CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-19

(“ALLAH’IM! BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TE’SİS BUYUR.!”)

NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki  Bamteli’nde geçen ( Bamteli: KENETLENMELİYİZ!.._ 03 SUBAT 2019) “Mü’minler, evvelen ve bizzat Allah’ı severler; O’ndan ötürü başkalarına karşı alâka duyar, herkesle ve her nesneyle bir çeşit münasebete geçer ve hele yol arkadaşlarıyla sımsıkı kenetlenirler.” den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

***

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-19

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Ey taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saflar hâlinde Kendi yolunda mücadele edenleri seven!

Rabbimiz!

Bizler bu ölçüde ihtiyaç içinde değilken, bizleri yarattın, hayra sevkettin ve kalplerimizi te’lif buyurdun.. Ancak şimdi ızdırar derecesinde bu lütfuna muhtacız.. Dün kalplerimizi meccânen te’lif buyurduğun gibi, n’olursun, şimdilerde bir kere daha bu lütfunla bizleri serfiraz kıl ve kalblerimizi birbirimize ısındır. Bizleri serfiraz kıldığın bu ve benzeri bütün nimetlerini, itmâm eylemek ve kemâle erdirmek suretiyle devam ettir. Çünkü biliyoruz ki, bir nimet bahşetmek kadar, o nimetin devamlılığı da büyük bir nimettir. Ve yine biliyoruz ki “zevâl-i nimet, elemdir”. Kalblerimizi telif buyurup da bir araya gelmeyi murad buyurduğun ve hayırlı işlere sevkettiğin gibi, birlik ve beraberliğimizin, hayat maratonunu başarıyla bitireceğimiz âna kadar devam etmesini takdir buyur.. Allah için işleyelim, Allah için bir araya gelip görüşelim, Allah için çalışalım; Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket edelim.. Rızâ ve rıdvânınla şerefyâb olacağımız âna kadar bu nimetin devam etsin..

Rabbimiz!

Bizlere birlik ve beraberlik lutfeyle.. İttifak ve uyum içerisinde hizmet etmeyi ihsan buyur.. Dünyanın dört bir yanına adanmışlık duygusuyla Nâm-ı Celîlini taşımayı ve kullarınla Seni buluşturmayı vazife edinmiş hizmet erlerini, bu kutsî vazifeyi hakkıyla taşımaya ehil eyle ve onları ihtiyaç duydukları her türlü donanımla donat, serfiraz kıl!

Allahım!

Senden kalblerimizi hidayete erdirecek, dağınıklığımızı giderecek, bizi yeniden birlik ve beraberliğe eriştirecek, hastalarımıza şifa vesilesi olacak, amel ve vakitlerimizi bereketlendirecek, bize her şeyin en doğrusunu gösterecek ve bizi hayırlı emellerimize ulaştıracak bir rahmet dileniyoruz.

Allahım!

Bütün ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselam) her türlü musibetten kurtulup selâmete çıkmasını, maddî manevî sıkıntılardan sıyrılıp inşiraha kavuşması, özellikle de inananlar arasında vifak, ittifak ve uhuvvet ruhunun canlanması ve kalblerimizin, akıllarımızın, fikirlerimizin, fiillerimizin fitneye, fesada bütün bütün kapalı olacak şekilde ıslahı Senden istiyor, bilhassa kadını erkeğiyle kardeşlerimize ve arkadaşlarımıza vifak ve ittifak, birlik ve düzen, güç ve kuvvet nasip etmeni dileniyoruz.

Allahım!

Bugün olduğu kadar ihtiyacımız yok iken bizlere muvaffakiyet ihsan ettin. Aramızda ittihat ve ittifak ölçüsünde sımsıkı bir münasebet tesis buyurdun. Şimdi o ittihat ve ittifaka ızdırar derecesinde muhtaç iken bizleri ondan mahrum mu edeceksin?

Allahım!

Ne olur, üzerimizdeki nimetini itmam buyur. Bizleri ittihat ve ittifak içerisinde, Senin yolunda, sadece Senin hoşnutluğun için çalışan kullarından eyle. Eyle ki, tam bir vahdet-i rûhiye içerisinde Senin yolunda yürürken Sana kavuşup hoşnutluğuna erebilelim.

Rabbimiz, vifak ve ittifaka eşedd-i ihtiyaçla muhtaç olduğumuz şu günlerde ümmet-i Muhammed’i her türlü inhiraf ve âfetlerden muhafaza buyur.

“Ne olur Allah’ım şöyle olsun ümmet-i Muhammed; başta ülkemizin insanı böyle olsun; birbirini yemesin, kusurları birbirine mal etmek suretiyle atf-ı cürümde bulunmasın, kendilerini aklamaya-paklamaya gitmesin.. aklamanın-paklamanın kapısı Senin kapındır, Senin dergahına teveccüh etsin ve dua etsinler.”

Allahım!

Biz ümmet-i Muhammed’i bir araya getir, bükülmüş belimizi doğrult ve bize güç ver; gönüllerimize birlik ve beraberlik ruhu koy; bizi katından bir ruh ile te’yid eyle! Allahım! Seveceğin ve razı olacağın işleri yapmaya bizleri muvaffak eyle!) dedi.

Allahım!

Bugüne kadar vifak ve ittifaka vesile kıldığın ve hak yolunda istihdam buyurduğun bu ‘bende’n, eğer bugünden sonra, enaniyet hesabına hareket edecek, benliğini işin içine katarak ihtilaf ve iftirak çıkmasına sebebiyet verecekse, ne olur, onu, nezd-i ulûhiyetine al; al da onu baş aşağı yuvarlanıp gitmekten ve mahv u perişan olmaktan kurtar!”

“Allah’ım!

Bu dağınıklığı gider, Allah’ım birlik ve beraberliğimizi te’sis buyur. Allah’ım bu Senin en önemli teveccühündür bize!”

“Allah’ım!

Bizi arttır, noksanlığa maruz bırakma; ikramlarınla değerimizi yükselt, bizi zillete düşürme; bol bol vererek bize ihsanda bulun, mahrumiyet yüzü gösterme; bizi tercih et, başkalarını üzerimize tercih eyleme; bizden razı ol ve bizi icraat-ı sübhaniyeden razı olan kullarından eyle!”

Kalblerimizi telif buyur. Vifak ve ittifak içinde hizmet etmeye muvaffak eyle. Bu dairedeki kardeşlerimize karşı kalbimizi gill u gişşden, su-i zandan, hasetten ve nefretten halas eyle. Bizleri ve bütün samimi kardeşlerimizi kem gözlerden, kötü ruhlu, kötü düşünceli, kötü karakterli kimselerden muhafaza eyle.

Allahım!

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in ashâb-ı güzininin arasını nasıl te’lîf buyurmuşsan bizim aramızı da öyle te’lîf buyur.

Allahım!

Özellikle erkeği ve kadınıyla bütün kardeşlerimizi, bütün arkadaşlarımızı her zaman ittifak ve ittihat içinde tut.

Din’in farzını ve sünnetini en güzel şekilde yine onlar beyan ettiler. Kavmiyetçilikten kurtulup Allah için omuz omuza verdiler. Allah’ın yüce dinine sımsıkı sarıldılar ve neticede O’nun nusretiyle muvaffak ve muzaffer oldular.

Etrafına yaydığı güzel kokular bütün kevn ü mekanları kaplayacak, en duru, en bereketli ve en yüce salât ile salât eyle.

***

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin