CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-14

(“ALLAH’IM! KALBLERİMİZİ ŞEFKAT HİSLERİYLE DOLDUR!.”)

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-14

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

[Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Muhakkak ki Allah size karşı Raûfdur, Rahîm’dir (son derece şefkatlidir, merhamet ve ihsanı boldur).”

Allahım! Adı anılmaya en layık olan Sen, Sensin güç sahiplerinin en şefkatlisi

Rahmeti, merhameti, re’feti ve şefkati sonsuz Allahım!

Rahmet ve Şefkat Sultanı Mevlâmız!

Rahmet ve şefkati, doğru yolda yürüyenlerin sığınağı olan Yüce Rabbim!

Ey kullarına rahmet ve şefkati nihayetsiz olan Hannân!

Ey re’fet ve şefkati bütün şefkatlerin kaynağı olanı Raûf!

Ey merhamet ve şefkati çok olan Atûf!

Ey her bir kulunu re’fet ve şefkatiyle sarıp sarmalayan ve yardım sadece Kendi kapısında aranan!

Ey rahmet ve şefkati, ihsan şuuruyla hareket eden kullarına pek yakın bulunan!

Ey şefkata muhtaç kullarını re’fet ve rahmetiyle sevindiren!

Ey yarattıklarına sevgisi ve şefkati hudutsuz olan!

Ey şefkate muhtaç gönüllerin şefkat kaynağı!

Rahmeti, şefkati, re’feti ve merhameti, zayıfların ve güçsüzlerin sığınağı olan Yüceler Yücesi Rab!

Rahmet ve şefkatine nâil olabilme recasıyla hep semaya kalkmış ellere kelepçe vurur musun?

Ya Rab! İşte huzurundayız ve kendimizi Senin rahmet ve şefkat esintilerine salıyoruz.

Sübhansın; çok lütufkârsın; re’fet ve şefkatinin hududu yoktur.

Ey şefkatine hudut olmayan merhametliler merhametlisi Rabbim! Bu aciz bendelerine rahmet ve şefkatinle muamele eyle!

Ey iyilik ve şefkatin yegâne kaynağı Berr u Rahîm, ne olur, kapının bu sadık bendelerini merhametinle okşa.

Ey tasası olanların kederlerini bertaraf eden ve rahmet, re’fet ve şefkatine dehalet edenleri görüp gözeten, muhafazası altına alan Yüce Rabbim!

Tasalarımızı ve içimizdeki harareti Senin rahmet ve şefkatinden başka izale edebilecek bir ilaç da bilmiyoruz.

Allahım! İmanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle.

Ey en büyük günahları bile bağışlayan ve parça parça olmuş gönülleri bile şefkatiyle sarıp sarmalayan Rab!

Allahım! Sevenin sevdiğine gösterdiği şefkat ve merhameti zorluklarla karşılaştığımızda bize de lutfeyle.

İlahî! Biz zayıf varlığımızı yaratmadan evvel Sen Yüce Zâtını şefkat ve lütuf ile vasıflandırdın; bu zayıf ve aciz varlığımız ortadayken, bizi şefkat ve lütuflarından mahrum etmezsin.

Haşyet ile Rabbilerine teveccüh edenlere karşı kalbimizi şefkat hisleriyle doldur.

Kapına gelmiş ve Senin şefkatine nâil olmayı uman bu zayıf bîçârelerin günahlarını affet.

Rahmet ve şefkatinle bütün dağınıklığımızı gider.

Şefkat ve hilminle dilediğin günahları affedersin.

Ya Rabbî ve ya İlahî! Günahlarımızı rahmet bulutlarınla ört; ayıplarımızın üzerine de merhamet ve şefkat bulutlarını gönder!

Ey Allahım! Bizim üzerimizi ve kalblerimizin şefkatle sarıp sarmaladığı kullarının üzerini, gecemizde ve gündüzümüzde, en şiddetli fırtınaların bile dağıtamayacağı, en keskin kılıçların bile kesemeyeceği ve en tesirli mızrakların parçalayamayacağı bir örtü ile bürümeni diliyoruz. Muhakkak ki, Sen her şeye gücü yeten bir Kâdir-i Mutlaksın.

Ya Rabbî! Bela cenderelerine maruz kalmaktan, şekâvet vadilerine yuvarlanıp bedbaht olmaktan, hakkımızda takdir buyuracağın acı kazadan ve düşmanlık besleyen insafsızların şamata ve eğlence malzemesi olmaktan yine Senin sonsuz şefkatine sığınıyoruz.

Âlemlerin Rabbi Allahım! Cömertlik ve kereminle müminlerin kalblerinde bize karşı muhabbet ve şefkat hâsıl et.

Ey âlemlere rahmet olarak gönderilen ve ümmetine şefkatle tecelli eden, en güzel isimlerin en zirvedeki meclası! Bize de şefkatinle tecelli buyur. Ey Allah’ın şanını yücelttiği Fahr-i Kainat! Hâlimizi salâha tebdîl eyle.

Ey şefkat ve rıfkı sonsuz Şefîk u Refîk! Nebiy-yi Atîk/Kerîm ve Muhtâr olan Nebîn Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) hürmetine tasa, gam ve darlıklara karşı bize çıkış yolları bahşet.

 

Onun çağrısına icabet buyurduğun gibi bizim çağrıma da cevap ver Allahım! Yalnızlığımıza şefkatle teveccüh kıl ve bizi muhabbetinle te’yîd buyur.

Ey şefkati gazabının önünde bulunan ve merhameti her şeyi kuşatan Allahım! Ey Raûf ve Rahîm Rabbim! Bizim niyazıma ve bizimle beraber Sana teveccüh eden kardeşlerimizin yakarışlarına Zâtına has lütf u kereminin enginliğiyle mukabelede bulun..

Allahım! Şefkat kahramanlarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” O şanı yüce Resûl’e, pırıl pırıl aile fertlerine, kerem âbidesi olan bütün ashâbına salât ve selâm eyle,

***

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin