CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-10

“ALLAH’IM!

SONSUZ HAMD Ü SENA OLSUN Kİ,

ZALİMLERLE AYNI SAFTA YER ALMADIK!”..

 

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki  Bamtelinde geçen (“GERÇEK ZENGİNLİK_ 02/12/2018”) “Belki bulunmamız gereken noktaya otağ kuramadık fakat Allah’ım sonsuz hamd ü sena olsun ki, zalimlerle aynı safta  yer almadık!”  den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-10

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme,

Zalimlere yandaş olmaktan ve Senin dinine yaptıkları taarruzlarda bilerek ya da bilmeyerek onlara destek çıkmaktan Sana sığınırız Allahım!

Allah’ım!

Adaleti icrâ etmeyi, hasımlarımıza hak üzere galip gelmeyi, mazlumun hakkını zâlimin tasallutundan kurtarmayı bizlere öyle bir nasip buyur ki, hem zulme girmekten hem de zâlimin hıyanetinden ve kalleşliğinden bizleri masûn ve mahfuz eylesin!

 Allah’ım!

Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize; tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize; darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize; hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

Ey “kalbi kırık”ları maiyyetiyle şereflendiren!

Ey “Gönlü mahzunların yanındayım!” buyuran!

Hâlihazırda gönüllerimiz paramparça, mahzun ve kederli. Ne olur, maiyyetini bizlere duyur! Bizi bize terk etmek suretiyle bizleri mahvettirme!

Ey darda kalanların, canı gırtlağına dayananların, dergâh-ı ulûhiyetinin kapısının tokmağına dokunanların çağrılarına icabet buyuran Allah’ım!

Hâl-i pür-melâlimiz Sana ayân.. canlarımız gırtlakta ve son kelime dudakta.. azıcık acı bize.. Hak duygusunun gönlümüzde hâsıl ettiği heyecan ve hafakandan, bâtıl duygu ve düşüncesine karşı koyma cehdi ve gayreti sebebiyle; yeryüzü bütün genişliğine rağmen daraldıkça daraldı; sadırlarımız ve nefsimiz bizi sıktıkça sıkmaya başladı. Ne olursun bizlere tez zamanda ferec ve mahrec nasip buyur!

Ey tasaları gideren, gamları izale eden, zulme uğrayan mazlumların dualarına icabet eden Rabbimiz!

Günahlarımızınn çokluğundan dolayı bize azap etme. Kusurlarımızı mağfiret buyur; bize de merhamet et. Şayet azap edersen biliriz ki, bu bizim günahlarım sebebiyledir. Mağfiret buyurursan da biliriz ki, Sen hiç şüphesiz Azîz ve Hakîm’sin; tam hüküm ve hikmet sahibisin.

Ey ümitsizliğe giriftar olanlara ümit kaynağı olan!

Ey korkuyla yaşayanların endişelerini izale buyuran!

 Ey tasası olanların kederlerini bertaraf eden ve rahmet, re’fet ve şefkatine dehalet edenleri görüp gözeten, muhafazası altına alan Yüce Rabbimiz!

Bizim gibi bir çaresiz için Senin güç, kuvvet ve kereminden başka hangi şey bir sığınak olabilir?

Ey Kerîmler Kerîmi!

Bir lahza ayrılmadan hep kapında duran bu muhtaç kullarına yardım et.

Bismillahirrahmanirrahîm. Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûs.

“Allah, her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık ihsan eder.”

“Şu zalimler güruhunun elinden beni halâs eyle ya Rabbî!”

“Allah, Kendisine karşı gelmekten sakınanları, Cehennem’den kurtarıp muratlarına kavuşturur.”

“Biz de onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık.”

Allahım!

Bizi hakkı hak görüp ona ittiba etmeye, bâtılı bâtıl bilip ondan da uzak durmaya muvaffak kıl. Zalimlerin kötülüklerini bizden uzak tut. Ve bizi müminlerin dualarına ortak eyle

Allahım!

Bizi istediğim güzellikleri gerçekleştirmeye muktedir kılmanı, kötülük yapmak isteyen zalimlerin bize ulaşmalarına mâni olmanı ve mütekebbirlerin cevr ü cefâ ile üzerimizde hâkimiyet kurmalarına müsaade etmemeni diliyoruz.

“Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah’ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun, asla değişiklik olmaz.” âyetinin bidayet ve nihayeti hakkı için bizi zalim düşmanların savlet, saldırı ve tahakkümlerinden emin kıl.

“Ey Yüce Rabbimiz!

Kötü amellerimizden dolayı bizi muâhezeye tâbî tutma ve merhamet etmeyecek zalimleri bize musallat etme.

“De ki: Ya Rabbî! Gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasib et ve Kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana! De ki: Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti. Çünkü bâtıl, yok olmaya mahkûmdur. Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.”

Ey her şeye karşı kâfi gelen fakat Kendisine karşı hiçbir şey kâfi gelmeyen! Bizim için de Kâfî ve Vâfî ol.

Güç kuvvet kullanarak zarar vermek isteyenlere karşı her zaman yanımızda ol. Yine düşmanlık sâikiyle ateş yakanların ateşlerini söndür. Tasa ve huzursuzluk vermek isteyenlerin şerlerine karşı bizi koru. Mahlûkâtının şerrine karşı bizi, Senin o zarar verilemeyen ve ulaşılamayan himayene dâhil eyle. Komplocuların komplolarına karşı bizi Sen koruyup kolla. Kâfirlerin azgınlıklarını, fâcirlerin tuzaklarını ve zalimlerin entrikalarını üzerimizden def’ ü ref’ et. Bizi her şeye yeten korumana ve asla bitmeyen sıyanetine al.

Ey mazlumların intikamını alan Zü’ntikâm!

Ey dilediği kullarını rahmetine gark eden; zalimlere de gayet acı bir azap hazırlayan!

Ey zalimleri derdest edip yakalaması pek çetin olan!

O zalimi ve onun gibi ısrarla mazlum insanlara zulmeden zalimleri önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, üstlerinden ve altlarından göndereceğin cezalarla cezalandır.

Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz!

Bize ve yeryüzünün değişik yerlerindeki bütün inananlara, özellikle de gadre, zulme ve haksızlığa uğratılmış mazlumlara dünyada ve ukbada tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

“Onların yaptıkları her işin üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz.” “Zalimlerin cezası budur.” “Sonra Biz, resûllerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir borçtur.” “Onun önünde ve ardında devamlı surette nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar.” “Onu koruyacak olan şüphesiz Biziz.” “Gerçek şu ki, o çok büyük devlet sahibidir.” “Muhakkak ki onun Bize yakınlığı ve güzel bir âkıbeti vardır.”

Haksız yere düşmanlık besleyenler ne doğrudan ne de dolaylı olarak bize asla ulaşamazlar. Onların hiçbir hâlde bize kötülük dokundurmaya güçleri yoktur.

Ey nusretiyle, gadr ve zulme uğramış mazlumların imdadına koşan!

Zalimlerin zulmünden, bâğîlerin taşkınlığından, hasetçilerin hasedinden, komplocuların komplosundan, tuzak kuranların tuzağından, gadredenlerin gadrinden ve düşman şamatasından Sana sığınıyoruz.

Bizi  öyle koru Allahım, koru ve zalim insanların zulüm ve işkenceleri ile imtihan etme.

Allahım!

Keder ve tasaların gelip kalbimizi yıpratmasına müsaade etme.

Kendisinden başka bir ilah olmayan, gayb ve şehadet âlemlerini bilen, dağa tecelli buyurup onu un ufak ettiğinde elçisi Mûsa’nın (aleyhisselâm) bayıldığı, Yüceler Yücesi Rabbimiz!

“Şüphesiz ki Rabbimin her icraatı doğru ve güzeldir.” “Sen Kur’ân okuduğun zaman, Seninle âhirete inanmayanlar arasına bir perde çekeriz. Kalblerinin üzerine O’nu iyi anlamalarına mâni kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur’ân’da Rabbini tek olarak andığın zaman, onlar nefretle arkalarını dönüp giderler.” Hakk’ın sem’, basar ve kuvvetine sığınırız da, düşmanlık besleyenler bir anda, kulaksız, gözsüz ve kuvvetsiz kalıverirler. Enbiya ve evliyanın da dehâlet ettiği risalet iklimine dehalet ederiz de, zorba firavunlar bize bir kötülük yapamazlar. Cebraîl’i sağımızda, Mikaîl’i solumuzda, Azraîl’i arkamızda ve Efendimiz Muhammed’i (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm) da önümüzde kabul ettik ve zalimlerin yapacağı kötülüklerden, her hâlimize muttali olan Rabbimize sığındık.

Bu duayı okuyanlarla beraber kadın-erkek bütün sihirbaz, cin ve gulyabanîlerin, İblis, ordusu, taraftarları ve tâbilerinin, zalimlerin, kötülük maksadıyla sihir öğrenenlerin ve perçemi Senin yed-i kudretinde bulunan bütün yaratıkların şerrinden Sana sığınıyoruz.

Rabbimiz elbette Senin her icraatın hem güzel hem de âdildir; dosdoğrudur.

Yüce Rabbimiz!

Ne olur, bu dua ile kapının tokmağına dokunanları inatçı zalimlerin ve zarar verebilecek cinlerin, ayakta olanlarının ya da oturanlarının, uyuyanlarının veya uyanık olanlarının gizli ve açık şerlerinden muhafaza buyur.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin