AHMEDİMİZE VE ÖMRÜNÜ TAÇLANDIRANLARA VEFA 

 CUMA YAMAÇLARINDA YASİN-İ ŞERİF ve DUASI

GİRİŞ 

Işığını kaybetmiş ve her yanıyla toz-duman bir dünyada yaşarken, Ahmet kardeşimizin vefatı Arşı inleten son bir çığlık…

Gönlümüzde  dert olarak kayıdlı, ebede yürüyen ve şehidlik payelerinden şefaat umduğumuz diğer kardeşlerimiz gibi, içimize düşen yeni bir sızı…

Rabbim yıllardır okuduğumuz “vicdanını yitirmemiş her insan,aynı babanın evladı olarak, kardeşinin içine düştüğü acı ve ızdıraplarla alâkadar olur, hatta şefkat hissinin derinliğine göre içi yanar, yüreği kanar.”  duygusunu iliklerimize kadar duymaya cümlemize nasib eylesin.

Dünyanın dört bir yanında artık birer ağlama bülbülü olup inleyen gönüllerle, Ramazan gecesinden Cuma seherine varırken duamız odur ki; Bütün gök ehli de ellerinde nurdan çerağlar ile bu ağlama halkamıza koşup gelsin; hassaseten Ahmedimiz ve hizmet şehidi kardeşlerimizin kabrinde ışık ve nur, Muhterem anne babalarının gönüllerinde de sabra, sekineye ve kamil imana vesile olsun…

Ayrıca  Üstad hazretlerinin “(Kur’an) İnsana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacatı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, cami bir kitab-ı mukaddestir.” (Sözler. s.340) ifadesi ve Kur’ân-ı Kerim’in tesir sahası sadece dünya ile sınırlı olmadığına inanan gönüllerimizle gelin kardeşlerimize kabirlerinde nur ve ışık olur niyetiyle Yasin Şerif okuyup dua edelim.

Birinci Sual:

Denildi ki: “Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur’anî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazan hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz’î birtek hediye ân-ı vâhidde hadsiz zâtlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek, tavr-ı aklın haricindedir.”

“Fâtır-ı Hakim nasıl ki, unsur-u havayı; kelimelerin, berk (şimşek) gibi intişarlarına ve tekessürlerine (yayılma ve çoğalmalarına) bir mezraa (tarla) ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedi (a.s.m.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi; öyle de okunan bir Fatiha dahi, meselâ, umum ehl-i imanın emvâtına (ölülerine) aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, mânevî havada çok manevî elektrikleri, manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor.”

“Hem nasıl ki, bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya, her birine tam bir lâmba olur. Aynen öyle de, Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer. (Şualar, s.576)

“Yasin, Kur’ân’ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah’tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin’i ölülerinizin üzerine okuyunuz.” (Müsned, V/26)

“Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar.” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, 1981, byy., 16/468)

Bu rivayetin senedini eleştiren alimler varsa da, Suyuti, hadisin şahitlerinin olduğuna dikkat çeker ve bazı örnek hadis rivayetleri nakleder. (bk. Suyûtî, el-Leali, Beyrût, 1996, 2/365)

YASİNİ ŞERİF DUASI 

Ya Rab! okuduğumuz Yasin-i Şerifi dergâh-ı izzetinde (yüce katında) kabul eyle.

Ya Rabbi sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v) aziz, lâtif ruhu şeriflerine hediye eyledik, haberdar eyleyip kabul eyle…

Ölmüşlerimizin ve cümlemizin Peygamberimizin şefaatine nail eyle Ya Rabbi. Bütün Peygamber efendilerimizin ve bilcümle evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledik.Kabul eyle Ya Rabbi..

Ya Rabbi okuduğumuz Yâsin-i Şerifin sevabını ölmüşlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik kabul eyle…Kabirleri Kur’an nuruyla nur olsun, makamları cennet olsun ve kabirlerini cehennem çukuru olmasından koru Allahım!

Okunan bu Yasin-i şerifleri ve duaları kabul eyle Ya Rabbi.

Bi hürmeti Ta Ha ve Yasin. Velhâmdülillahi Rabbil-âlemiyn. Subhane Râbbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alelmurseliyn.Velhamdülillahi Rabbil aleminel-Fatiha…