CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-17

(“ALLAHIM! BİZİ EN HAYIRLI KULLARINLA BERABER HAŞREYLE.”)

NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki  Kırık Testi de geçen (“YENİ* Kırık Testi: YÜCE BİR MEFKÛRENİN KUTLU TALİPLERİ_ 20/01/2019”)

Peygamberlerin hayatlarını tükettikleri bir yolda yürümek ne büyük şeref! Onlarla aynı yolda yürüyen ve aynı gayeyi paylaşan insanlar ahirette de aynı yere düşeceklerdir. ve

Kim enbiya-i izamla, kendisinden önce yaşamış İmam Rabbani, Mevlânâ Halid el-Bağdadî, Üstad Bediüzzaman gibi büyük zatlarla birlikte haşrolmak istemez ki! Böyle bir neticeyi elde etmek için ne verilse değer.

den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

***

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-17

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

 — 

Allahım!

Bizi Cehennem ateşinden koru; hayırlı kullarının sohbetiyle rızıklandır ve yevm-i kıyamette ebrâr arasında haşreyle. Hiç şüphe yok ki, Sen bir Vâhid ü Kahhâr, bir Melik ü Cebbâr ve bir Azîz ü Ğaffâr’sın.

Ey Yüce Rabbimiz, biz yalnız Sana güvenip Sana dayandık. Bütün ruh u cânımızla Sana yöneldik ve sonunda Senin huzuruna varacağız.” (Mümtehine, 60/4)

Kim Allah’a ve Rasûlü’ne kavuşma (ve onların rızası istikametinde) hicret için evinden çıkar da daha yolda iken ecel gelip kendini yakalarsa, hiç şüphesiz (o da mükâfatı hak etmiştir) onun (geçmiş günahlarını affetmek ve) mükâfatını vermek Allah’a aittir.)”

Ya Rabbî! Sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünya’da da, âhirette de mevla’m, yardımcım Sen’sin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle!”( Yûsuf Suresi-101)

Nice güzel insan dâussıla duygusuyla yaşadığı bir diyarda ya da iç içe gurbeti yudumladığı öz yurdunda bir garip olarak ahirete yürüdü;

Rabbimiz, onları ve bizleri Ashâb-ı Bedir’le, şüheda-i Uhud’la beraber haşreylesin!..

 Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir.” “O, müşriklerin Kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. O’nun nasıl çocuğu olabilir ki, Kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki: her şey O’nun mahlûkudur ve O her şeyi hakkıyla bilir. Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan Yüce Zâttır. O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratan O’dur. O hâlde yalnız O’na ibadet edin. Her şeyin yönetimi O’nun elindedir. Gözler O’na erişemez. O’nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. (Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan) Latîf ve Habîr O’dur.”

Ey Âlemlerin Rabbi olan Allahım!

Bizi de âyât-ı kerîmelerinde ferman buyurduğun bu hakikatlerle dirilt; onların gereklerini ifaya muvaffak kıl; o hakikatler üzerine sâbit-kadem eyle ve yine onlarla haşret!

Allahım!

Evvelkiler içerisinde Efendimiz ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) salât eyle.

Sonradan gelenler içerisinde Efendimiz ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) salât eyle.

Mele-i A’lâ’da hesap gününe kadar Efendimiz ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) salât eyle.

Her vakit, her lahza Efendimiz ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) salât eyle.

Diğer enbiya ve mürselîne, mukarreb meleklere, salih kullara, semavat ve arz sâkinlerinden bütün ibadet ve tâat ehline de salât eyle.

O salavât hakkı için de ey Erhamürrâhimîn, bize merhamet et ve bizi onlarla beraber haşreyle.

Allahım! Bizi en hayırlı kullarınla beraber haşreyle.

“Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) O’nun Resûlüdür. (10 defa)” “Ey Rabbim! Bu kelimeyi ikrardan bizi bir lahza dûr etme. Bizi onun üzerine sabit kıl. Faziletlerinden bihakkın istifadeye mazhar eyle. O kelimeyi şiar edinen kullarının hayırlıları arasına kat ve bizi, o kelimeyi söyleyenlerin en hayırlısı olan İnsanlığın İftihar Tablosu ile beraber haşreyle. (3 defa)”

Allahım!

Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas efendilerimize, onlar gibi Kur’ân yolunun sevdalısı olan bütün inananlara, onlara muhabbet duyup tâbî olanlara hep merhamet buyur; onlardan razı ve hoşnut ol ve bizi de onlarla ve onlar gibi salih kullarınla beraber haşreyle.

Allahım! Bizi Sadık kullarınla haşreyle.

Allahım! Bizi Razı olduklarınla haşreyle.

Allahım! Bizi Kulum dediklerinle haşreyle.

Allahım! Bizi Garip kullarınla haşreyle.

Ey rahmeti geniş olan! Ey lütfu geniş olan! Ey bereketi geniş olan Allah’ım! Rahmeyle! Lütfeyle! Mağfiret eyle! Gazap ettiklerinin değil; nimet verdiklerinin pak yollarında cümlemizi haşreyle!

Hulful vaad hakkında muhal olan Rabbim! Bizleri sevdiklerimizle haşreyle…

“Allah’ım!

Bizi saadet ehlinden eyle. Bizi saidlerle birlikte haşreyle ve saidlerle cennete koy. Bunu seçkin peygamberin Hz. Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) şefaatiyle lütfet.

Allah’ım! Beni miskin olarak, yani, hiçbir şeysiz olarak yaşat! Hiçbir şeysiz canımı al, öldür! Hiçbir şeysizlerle beraber haşreyle!” (İbn Mâce, zühd 7)

Ey mukaddes belde Mekke-i Mükerreme’nin, saygı duyulmasını emrettiği haram ayların, Kabe-i Muazzama’daki Hacerü’l-Esved, Rükn-ü Yemânî ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi!

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) ruhuna bizden, yaratılmışlar sayısınca, her emir ve işteki kelimeler adedince selâm ulaştır. Kıyamete kadar bizleri O’nun dini üzerinde muvaffakiyetle ve sımsıkı sarılmak suretiyle sabit eyle. O’nun âleme yaydığı yakîn nurlarını kalbimizde intizam ile müşâhede etmeye bizi muvaffak kıl. İkram ve selâmet yurdu olan Cennet’te O’nun şefaatiyle derecelerimizi yükselt. Her hâl ve makamda nimetine mazhar kıldığın kullarınla beraber O Nebîler Serveri’nin Livâü’l-hamd ile müsemma sancağı altında bizi de haşreyle.

Bizi buhbuha-i Cennet’te O’nun, gönülleri saygı ve hürmet dolu komşuları eyle.

Ey ihsan, lütuf ve nimetleri sonsuz Allahım!

Bizi ikramlarının en güzeli olan likaullaha eriştir. Fatiha, Bakara ve En’âm sûre-i celîleleri hürmetine dualarımızı kabul buyur Rabbimiz! 

 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, Latîf ve Celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin