CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-20

(“ALLAH’IM, NİYETLERİMİZDE İHLASLI VE SAMİMİ OLMAYI MÜYESSER EYLE!”)

NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki  Bamteli’nde geçen ( Bamteli: NİYET, HİCRET VE SEMERELERİ_ 10/02/2019”) ““Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır.” den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

***

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-20

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

 

— 

“Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.”

“Medine’de geride kalan öyle kimseler var ki, siz hangi yolu geçseniz, hangi vadiyi aşsanız onlar da (niyetleri sebebiyle) sizinle birlikte gibidirler.” (Müslim, İmâre, 159)

“Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir ve kişinin niyeti ne idiyse, karşılık olarak onu bulur. ”(Buhari,  Bediü’l-Vahy 1, Îmân 41, Müslim, İmâret 155)

Ey değişik endişe ve kaygılarla Kendisine iltica edenlerin içine emniyet ve güven hisleri salan Emân!

Ey ihsana kilitlenmiş muhsinler amellerini sadece Yüce Zâtına arz etmeye niyet eden ve bununla iftihar eden!

Ey kalblerde saklı mülahaza ve niyetleri en iyi bilen!

Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde bereket ihsan eyle. Bütün lezzetleri acılaştıran ölüm değişik zorluklarıyla gelip çattığında, kabirde, topyekün niyet ve amellerin ortaya döküldüğü hesap gününde, sevenlerin sevdiklerine davrandığı gibi, Sen de bize re’fet ve şefkatinle muamelede bulun..

İlahî! Sen daha iyi bilirsin ki, kulluğumuz amel bakımından yeterli ve sürekli olmasa da, kalbimizdeki sevgi ve niyet daimîdir. İlahî! Senin kâhir meşîetin her şeyde hükümferma iken bizim azmimizden nasıl söz edilebilir ki! Öte yandan Sen emretmişken biz ortaya bir azim ve cehd koymadan nasıl durabiliriz ki! Ne olur, bizi Sana kavuşturacak bir hizmet ve bir ibadetle hep kurb-u huzurunda bulundur.

Geleceğinde katiyen şüphe edilemeyecek bir günde bütün insanları cem’ edip bir araya getirecek olan Yüce Allahım! Ne olur; sadakat, hâlis niyet, ihlas, gibi güzel haslet ve lütuflarla bizim aramızı cem’ eyle.

Ne olur, sağlam niyet, sıdk, ihlas, huşû, haya, heybet, murakabe, nur, canlılık, hıfz, ismet, fesahat, beyan, Kur’ân’da anlayış gibi güzel hasletlerle bizi cem’ et ve hususî muhabbetinle, özel armağanlarınla matmah-ı nazar olan kulların arasına al.

Arızasız niyete, hoşnutluğuna vesile söze ve güzel ameller işlemeye muvaffak kıl.

Üzerimizden inayetini esirgeme; esirgeme ki, gayretlerimiz sırf rızan için, himmetimiz de yalnız Sana hizmet yolunda olsun.

 Niyetlerimizde ihlaslı ve samimi olmayı müyesser eyle!

 Ya Rab! Biz Seninle varız ve Senin için varız. Sana ulaşabilmek için de yine Senden başka bir vesilemiz yoktur.

Allahım! Kulluk çizgisindeki amellerimde pek zayıfım; itaat ve kullukta güzel niyet ile beraber dinçlik nasip eyle; eyle ki, o ancak Senin izzet ve tevfîkinle vücuda gelir.

Allahım! Nefs-i emmaremden sâdır olan kendisiyle ancak günaha girilen ve neticesinde hüsran olan niyet ve davranışlarımla işlediğim bütün günahlar için Senden beni bağışlamanı dileniyorum.

Rabbimiz! Bize tuzak hazırlayanları, arkamızdan düzen kuran komplocuları, bize çukur kazmak ya da başka bir yolla bizi aldatmak isteyen art niyetli insanları Sana havale ediyoruz.

Allahım!

“Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” hakkı için, düşmanlık besleyenlerin art niyetlerinden bizi muhafaza buyur.

Ey Allahım! O salât ile, isimlerin, âyetlerin ve kelimelerin ile ve kulların Sâbit ibn Ekram, Sâbit ibn Sa’lebe, Sâbit ibn Hâlid, Sâbit ibn Amr, Sâbit ibn Hezzâl, Sa’lebe ibn Hâtıb, Sa’lebe ibn Amr, Sa’lebe ibn Aneme ve Sakf ibn Amr (radıyallahu anhum) hakkı için bizi şeytandan ve gücünü kötü niyetle kullananların şerrinden koru.

Ey Allahım!

Etrafımızı muhafaza surlarınla kuşat ve düşmanlıkla oturup kalkan kötü niyetli kimselerin şerlerinden bizi muhafaza buyur, ey koruyup gözetenlerin en güzeli, ey celâl ve ikram sahibi Rabbimiz!

Allahım!

Kullarından herhangi birine verdiğin bir hayır veya mahlûkatından birine vaad ettiğin bir lütuf var da buna idrâkimiz yetişmemiş, niyetimiz ulaşamamış ve bu sebeple de dilediklerimizin dışında kalmış ise, ey Âlemlerin Rabbi, onun gerçekleşmesi için de Sana yalvarıyor, bize rahmetinle onu da ihsan etmeni istiyoruz.

“Allah’ım! Kendimizi Sana adadık, Sen’in âzâd kabul etmez, boynu tasmalı kullarınız. Sen’in nâm-ı Celîlini dünyaya duyurma niyetindeyiz, azmindeyiz, kararındayız!.

Ya Rabbi Bizlere Öyle hamd nasip eyle ki, içimizin sesi-soluğu olsun ve kaynağını niyetimizin duruluğunda bulsun. Bizlere Öyle hamd nasip eyle ki Allahım, öylesini daha evvel kullarından birisi yapmamışve faziletini Senden başkası takdire güç yetiremez olsun.

Allahım!

Her türlü halimizi ve bütün mü’minlerin hallerini, özellikle Türkiye Müslümanlarının, kadınıyla erkeğiyle kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve dostlarımızın hallerini ıslah eyle. Allah’ım, akıllarımızı ve onların akıllarını, fikirlerimizi ve onların fikirlerini, niyetlerimizi ve onların niyetlerini, duygularımızı/latifelerimizi ve onların hislerini/latifelerini, fiillerimizi ve onların yapıp ettiklerini ıslah buyur.

 

Allahım!

Apaçık delillerle gelen Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selâm ve bereket ihsan eyle. Mucizelerin en büyükleriyle te’yîd edilen Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selâm ve bereket ihsan eyle. En câmi’ beyanlarından biri olarak, “ameller niyetlere göredir” buyuran Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selâm ve bereket ihsan eyle.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin