CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-22

(“ALLAHIM! DEHRİN MUSİBETLERİNE KARŞI MUÎNİMİZ OL..!”)

NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki  Bamteli’nde geçen ( “HER BELA VE MUSİBET BİR CEZA MIDIR?” 24 Şubat 2019) “Bela ve musibet, sadece bir yanlışın cezası veya bir kötülüğün neticesi değildir, aynı zamanda müminler için bir yükseliş vesilesi ve bir mükâfatın mukaddemesidir.” den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

***

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-22

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:” Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, doğu ile batı arasında her ne istenilirse istenilsin, duası kabul olunur.” ] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

 

— 

Ey bela ve musibetleri kaldıran!

Ey bela ve musibetleri def ü ref’ eden!

Ey bir sıkıntıya düştüğümde tek dayanağım!

Ey bir musibetle karşılaştığımda biricik reca ve ümit kaynağım!

Ey bela, musibet ve şerleri defeden Dâfi’!

Ey kullarını her türlü bela ve musibetlerden kurtarıp sahil-i selâmete çıkaran Müncî!

Ey bela ve musibetleri gideren!

Ey maddî manevî musibetlere maruz kalıp da boğulmak üzere olanları kurtaran!

Ey kullarının üzerindeki bela ve musibetleri kaldıran Kâşif!

Ey zikriyle bütün musibet ve zorlukların ukdesi çözülen!

Ey arzıhâller sadece Kendisine sunulan ve mahlûkatın bütün işleri Kendisine ait olan! Ey Hayy u Kayyûm! Ey Samed!

Ey zıddı bulunmaktan münezzeh! Sen kullarının her hâlini görür ve gözetirsin.

Rabbimiz! Giriftar olduğumuz musibetler büyüdü de büyüdü.. tasalarımızın hadd ü hesabı yok.. gençliğimiz çoktan elden gitti.. duygu ve düşüncelerimiz duruluğunu kaybetti.. kederler topyekün üzerimize çullandı. Bir mükâfata mı mazhar olacağız yoksa bir mücazaata mı maruz kalacağız, onu da kestiremiyoruz, ey dönüşümüzün Kendisine olacağı, içimizden geçenleri de, dışımıza aksedenleri de, arzularımızı da, âkıbetimizin nasıl olacağını da bilen Rabbim!

Ey Kendisine el açıldığında cevap veren, dilediği hususu anında gerçekleştirmeye muktedir olan, azamet, kerem ve lütuf sahibi Rabbimiz! Bizim içine düştüğümüz musibetleri de ancak Sen bertaraf edebilirsin. Recâ hislerimizi tamamıyla Senin inayetine, rahmetine, şefkatine bağladık; ne olur, bu aciz kullarını haybet ve inkisara uğratma!

Bizi sadece Senin hoşnutluğuna götürebilecek işlerle meşgul olan, adaletine nihayetsiz güven ve itimat içinde bulunan, Senin kapından başka kapılarda dilencilik yapmayan, Sana yürekten inanan, Senin için olmadıkça insanların arasına katılmayan, hükmüne gönülden boyun eğip yürekten râm olan, birer imtihan vasıtası sayılan musibetlere karşı sabır kalesine sığınan, gece-gündüz ulu dergâhına el açıp yana yakıla yalvaran, dünyanın dünyaya bakan bütün yönlerinden uzaklaşıp âhiret iştiyakıyla yanıp tutuşan, hüşyar bir kalble sürekli Sana teveccühte bulunan, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını hep ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle.

Ey Rabbimiz! Başımızda dönüp duran musibetleri, içinde bocalayıp durduğumuz zavallılığı, şaşkınlığı, basiretsizliği, düşkünlüğü ve ne kadar acıklı hallere dûçar kaldığımızı görüyor ve biliyorsun.

“ Allah’ım! İnsanların başımıza gelen musibetlere sevinmesinden Sana sığınırım.

Ey Allahım! Düşmanlarımızı bize güldürme. Bizi kötü insanlara yoldaş etme. Bizi dinimize dokunan musibetlerle imtihana tâbi tutma. Dünyayı en büyük hedefimiz, tek düşüncemiz ve ilmimizin varıp dayandığı son nokta yapma ve bize merhamet etmeyecekleri üzerimize musallat eyleme.

Başımıza gelen her meşakkat ve musibete karşı sadece Sana güveniyor ve o musibetleri sadece Senin inayetinle aşabileceğimize inanıyoruz.

Allahım! Gecenin karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkardığın, gündüzün ziyasından bizleri faydalandırdığın, rızık kaynaklarını gösterdiğin ve bizi afet ve musibetlerden koruduğun için Sana nihayetsiz hamd ü senalar ediyoruz.

Senin sıyanetine dehalet ediyoruz; helakimize sebebiyet verebilecek tehlikeli zeminlerden, kalb ve ruh hayatımız adına afet sayılabilecek tavır ve davranışlardan bizi uzak tut.

Dehrin musibetlerine karşı muînimiz ol.

Dünya hayatının çetin imtihanlarında kayıplar yaşamamıza müsaade etme. Üzerimize sağanak sağanak sekîne indir. Düşüp kaymadan, yalpa yapmadan, yan çizmeden, dünya ve ukba hayatımız adına aldanma sebebi olabilecek her türlü yanlışlıklardan bizleri koru, ey rahmet, re’fet ve merhamet sultanı olan Rabbimiz!

Tasa ve hüzün sebebi olacak ağır musibetlerle imtihan etme  Allahım!

Bela ve musibetleri bizden uzaklaştır. Gönüllerimizi tenvîr buyur. İhtiyaçlarımızı gider. Evlâd ü ıyalimize ve bizden sonra gelenlere merhamet et. Bu fâni dünyanın kendi yüzüne bakan hiçbir şeyini en büyük kaygımız ve ilmimizin son gayesi kılma. Bizi dinî ve dünyevî musibetlerden sıyanet buyur. Günahlarımız sebebiyle, merhametsiz insanları bize musallat etme. Merhametliler Merhametlisi Sensin, bizim de yegâne Mevlâmız’sın; ne olur şefkat ve merhametinden bizi mahrum etme.

İnsanlar içerisinde ar sebebi sayılacak kusurlarla zelîl ve perişan vaziyetlere düşürme Allahım!

İçime ümitsizliğe kapılacak kadar korku salma ve bana dayanamayacağım ızdıraplar yaşatma Allahım!

Ya Rab! Günlerimizi, gecelerimizi, aylarımzıı ve senelerimizi sadık yakînlerle doldur, doldur ki, iki dünyanın musibet ve hüzünleri o yakîn sayesinde hafiflesin. Yakînimizi öyle artır ki Rabbim, Sana olan şevk u iştiyakımız ve nezdindekilere rağbetimiz artsın.

Allahım! Bize dünya musibetlerini önemsetmeyecek kadar yakîn bahşet. Bizi, dinimizle alâkalı musibetlere maruz bırakma.

Başıma gelebilecek bütün zararlardan, kayıplardan, musibetlerden, hicap sebebi olacak hallere düşmekten, darlık ve kıtlık yaşamaktan, baskılara maruz kalmaktan, gam ve tasa yudumlamaktan, dehrin hâdiseleri altında ezilmekten ve daha başka belalara dûçâr bulunmaktan beni koruyan ve koruyacak olan yalnız Sensin Allahım!

Allahım! Bize karşı hainlik yapmak, komplo kurmak ve zulmetmek isteyenlere fırsat verme. Biz emellerimizi gerçekleştirecek ve musibetleri başımızdan defedecek güce mâlik değiliz. Onun için Sana sığınıyoruz Allahım!

Ey el açıp, “âmîn!” diyenlerle arasındaki perdeleri kaldıran Rabbim!

Keremine sığınıyor, lütuflarınla yüzümüzü güldürmeni diliyor; recâ hislerimize mukabelede bulunarak kalbimizi itmi’nanla doldurmanı, dünyanın bütün musibetlerini gözümüzde bir hiç seviyesine düşürecek ve Seninle aramızdaki perdeleri kaldırıp basîret ufkumuzu açacak kadar da yakînimzii ziyadeleştirmeni diliyoruz.

Ey âyât ve âsârıyla apaçık Zâhir, Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen Bâtın ve en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten Latîf! Açık-gizli lütuflarınla bizim de hep yanımızda ol. Senden lütuflarınla, bizleri bela ve musibetlerden korumanı, gönlümüzü de icraat-ı sübhaniyene karşı teslimiyet ve rıza hisleri ile doldurmanı diliyoruz.

Allahım! Dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı bize afv u âfiyet ver! Olmasına hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve âhirette bizim için utanç vesilesi olabilecek durumlardan Sen bizi siyanet et ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sukût eden düşkünlerden eyleme!

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin…