 

 (34)

3- Yâ erhamü min külli Rahîm.. Ey bütün merhametlilerden daha Rahim

4- Yâ ahkemu min külli Hakîm.. Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim

10-Yâ eltafü min külli Lâtif.. Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif

(35)

1- Yâ men Hüve fî ahdihî Vefiy.. Ey ahdinde Vefalı

2- Yâ men Hüve fî vefâihî Kaviy.. Ey vefasında Kuvvetli

5- Yâ men Hüve fî kurbihî Lâtîf.. Ey yakınlığında Latif

(36)

1- Yâ men Hüve külli şey’in hâdiün leh.. Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği

4- Yâ men Hüve külli şey’in münîbün leh.. Ey her şeyin kendisine döndüğü

5- Yâ men Hüve külli şey’in hâifün minh.. Ey her şeyin kendisinden korktuğu

7- Yâ men Hüve külli şey’in kâimün bih.. Ey her şey onunla ayakta olan

9- Yâ men Hüve külli şey’in sâirun ileyh.. Ey her şeyin kendisine yöneldiği

 

(37)

Ve es’elüke, bi esmâike:

 

1- Yâ Kâfî.. Ey kullarına yeten Kâfî,

2- Yâ Şâfî.. Ey her türlü derde deva veren Şâfî

3- Yâ Vâfî.. Ey vaadinde duran Vâfî

4- Yâ Muâfî.. Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muâfî

8- Yâ Kâdî.. Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kâdî

10-Yâ Hâdî.. Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadî

 

 (38)

1- Yâ men lâ meferre illâ ileyh.. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan

2- Yâ men lâ mefzaa illâ ileyh.. . Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan

3- Yâ men lâ melcee illah ileyh.. Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan

4- Yâ men lâ yütevekkelü illâ aleyh.. Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan

5- Yâ men lâ maksada illâ ileyh.. Ey kendisinden başka maksud olmayan

6- Yâ men lâ mencee illâ ileyh.. Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan

7- Yâ men lâ yürğabü illâ ileyh.. Ey kendisinden baskaşına rağbet edilmeyen

8- Yâ men lâ yü’bedü illâ ileyh.. Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen

9- Yâ men lâ yüsteânü illâ minh.. Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen

10-Yâ men lâ havle velâ kuvvete illâ bih.. Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan

 (39)

1- Yâ hayral merhûbîn.. Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı

2- Yâ hayral matlûbîn.. Ey matlubların en hayırlısı

3- Yâ hayral merğubîn.. Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı

4- Yâ hayral mes’ûlîn.. Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı

5- Yâ hayral maksûdîn.. Ey maksud olanların en hayırlısı

6- Yâ hayral mezkûrîn.. Ey zikredilenlerin en hayırlısı

7- Yâ hayral meşkûrîn.. Ey şükredilenlerin en hayırlısı

8- Yâ hayral mahbûbîn.. Ey sevilenlerin en hayırlısı

9- Yâ hayral münzilîn.. Ey indirenlerin en hayırlısı

10-Yâ hayral müste’nisîn.. Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

 

(40)

1- Yâ men Hüve halaka fesevvâ.. Ey yaratıp düzene koyan

2- Yâ men Hüve kaddera fehedâ.. Ey takdir edip hedefe götüren

3- Yâ men Hüve yekşifül belvâ.. Ey belayı kaldıran

4- Yâ men Hüve yesmeunnecvâ.. Ey gizli yakarışı işiten

5- Yâ men Hüve yünkızül ğarka.. Ey batmışı kurtaran

6- Yâ men Hüve yüncil helkâ.. Ey helak olana necat veren

7- Yâ men Hüve yeşfil merdâ.. Ey hastaya şifa veren

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr… Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

(41)

Ve es’elüke bi esmâike:

3- Yâ Kâhir.. Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir

4- Yâ Kâdir.. Ey her şeye gücü yeten Kâdir

5- Yâ Nâzir.. Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nâzir

9- Yâ Nâsir.. Ey dostlarına yardim eden Nâsir

 

 

(42)

1- Yâ men Hüve fil berri vel bahri sebîlüh.. Ey karada ve denizde yolu olan

8- Yâ men Hüve fil mîzani kadâüh.. Ey Mizanda hükmü olan

9- Yâ men Hüve fil Cenneti rahmetüh.. Ey Cennette rahmeti olan

10-Yâ men Hüve finnâri azâbüh.. Ey ateşte azabı olan

 

 (43)

1- Yâ men Hüve ileyhi yehrebül hâifûn.. Ey korkanların kendisine kaçtığı

3- Yâ men Hüve ileyhi yaksidül münîbûn.. Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği

6- Yâ men Hüve fîhi yetmaul hâtiûn.. Ey hatalıların kendisinden ümit beslediği

7- Yâ men Hüve yeste’nisü bihil mürîdûn.. Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu

9- Yâ men Hüve aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn.. Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği

 

 (44)

1- Yâ akrabü min külli karîb.. Ey bütün yakınlardan daha yakın

2- Yâ ehabbü min külli habîb.. Ey bütün sevilenlerden daha sevgili

5- Yâ akvâ min külli kaviy.. Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi

8- Yâ er’afü min külli raûf.. Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf

9- Yâ erhamü min külli rahîm.. Ey bütün merhametlilerden daha Rahim

 

 (45)

Ve es’elüke, bi esmâike:

1- Yâ Karîb.. . Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb

3- Yâ Habîb.. Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb

4- Yâ Mücîb.. Ey kullarının dualarına cevap veren Mucîb

6- Yâ Tabîb.. Ey bütün dertlere deva veren Tabîb

7- Yâ Bâsir.. Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr

8- Yâ Habîr.. Ey her şeyden haberdar olan Habîr

 

(46)

1- Yâ Ğaliben gayra mağlûb.. Ey mağlup olmayan Galib

5- Yâ Kâhiren gayra makhûr.. Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir

7- Yâ Hâfizan gayra mahfûz.. . Ey korunmayan Koruyucu

8- Yâ Nâsiran gayra mansûr.. Ey yardım edilmeyen Yardım Edici

9- Yâ Şâhidan gayra ğaib.. Ey gaib olmayan Şahid

10-Yâ Karîben gayra baîd.. Ey uzak olmayan Yakın

 

(47)

1- Yâ Nûrannûr.. Ey nurların Nuru

4- Yâ Hâlikannûr.. Ey nurları Yaratan

5- Yâ Mukaddirannûr.. Ey nurları Takdir Eden

6- Yâ Müdebbirannûr.. Ey nurları İdare Eden

9- Yâ Nûranfevka külli Nûr.. Ey bütün nurların üstünde olan Nur

 

(48)

1- Yâ men atâuhû şerîf.. Ey bağış ve ihsanı şerefli olan

2- Yâ men fi’lühû lâtîf.. Ey fiili latif olan

3- Yâ men lûtfuhu mukîm.. Ey lütfu daim olan

4- Yâ men ihsâhühû kadîm.. Ey ihsanı kadim olan

5- Yâ men kavlühû hakk.. Ey sözü hak olan

6- Yâ men va’dühû sıdk.. Ey vaadi doğru olan

10-Yâ men ünsühû lezîz.. Ey dostluğu lezzetli olan

 

 (49)

Ve es’elüke, bi esmâike:

2- Yâ Mufassıl.. Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassıl

3- Yâ Mübeddil.. Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil

4- Yâ Müsehhil.. Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil

5- Yâ Müzellil.. Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil,

7- Yâ Muhavvil.. Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil

8- Yâ Mücemmil.. Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,

9- Yâ Mükemmil.. Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,

10-Yâ Mufaddıl. Ey istediğini istediğine üstün kılan Mufaddıl,

 

(50)

 

3- Yâ men yehdi ve lâ yühdâ.. Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan

5- Yâ men yut’imu ve lâ yut’am.. Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,

6- Yâ men yücîru ve lâ yücâr.. Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,

 

7- Yâ men yakdî ve lâ yükdâ aleyh.. Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen

8- Yâ men yahkumu ve lâ yuhkamu aleyh.. Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin