NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki  Bamteli’nde geçen ( Bamteli: ÇAĞIN FÜTÜVVET RUHU 10 Mart 2019) “O da insanın sürekli, her gün dünyaya daha farklı bir göz açması ile, daha farklı bir dirilişi ile alakalıdır, ancak öyle olabilir; yani her gün bir kere daha imanını yenilemek suretiyle gerçekleşebilir. Nitekim Hazreti Sâdık u Masdûk Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “İmanınızı Lâ ilâhe illâllah ile yenileyiniz. buyurmaktadır. Sahabî felsefesi ile, Gel hele şöyle bir saat yeniden seninle iman edelim!” mevzuu….” den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

***

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-24

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

— 

Ey bize imanı sevdiren ve onu kalblerimizde güzelleştiren; bize inkâr, fısk ve isyanı kerih gösteren ve böylece bizi dosdoğru yolda yürüyenlerden eyleyen!

Ey iman edenler için ders ve ibret alınacak darb-ı meseller ortaya koyan!

Ey iman edenleri düşmanlarına karşı destekleyen ve böylece mümin kulları diğerlerine galip gelen!

Ey kullarının sadece Kendisine iman ve itaatle zilletten kurtulup izzete erdikleri izzet menbaı!

Ey sevgisi dinimiz, imanımız, cesetlerde canımız Sevgililer Sevgilisi Habîb!

Ey iman ve hidayet gibi her türlü hayır ve güzelliğin biricik ışık kaynağı, bütün nurların yegâne menbaı ve birbirinden güzel isimlerinden biri de Nur olan!

Ey iman eden kullarının sadr u sinelerini İslâm’ın güzelliklerine açan!

Ey sihirbazları secdeye kapandırıp, onlara “Âlemlerin Rabbi’ne, Mûsa ile Harun’un (aleyhimesselâm) Rabbi’ne biz de iman ettik.” dedirten!

“Artık kim tağutu reddedip Allah’a iman ederse, işte o, kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir.”

“Onların yaptıkları her işin üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz.” “Zalimlerin cezası budur.” “Sonra Biz, resûllerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir borçtur.”

“Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine: ‘Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar, aman onlardan kendinizi koruyun!’ dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını artırırmış ve ‘Hasbünallah ve ni’me’l-vekil’ (Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!) derler. Sonra da kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah’tan bir âfiyet, selâmet ve lütuf ile geri döndüler.”

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan şu nimetini hatırlayın: Hani bir topluluk size el uzatmaya, sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de O, bunların ellerini size zarar vermekten men etmişti.”

“Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler.”

“Muhakkak ki Allah iman edenleri koruyup müdafaa eder.”

“Onlar önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına Cennet’e doğru ilerlerler.”

“Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir.” “Ne mutlu iman edip de yararlı işler yapanlara!

“O müttakiler: ‘Ey bizim kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi Cehennem azabından koru!’ diye yalvarırlar. Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimî, Allah’ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah’tan af dileyen müminlerdir. Allah’tan başka tanrı bulunmadığına şahit bizzat Allah’tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ehl-i ilim de bu gerçeğe, Aziz ve Hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah’tan başka ilah olmadığına şahittirler. Allah katında hak din, İslâm’dır.”

Bizi İslâm ile azîz, iman ile kerîm ve Nebîsi ile muhterem kılan; bizleri O’nunla dalâletten hidayete çıkaran, dağınıklıktan kurtaran, kalblerimizi te’lif buyuran, düşmanlık besleyenlere karşı bize yardım eden, beldelere hâkim eyleyen ve bizi birbirimizi seven kardeşler hâline getiren Allah’a hamd olsun.

Ey bütün mevcûdâtı yaratan ve yaşatan Ulu Sultanım!

 Senin nimetlerinin büyüklüğü yanında bizim şükrümüz pek noksan; ikramlarına karşı ettiğimiz senâ da çok cılızdır. Üzerimizdeki iman urbası da, başımdaki izzet tâcı da, boynumuzda hep duracak olan Sana kulluk tasması da hep Senin ihsan ve lütuflarının eseridir. Evet ya Rabbi! İhsanların o kadar hadsiz ki, onları saymaktan aciziz; değil tek tek saymak hepsinin büyüklüğünü birden idrake bile güç yetiremiyoruz. Senin şükrüne nasıl tâkat getirebiliriz ki biz; Sana şükretmenin bile bir şükür borcu oluyor. Evet, ne zaman “leke’l-hamd/hamd Sana” desek, onun için de ayrıca bir “hamd olsun” demek vacip oluyor.

Allahım!

İmanın tadına erdikten sonra yeniden küfre saplanmaktan, Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra dalâlet çukurlarına yuvarlanmaktan, İslâm’a intisapla şeref kazandıktan sonra onun dışında başka yollara düşüp alçalmaktan, izzetten sonra zillete dûçâr kalmaktan ve hakk u hakikati kabul ettikten sonra Senin muradına muhalif tavır ve davranışlara girmekten Sana sığınıyoruz.

Ne olur Rabbim! Bizim sadrımızı imana aç ve imanın güzelliklerini kalbimize duyur ve o güzelliklerle ruhumuzu doyur!

Ya Ekramelekramîn ve ya Erhamerrahimîn! Senden, Sana arz edilmeye layık sağlam bir iman ve kıyamet gününde huzuruna çıkabileceğimiz tastamam bir yakîn dileniyoruz.

Ey Latîf, ey Raûf! “İşte onlar iman edip gönülleri Allah’ı zikretmekle, O’nu anmakla huzur bulan kimselerdir.” ferman-ı sübhaninde buyurduğun bahtiyar kullarından olabilmemiz için kalbimizi iman, itmi’nan, sekîne ve vakar ile doldur.

Allahım! İmanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle.

Allahım! Senden, imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir muvaffakiyet, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rıza diliyoruz.

Allahım! Senden, Senin lütf u kereminden hayatımızın bütününü yönlendirecek güçte bir iman.. hep saygı ve haşyetle çarpan bir kalb.. kendisiyle amel edip faydalanabileceğimiz bir ilim.. istikametten kıl kadar dahî ayrılmamıza müsaade etmeyecek doğrulukta bir yakîn istiyoruz.

Allahım! Bizi imanın hakikatine ulaştır, ulaştır ki Senden başkasından korkmayalım, kimseden maddî-manevî bir şey beklemeyelim, Senden gayrı hiçbir şeyi zâtından dolayı sevmeyelim ve yine Senden başka hiç kimsenin önünde eğilmeyelim.

Rabbim! Senden imanımızı artırmanı ve muhafaza buyurmanı diliyoruz. Öyle bir iman ki, bir kalbe yerleşince, daha o kalbde rızık endişesi ve başkalarından korku kalmaz. Yakınlığını öyle duyur ki Allahım, Halîlin Hazreti İbrahim’in (alâ nebiyyina ve aleyhisselâm) gözünden nasıl kalkmışsa perdeler, bizim gözlerimizden de bir bir öyle kalksın. Sen dilemedikçe sevdiklerinden bir fayda göremeyen insan, Sen dilemezsen düşmanlarından nasıl bir zarar görebilir ki? Asla.

Allahım! bizi tahkîkî imana ulaştır, derecemizi yükselt, dua ve namazımızı kabul buyur ve hatalarımızı bağışla.

Allahım! Bizleri imanın hazzını vicdanlarında tam hissetmiş.. bütün şek ve şüphelerden kurtulmuş.. gönülleri, Seni bilip bulmanın inşirahıyla dolup taşmış.. himmetleri coşmuş.. eksiksiz huzuru ve tastamam saadeti elde etmiş.. Hakk’ın muâmelesi gibi bir âb-ı hayat kaynağından kevserler içmiş.. içleri üns esintileriyle ayrı bir güzelliğe ulaşmış.. her türlü korkudan, endişeden emin kılınmış.. Rabb’e rücû ve teveccühle gönülleri itmi’nana ermiş.. ruhları yakîn zirvelerinde felahı bulmuş ve dünya-âhiret pazarında, dünyayı verip âhireti almak suretiyle kârlı bir ticarete muvaffak olmuş bahtiyar kullarından eyle!

Gizliyi, gizlinin de gizlisini bilen, arz ve semayı ayakta tutan, devam ve bekâ sahibi Allahım!

 Sana, esmâ-i hüsna ve sıfât-ı ulyâna, Zâtının ululuğu, celâl-i vechin, azamet ve saltanatın, sıfatların, rubûbiyetin ve yüce ilmin nasıl iktiza ediyorsa öylece iman ediyoruz.

Allahım! Senden haşyet ve saygıyla dolu bir kalb dileniyoruz. İman-ı daimî dileniyoruz.

Allahım! Bizi iman zînetiyle zînetlendir ve bizi hidayete eren ve başkalarının hidayetine vesile olan kullarından eyle.

Ey Yüce Allahım! Bizim ve cihanın dört bir bucağındaki kullarının kalblerini imana, İslâm’a ve ihsanın hakikatine açmanı ve bizleri ihsan şuuruyla hep iyiliği ve güzelliği takip eden kulların hâline getirmeni diliyoruz.

Ya İlahenâ! Ne olur, bizi de sadece Senin hoşnutluğunu gözeten ihlaslı kullarından kıl. Dosdoğru yola bilip görerek, yakîn ile sülûk edenlerden eyle. “Bizi hususî riayetinle gözet. (3 defa)” İman etmiş ve imanıyla güvene ermiş olarak huzuruna gelebilmemiz için bize re’fet ve şefkatinle muamelede bulun.

Allahım! Ehl-i makamın makamı, ashâb-ı hâlin hâli, hürmet sahiplerinin hürmeti hakkı için, hepsinden öte, hakkında “Biz Senin sadrına inşirah vermedik mi.” buyurduğun İnsanlığın İftihar Tablosu aşkına, O’nun sadrını genişlettiğin gibi, hidayet ve iman nimetleriyle bizim vicdanlarımızı da genişlet. O Nebîler Serveri’nin işlerini kolaylaştırdığın gibi bizim işlerimizi de kolaylaştır. Sana kullukta bize kolay bir yol bahşet.

Ya Rab! Senin Kitab-ı Mübîn’indeki, Muhakkak ki Allah ve melekleri şanı büyük O Nebî’ye Peygambere hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.” emrine ittibaen, O İnsanlığın Efendisi’ni, tertemiz ehl-i beytini, kerem ve iyiliğe kilitlenmiş ashâbını salât ü selâmlarla anıyor, el açışlarımızın, yakarışlarımızın en güzel ve en hayırlı şekilde cevap bulacağını ümit ediyoruz!

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin